Reprodukčné práva žien Tlačové správy

Osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie na ženách sa zaujíma o pôrody

Napísala Ženské kruhy

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu  2019 vydala Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová tlačovú správu, kde upozorňuje na potrebu venovať téme pôrodníctva a ochrany reprodukčných práv viac pozornosti.

Vyberáme zo správy:

“Mimovládne organizácie často poukazujú na jednotlivé aspekty systematického porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti, ku ktorým mohlo dôjsť aj v medializovanom prípade. Konkrétne môže ísť o porušenie práv na ľudskú dôstojnosť, prejavy nerešpektujúceho a mocenského správania zo strany zdravotníckeho personálu, právo užívať plody vedeckého pokroku, právo nebyť podrobená násiliu, mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.” O týchto problémoch aktuálne verejná ochrankyňa práv informovala osobitnú spravodajkyňu OSN pre násilie na ženách v súvislosti s pripravovanou správou o stave reprodukčných práv žien na celom svete.

Pôrodníctvo sa týka celej spoločnosti a je dôležité, aby sme na problémy v tejto oblasti upriamili pozornosť. Je v záujme štátu vytvoriť systém poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude založený na dôkazoch a bude odrážať súčasné poznatky a bude rešpektovať sexuálne a reprodukčné práva žien. Táto povinnosť nám vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov,“ povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

V minulom roku sa okrem iného ombudsmanka dotkla niekoľkých tém týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien. „Ako závažné problémy vnímam šitie po pôrode bez dostatočnej anestézie či rutinný nástrih hrádze, ktoré môžeme kvalifikovať ako hrubé zaobchádzanie. Bolo by žiaduce, keby sa takéto praktiky nevyužívali, žiaľ, nie je to tak,“ uviedla.

Samostatným problémom, ktorému sa ombudsmanka od minulého roka venuje, sú okrem toho nezákonné sterilizácie rómskych žien, ktoré sa odohrali v 90.-tych rokoch. Vo svojej analýze konštatuje, že ide o mimoriadne závažné porušenia práv a v stanovisku navrhuje prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila prístup k účinným prostriedkom nápravy a primeranú satisfakciu.

Svoje návrhy na riešenia situácie adresovala ministrovi spravodlivosti, ktorý sa s jej názorom nestotožnil, a Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý sa zatiaľ téme nevenoval. „Za to, že sme sa ešte stále nevyrovnali s nezákonnými sterilizáciami, nás dlhodobo kritizujú aj medzinárodné organizácie. Napriek tomu nie sú zo strany kompetentných orgánov moje návrhy na nápravu dostatočne akceptované. Ak sa však nevieme a nechceme vyrovnať s minulosťou, len ťažko budeme môcť ako demokratická spoločnosť napredovať a posúvať sa vpred,“ povedala verejná ochrankyňa práv.”

Na pretrvávajúce zlé zaobchádzanie a násilie voči rómskym ženám v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, ako aj o vážnych prekážkach v prístupe k spravodlivosti, ktorým rómske ženy v takýchto prípadoch čelia, upozornila osobitnú spravodajkyňu OSN aj Poradňa pre občianske a ľudské práva. Špecificky poukázali na situáciu nezákonne sterilizovaných rómskych žien a do popredia dali zodpovednosť slovenskej vlády za ich odškodnenie. Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Spoločnú správu osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie na ženách podali aj Ženské kruhy a Občan demokracia a zodpovednosť. Podanie si môžete prečítať tu.

Jazyková korektúra: Oľga Žišková

Fotografia: Informačné centrum

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.