Reprodukčné práva žien

Bol schválený zákon k sprevádzajúcej osobe pri pôrode

Napísala Ženské kruhy

Počas pandémie sa naplno ukázalo, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode je v slovenských pôrodniciach stále vnímaná ako nadštandardná služba. V niektorých fázach pandémie bola prítomnosť sprevádzajúcej osoby obmedzená takmer vo všetkých pôrodniciach a ženy boli nútené rodiť bez možnosti prítomnosti blízkej osoby. Aj dnes väčšina nemocníc na Slovensku stále vyberá nemalé poplatky za sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Dôsledkom toho je, že nie každá žena môže rodiť s podporou blízkej osoby. V priebehu septembra sme v Ženských kruhoch urobili monitoring, ktorého cieľom bolo zistiť výšku poplatkov, ktoré si nemocnice účtujú.

Hlavné zistenia sme odprezentovali poslankyniam a poslancom v liste, v ktorom sme ich požiadali, aby hlasovali ZA schválenie zákona o sprevádzajúcej osobe pri pôrode. V liste uvádzame odborné argumenty Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo. Upozorňujeme poslancov a poslankyne tiež na to, že prítomnosť blízkej osoby pri pôrode je základným ľudským právom rodiacej ženy.

Účinnosť zákona je odložená, neznamená to však, že ženy nemajú právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby už teraz

V utorok 27.9.2022 bol 140 hlasmi schválený návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorého iniciátorkou bola Vladimíra Marcinková. Týmto zákonom sa vo vnútroštátnej legislatíve bližšie upravuje právo rodiacej ženy na prítomnosť sprevádzajúcej osoby/osôb podľa jej výberu, a to počas celého pôrodu. Právo na sprevádzajúcu osobu vyplýva z Ústavy SR a z medzinárodných dohovorov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Dotýka sa práva na súkromie, rodinný život, práva na zdravie a ďalších základných ľudských práv. Hoci teda nejde o nové právo, potrebu vnútroštátnej legislatívnej úpravy konštatovala aj Kancelária verejného ochrancu práv vo svojej správe Hovorme otvorene o pôrodoch.

Zákon nadobudne účinnosť 1.6.2024. Odložená účinnosť má vytvoriť priestor na potrebné úpravy pre tie nemocnice, ktoré doteraz obmedzovali prítomnosť sprevádzajúcich osôb, čo zdôvodňovali nevhodnými priestorovými podmienkami. Problematická je tiež prax vyberania poplatkov za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode ako za nadštandardnú službu. Prijatie zákona predstavuje ďalší nástroj, prostredníctvom ktorého je možné poukázať na to, že takáto prax je diskriminačná. Želali by sme si, aby poplatky za sprevádzajúcu osobu pri pôrode nemocnice prestali vyberať automaticky. V susednej Českej republike ich k tomu museli donútiť súdnou cestou.

Zistenia monitoringu o poplatkoch za sprevádzajúcu osobu sa chystáme spracovať aj pre verejnosť do prehľadných tabuliek a grafov. Zverejníme ich na našej webovej stránke.

Zákon hovorí aj o obmedzeniach prítomnosti sprevádzajúcej osoby

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti dopĺňa § 11 odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom má žena právo na prítomnosť ňou určenej sprevádzajúcej osoby. Žene sa umožní prítomnosť viacerých ňou určených sprevádzajúcich osôb, ak to dovoľujú podmienky zdravotníckeho zariadenia.

Prítomnosť osôb podľa prvej a druhej vety môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Ženou určená osoba podľa prvej a druhej vety nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.“

Zákon bližšie nešpecifikuje okolnosti, za ktorých môže byť ošetrujúcim lekárom prítomnosť sprevádzajúcej osoby obmedzená. Aby táto časť zákona nebola zneužívaná v neadekvátnej miere, je potrebné, aby boli jasne určené podmienky, pri ktorých k takémuto obmedzeniu môže dôjsť. Napríklad v prípade pôrodu cisárskym rezom neobmedzovať prítomnosť sprevádzajúcej osoby paušálne počas operácie ale iba v čase, kým sa sprevádzajúca osoba prezlieka do oblečenia, v ktorom môže vstúpiť na operačnú sálu.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.