Otvorené listy Tlačové správy

Násilie a iné porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch: bežná realita

Napísala Ženské kruhy

Otvorený list ministrovi a stanovisko nezávislých expertiek k filmu MEDZI NAMI.

V spolupráci so združením Občan, demokracia a zodpovednosť sme vydali túto tlačovú správu:

(ODZ + ŽK, 19. 10. 2017)Porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch vrátane násilných praktík nie je v slovenských pôrodniciach žiadnou novinkou ani ojedinelým javom, upozorňujú expertky občianskych združení Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy. Naopak, ide o prax dlhodobo a masívne rozšírenú v pôrodniciach po celom Slovensku. Pripomínajú to v otvorenom liste ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi, ktorý mu zaslali včera (v prílohe). 

Rodiace ženy sú často vystavované nielen fyzickému a psychickému násiliu a iným porušeniam práv, na ktoré poukazuje aj dokumentárny film Medzi nami, ale aj ďalším porušeniam. „Okrem prejavov fyzického násilia, ktoré spočíva napríklad aj v nútení žien, aby rodili v polohe v ľahu či poloľahu, v dôsledku čoho si nemôžu uľaviť od pôrodných bolestí, v šití pôrodných poranení bez adekvátneho tíšenia bolesti, vo vaginálnych vyšetreniach počas kontrakcií či bez súhlasu rodiacich žien je pomerne frekventované aj psychické násilie, ktoré spočíva napríklad v zastrašovaní alebo znevažovaní žien či celkovo hrubom správaní sa voči nim,“ uvádza Janka Debrecéniová, právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „Násilie a iné porušovanie práv si niekedy zdravotnícky personál nemusí ani uvedomovať a v niektorých prípadoch býva dokonca sprevádzané dobrými úmyslami – čo samozrejme neznižuje jeho závažnosť,“ dodáva Debrecéniová.

Znepokojenie nad násilím v slovenských pôrodniciach viackrát vyjadril aj komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. Aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien upozornil vládu SR na porušovanie práv rodiacich žien a vyzval ju na zabezpečenie nápravy.

Osoby zodpovedné za riadenie, resp. stav pôrodníctva na Slovensku sa nemôžu tváriť, že o neprijateľných praktikách porušujúcich ľudské práva v pôrodniciach nevedia. Už pred dva a pol rokom, v apríli 2015, združenia vydali publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ : Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku*. Informovali ňou zodpovedných aj širokú verejnosť o neúnosnej situácii v slovenských pôrodniciach. Publikáciu, založenú na monitoringu všetkých pôrodníc, ako aj na hĺbkových rozhovoroch s rodiacimi ženami, doručili aj vtedajšej ministerke zdravotníctva a neskôr jej nástupcovi Tomášovi Druckerovi. Rovnako ju doručili všetkým lekárom a lekárkam riadiacim pôrodnícke oddelenia, resp. pôrodnícke kliniky v SR. Publikáciu združenia prezentovali aj na viacerých odborných fórach vrátane podujatí organizovaných gynekologicko-pôrodníckou obcou a obcou pôrodných asistentiek. Všetky tieto skutočnosti včera predstaviteľky oboch združení pripomenuli ministrovi zdravotníctva otvoreným listom.

Na všetkých uvedených fórach vyvolala publikácia živú a často i dosť nepriateľskú odozvu. V každom prípade však bola podnetom pre verejnú diskusiu, ktorá sa obnovuje vždy s novou silou pri každom ďalšom zverejnení správ o neprijateľnom a nerešpektujúcom zaobchádzaní s rodiacimi ženami. Je preto len ťažko pochopiteľné, prečo sa napriek tomu od roku 2015 nepodarilo v pôrodníckych kruhoch a na úrovni ministerstva zdravotníctva rozprúdiť hĺbkovejšiu diskusiu, ktorá by vyústila do potrebnej sebareflexie a hľadania systémových riešení.

