Baby-friendly Iniciatíva Tlačové správy

Čo by ste mali vedieť o iniciatíve baby-friendly nemocníc?

Iniciatíva nemocníc baby-friendly je celosvetovo uznávaný program pre podporu dojčenia v nemocniciach. Čo by ste mali vedieť o tomto programe?

Čo je to iniciatíva nemocníc baby-friendly ?

Iniciatíva nemocníc baby-friendly, BFHI, predstavuje pre fungovanie nemocníc súhrn vedecky overených postupov a opatrení, ktoré majú za úlohu vytvoriť podmienky pre úspešný začiatok dojčenia v nemocniciach a pre podporu dojčenia vždy, keď je dieťa alebo dojčiaca matka v nemocnici. Odborným garantom iniciatívy je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zastrešuje ju UNICEF.

Čo nie je iniciatíva nemocníc baby-friendly?

Iniciatíva BFH je často nesprávne zamieňaná za nadštandardnú starostlivosť alebo sa mylne považuje za bonus počas pobytu v pôrodnici v podobe nadštandardne vybavených izieb a služieb.

Čo je cieľom iniciatívy baby-friendly?

Primárnym cieľom iniciatívy je zabezpečiť základné podmienky pre začiatok dojčenia v prvých dňoch po pôrode. Umelé mlieko má byť bábätkám podávané v medicínsky indikovaných prípadoch.

Čo znamená certifikát BFH?

Certifikát by sa mal udeliť nemocnici iba v prípade, že preukázateľne dodržiava všetky stanovené postupy. Toto žiaľ nie je vždy dodržané (vyplynulo to z nášho prieskumu). Postupy BFHI sú povinné dodržiavať všetky nemocnice – nielen tie, ktorým bol udelený certifikát. Baby-friendly certifikát by však mal byť pre rodičov zárukou, že budú dodržiavané aspoň minimálne štandardy kvality poskytovanej starostlivosti v podpore dojčenia.

Je zapojenie sa do baby-friendly iniciatívy povinné?

Áno, je povinné. Slovenská republika sa zaviazala implementovať zásady BFHI do celonárodných štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a na oddeleniach šestonedelia. Za túto implementáciu je zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva. Zapojenie sa do iniciatívy baby-friendly by malo byť základom fungovania každej nemocnice. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s BFHI štandardmi je známkou správne poskytnutej starostlivosti. To je vždy profesnou zodpovednosťou a povinnosťou zdravotníckeho personálu.

Je baby-friendly iniciatíva stále aktuálna?

Áno. Program BFHI bol vytvorený v roku 1991 na základe vedeckých poznatkov. Tie sa za 25 rokov ešte viac prehlbujú, no nestrácajú na svojej aktuálnosti. WHO pravidelne dopĺňa manuály pre nemocnice o nové vedecké výskumy. Zároveň od zdravotníckeho personálu požaduje pravidelné preškolenie v niekoľko ročných intervaloch. To má zabezpečiť oboznámenie sa personálu s aktuálnymi vedeckými poznatkami a trendami v oblasti podpory dojčenia v nemocnici.

Existujú iné – rovnocenné programy ako iniciatíva baby-friendly?

Nie. Iniciatíva baby-friendly je súbor vedecky overených opatrení a postupov, ktoré vychádzajú zo základnej fyziológie človeka. Za ich aktuálnosť a účinnosť zodpovedá Svetová zdravotnícka organizácia. Momentálne má BFHI celosvetovo status programu, ktorý je pre podporu dojčenia počas kľúčových prvých dní po pôrode nenahraditeľný .

Je baby-friendly iniciatíva jediný nástroj na zvyšovanie miery dojčených detí?

Na celonárodnej úrovni mieru dojčených detí ovplyvňuje mnoho faktorov: napríklad opatrenia na ochranu dojčiacich žien v zamestnaní, celkové nastavenie spoločnosti a povedomie o dôležitosti dojčenia, prístup žien k podporným skupinám dojčenia, kontrola dodržiavania Kódexu a iné.

BFHI je súčasťou súhrnu opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť percento dojčených detí. Samotná Iniciatíva v sebe zahŕňa dodržiavanie Medzinárodného Kódexu marketingu náhrad materského mlieka nemocnicami a zdravotníckym personálom. Ďalej prostredníctvom desiatich krokov pre podporu dojčenia definuje jednotlivé kroky, ktoré musí nemocnica poskytnúť ženám a deťom. BFHI je najviac efektívna, ak sú všetky kroky vykonávané dôsledne a súčastne.

Kontext, v ktorom bola BFHI prijatá

V roku 1990 bola zostavená a medzinárodne prijatá deklarácia INNOCENTI. Jej hlavným cieľom je ochrana, osveta a podpora dojčenia. Ciele deklarácie vedú k naplneniu práva detí na najvyšší dosiahnuteľný štandard zdravia, podľa článku 24 Deklarácie práv dieťaťa. Deklarácia Innocenti vyzýva jednotlivé vlády k akcii v nasledovných bodoch:

  • Na celonárodnej úrovni zriadiť pracovné skupiny a komisie pre podporu dojčenia.
  • Zabezpečiť podporu dojčenia v nemocniciach prostredníctvom iniciatívy nemocníc baby-friendly.
  • Chrániť dojčenie pred neetickými marketingovými stratégiami výrobcov a predajcov núdzovej náhradnej výživy novorodencov prostredníctvom prijatia Medzinárodného kódexu o marketingu náhrad materského mlieka.
  • Legislatívne chrániť práva zamestnaných dojčiacich žien v zamestnaní.

Inciatíva nemocníc baby-friendly je súčasťou Globálnej stratégie pre výživu dojčiat a detí. Táto stratégia predstavuje súhrn súčasných vedeckých poznatkov, efektívnych politických rozhodnutí a skúseností, ktoré vedú v maximálnej dosiahnuteľnej miere k podpore zdravia detí prostredníctvom náležitej výživy.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.