Reprodukčné práva žien

Od júna je právo na sprevádzajúcu osobu pri pôrode v zákone

Od 1.6.2024 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Novele sme v čase jej schvaľovania vyjadrili verejne podporu a vyjadrili sme sa k nej aj v tomto článku. Jedna z vecí, ktoré nás budú po 1.6.2024 zaujímať bude vyberanie poplatkov za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Monitoring nemocníc, ktorý sme uskutočnili v októbri 2022 ukázal, že približne polovica nemocníc vyberá za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode poplatky. Keďže sa právny nárok na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode teraz nachádza explicitne v zákone, očakávame, že nemocnice vyberanie poplatkov zrušia.

Čo prináša novelizovaná právna úprava?

  • Môžete si slobodne zvoliť, kto bude vaša sprevádzajúca osoba pri pôrode. Nemocnica by nemala určovať či to bude vaša priateľka, manžel, dula alebo váš rodinný príslušník. Jedinou výnimkou je osoba, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.
  • V prípade, ak to podmienky zariadenia dovoľujú, máte právo mať aj viac sprevádzajúcich osôb súčasne. Zákon bližšie tieto podmienky nešpecifikujeme. Predpokladáme, že ak v minulosti bolo možné mať v konkrétnej pôrodnici druhú sprevádzajúcu osobu pri pôrode za poplatok, teraz by to malo byť umožnené bez poplatku všetkým rodiacim ženám, ktoré si prítomnosť ďalšej osoby alebo osôb pri pôrode želajú.
  • Táto osoba či osoby môžu byť s vami počas celej doby poskytovania starostlivosti v súvislosti s pôrodom. To znamená, že sprevádzajúca osoba môže byť s vami od príchodu do nemocnice. Nemocnica nemôže svojvoľne určovať od ktorej fázy pôrodu môže byť s vami sprevádzajúca osoba.
  • Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Zákon bližšie nešpecifikuje o aké situácie ide. Už po schválení novely sme upozorňovali na to, že tieto podmienky by bolo potrebné upraviť, aby neboli zneužívané ako zámienka vylúčenia prítomnosti sprevádzajúcej osoby napríklad počas pôrodu cisárskym rezom. Doposiaľ však upravené neboli a tak dôsledky vágnej formulácie uvidíme až z praxe.

Ako to bude s poplatkami?

Zákon sa k poplatkom za prítomnosť sprevádzajúcej osoby nevyjadruje. Keďže prítomnosť sprevádzajúcej osoby nie je možné vnímať ako nadštandardnú službu ale ako právny nárok, poplatky sú diskriminačné a nemocnica by ich nemala vyberať. V prípade, že nemocnica od vás bude požadovať poplatok, môžete nemocnicu upozorniť na to, že na prítomnosť vami zvolenej osoby pri pôrode máte právo zo zákona. Budeme tiež rady ak nám budete písať informácie o nemocniciach, kde poplatky naďalej vyberajú.

Celé znenie predmetnej právnej úpravy v § 11 ods. 17 zákona o zdravotnej starostlivosti: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom má žena právo na prítomnosť ňou určenej sprevádzajúcej osoby. Žene sa umožní prítomnosť viacerých ňou určených sprevádzajúcich osôb, ak to dovoľujú podmienky zdravotníckeho zariadenia. Prítomnosť osôb podľa prvej a druhej vety môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Ženou určená osoba podľa prvej a druhej vety nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.

Ak si želáte dozvedieť sa viac o téme sprevádzajúcej osoby pri pôrode a právnych východiskách, dávame do pozornosti náš e-book Labyrint práv.


Tento článok je financovaný z projektu PROTEUS Transatlantic Foundation, spolufinancovaného Európskou úniou.

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú výlučne názormi autorského kolektívu a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani poskytovateľ finančných prostriedkov nenesú žiadnu zodpovednosť za tieto názory a postoje.


O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.