„Kým sa vďaka filmu neprevalil škandál zobrazujúci ponižujúce a poškodzujúce praktiky v pôrodniciach, nikto na naše zistenia nereagoval príliš vážne, hoci sme ich zosumarizovali veľmi dôkladne a s použitím štandardných metód kvalitatívneho výskumu a ľudskoprávneho monitoringu. Rovnako nik nepristúpil ani k odstráneniu škodlivých praktík porušujúcich ľudské práva a k presadzovaniu dodržiavania medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov, napr. Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO). Bolo by preto dobré, keby sa zodpovední namiesto nepresvedčivého dehonestovania filmu a jeho autorského tímu a porušovania práva na dôvernosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u samotnej režisérky sústredili na hľadanie spôsobov, ako môžu aj túto spätnú väzbu, po ktorej neustále naoko volajú, premeniť na prístupy a služby orientované na rodiace ženy a na dodržiavanie ich práv,“ uvádza Zuzana Krišková, predsedníčka združenia Ženské kruhy. Dodáva, že pracovnoprávny postih jedného z protagonistov, s ktorým vedúci predstavitelia bratislavskej univerzitnej nemocnice navyše zjavne nie sú stotožnení, nie je opatrením, ktoré má samo osebe potenciál eliminovať systémové porušovanie práv v pôrodniciach.

Zástupkyne oboch združení zároveň vyjadrujú svoje znepokojenie nad zľahčovaním násilia na ženách, ktoré odznelo v reakciách vedúcich predstaviteľov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na ich tlačovej konferencii k filmu Medzi nami v stredu 18. októbra. Miroslav Borovský, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo, napríklad pri spochybňovaní fackania rodiacej ženy, ku ktorému sa lekár vystupujúci vo filme sám priznal, uviedol, že dotyčný lekár „chcel byť frajer, že dal niekedy nejakej po papuli“ a že sa tak chcel ukázať pred sestričkou. Igor Rusnák, prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Kramároch, zas vysvetľoval, že „brachiálna pomoc“ je aj chytanie rúk rodiacej ženy tak, aby sa v bolestiach nechytala svojich rodidiel, keď „neposlúcha“.

„Takéto prejavy nás veľmi znepokojujú, obzvlášť, ak ide o vedúce osobnosti slovenského pôrodníctva, ktoré vychovávajú nové generácie lekárov a lekárok. Ak vedúce osobnosti pôrodníckych zariadení násilie na ženách tolerujú a dokonca ho predstavujú ako riešenie situácií, ktoré pri pôrodoch vznikajú, vytvára to podhubie pre inštitucionálne násilie. Ženy navyše neprichádzajú do pôrodníc poslúchať, ale porodiť, a zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná bez násilia a s rešpektovaním fyzickej a duševnej integrity a všetkých ďalších práv žien,“ zdôrazňuje Debrecéniová.

Vyvodenie individuálnych aj inštitucionálnych zodpovedností za porušenia práv v konkrétnych prípadoch musí sprevádzať celý rad ďalších opatrení a politík, ktoré budú prijímané nielen na úrovni UNB a ďalších nemocníc, ale aj na úrovni štátu. Východiskom pre zavádzanie systémových zmien by malo byť uvedomenie si skutočnosti, že oprávnenými osobami pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti sú rodiace ženy a že ony a ich práva by preto mali byť v centre pozornosti. Aj preto pevne veríme, že ženy ako osoby, o ktoré pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti primárne ide, budú plnohodnotne zapojené do všetkých procesov, ktoré sú nevyhnutné na nastolenie potrebných zmien,“ dodáva Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Občianske združenia v súčasnosti spoločne pripravujú vydanie novej publikácie nadväzujúcej na publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ z roku 2015, ktorá bude mapovať príčiny, sprievodné znaky a ďalšie systémové aspekty porušovania ľudských práv žien v slovenských pôrodniciach. Publikácia vyjde ešte v tomto roku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť) – 0905 825 408, debreceniova@odz.sk

Ing. Zuzana Krišková, PhD. (OZ Ženské kruhy) – 0908 624 008, zenskekruhy.oz@gmail.com

PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť) – 0905 471 164, pufflerova@odz.sk

Napísali sme tiež list ministrovi, ktorý si môžete stiahnuť tu.

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.