Reprodukčné práva žien Tlačové správy

Naše stanovisko k návrhu zákona k sprevádzajúcej osobe

Napísala Ženské kruhy
Boli sme požiadané o stanovisko k návrhu novely zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá dopĺňa § 11 odsekom 17, v znení: „Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom má žena právo na prítomnosť ňou určenej sprevádzajúcej osoby. Žene sa umožní prítomnosť viacerých ňou určených sprevádzajúcich osôb, ak to dovoľujú podmienky zdravotníckeho zariadenia. Prítomnosť osôb podľa prvej a druhej vety môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Ženou určená osoba podľa prvej a druhej vety nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.“ Naše stanovisko je nasledovné:Vážime si iniciatívu poslankyne Vladimíry Marcinkovej ohľadom sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V mene občianskeho združenia Ženské kruhy vyjadrujem nasledovné podporné stanovisko k návrhu novely zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby (osôb) pri pôrode podľa vlastného výberu ženy dokázateľne pozitívne ovplyvňuje priebeh pôrodu. Zvyšuje šance na vaginálny pôrod a predstavuje pre ženu psychickú a emočnú podporu v dôležitej a náročnej životnej situácii. Jej prítomnosť môže tiež odbremeniť zdravotnícky personál a znížiť pravdepodobnosť, že budú nevyhnutné medicínske zásahy do pôrodu, ktoré si vyžadujú zručnosti zdravotníckeho personálu. Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode tiež patrí medzi základné ľudské práva.

Svetová zdravotnícka organizácia zahŕňa prítomnosť sprevádzajúcej osoby resp.
sprevádzajúcich osôb podľa voľby ženy medzi podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu.[1] Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo vydala stanovisko, v ktorom uvádza, že rešpektujúca starostlivosť pri pôrode vyžaduje:

„Uznať právo matky na nepretržitú podporu počas pôrodu, informovať ju o prínosoch takejto podpory a zaistiť, že takúto podporu dostane od zdravotníckeho personálu a sprevádzajúcich osôb podľa jej výberu.“ [2]

Ženské kruhy ako občianske združenie, ktoré za 10 rokov svojej činnosti prišlo do kontaktu s tisíckami žien v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou, potvrdzujú, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby (osôb) počas celého pôrodu je pre ženy mimoriadne dôležitá. Napriek tomu sa nám ženy stále zverujú so skúsenosťou, že im nebolo umožnené byť so sprevádzajúcou osobou podľa svojho výberu, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby bola podmieňovaná napríklad finančne alebo nesplniteľnými podmienkami alebo prítomnosť sprevádzajúcej osoby bola umožnená až v záverečnej dobe pôrodu a to napriek tomu, že podporu zo strany sprevádzajúcej osoby potrebovala žena už v počiatočných fázach pôrodu. Počas nášho pôsobenia sme boli účastné tiež situácií, kedy dôležitosť sprevádzajúcej osoby nebola zo strany spoločnosti a inštitúcií rozpoznaná a ženy boli nútené rodiť v izolácii, osamote a bez náležitej podpory, ktorú im môže poskytnúť iba sprevádzajúca osoba.[3]

Požiadavky Ženských kruhov ako združenia, ktoré presadzuje záujmy žien, sú dlhodobo nasledovné: zabezpečiť nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby alebo osôb podľa vlastného výberu ženy vo všetkých fázach pôrodu, bez diskriminácie (vrátane finančnej) a to aj pri pôrode cisárskym rezom. V súlade s odporúčaniami medzinárodných odborných spoločností zabezpečiť preškolenie personálu o dôležitosti prítomnosti sprevádzajúcej osoby (osôb) pri pôrode a poskytovať žene a jej sprevádzajúcej osobe (osobám) podporu a kultúrne
citlivú starostlivosť. Návrh zákona pani poslankyne Marcinkovej vnímame ako mimoriadne dôležitý, hoci kompromisný, ktorý predstavuje minimálny štandard, ktorý by mal byť dostupný vo všetkých nemocniciach a pre všetky rodiace ženy.


[1] WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018. Dostupné na: https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215
[2] Gynecology and Obstetrics. FIGO Statement – Health System Strengthening and Respectful Care. 2021. Dostupné na: www.figo.org/resources/figo-statements/health-system- strengthening-and-respectful-care
[3] DEBRECÉNIOVÁ, J. – KOTRÍKOVÁ RAŠMANOVÁ, M. – MAROŠIOVÁ, L.: PÔROD – PRÁVA –PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Bratislava : Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, 2021. Dostupné na: https://zenskekruhy.sk/wpcontent/uploads/2021/04/POROD_PRAVA_PANDEMIA.pdf

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.