Reprodukčné práva žien

Charta rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti

Napísala Ženské kruhy

Ženské kruhy prinášajú slovenský preklad dokumentu Charta rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti: Všeobecné práva žien a novorodencov. Charta bola vypracovaná medzinárodnou organizáciou White Ribbon Alliance (Spoločenstvo bielej stužky), ktorá sa celosvetovo zasadzuje za zlepšenie podmienok poskytovania pôrodnej starostlivosti a za odstránenie nerešpektu a hrubého zaobchádzania pri pôrode.

Na preklade Charty do slovenského jazyka sa podieľali: Iveta Jančigová, Jana Raganová, Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová. Chartu graficky upravil podľa originálnej predlohy Tomáš Bereš.

Prečo vznikla Charta rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti?

Tehotenstvo a pôrod sú významné životné udalosti, ktoré si vyžadujú podporu pre ženy a novorodené bábätká. Ochrana zdravia je tak otázkou znižovania úmrtnosti, ako aj dodržiavania základných ľudských práv, ako napríklad rešpekt, dôstojnosť, informovaný súhlas, rovnosť a nediskriminácia. Správanie zdravotníckeho personálu počas tehotenstva a pôrodu má významný vplyv na psychickú pohodu žien, novorodencov a na ich zdravie. Autonómia žien a práva novorodencov sú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti kľúčové.

Historický kontext

V deväťdesiatych rokoch sa rozšíril záujem o zlepšovanie výsledkov pôrodnej starostlivosti. Od prostého znižovania materskej a detskej úmrtnosti sa pozornosť upriamila na rozvoj ľudskoprávnych štandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vydanie Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách v roku 1993 predstavovalo významný bod. Deklarácia upozornila na oblasti, ktoré sa týkajú práv žien a rodovo podmieneného násilia, kam spadá aj pôrodná starostlivosť. Deklarácia upriamila pozornosť na otázky, ktoré sa týkajú práv žien a rodovo podmieneného násilia, kam spadá aj pôrodná starostlivosť. V Latinskej Amerike v tomto období vznikli hnutia a organizácie, ktoré presadzovali zmenu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrode spôsobom, aby bola viac rešpektujúca voči ženám.

Nerešpekt a hrubé zaobchádzanie pri pôrode boli odvtedy vo viacerých krajinách zadokumentované ako prejavy systémového zlyhávania v dodržiavaní ľudskoprávnych štandardov. Celosvetovo rastie povedomie o ujmách, ktoré nerešpekt a hrubé zaobchádzanie pri pôrode spôsobujú tak ženám, ako aj novorodeným bábätkám. Záujem o pochopenie a riešenie týchto problémov viedol k rozsiahlemu výskumu a publikáciám. Napríklad správa WHO Prevencia a odstránenie nerešpektujúceho a hrubého zaobchádzania pri pôrodoch prináša dôležitý medicínsko-ľudskoprávny rámec. Na Slovensku zlyhania v oblasti dodržiavania ľudských práv žien pri pôrodoch dobre dokumentujú viaceré správy. Medzi nimi Ženy-Matky-Telá, Vakeras Zorales či správa ombudsmanky Hovorme otvorene o pôrodoch.

Ľudskoprávny kontext Charty

Ľudské práva sú vrodené a neodňateľné všetkým ľuďom, bez rozdielu. To znamená bez diskriminácie, bez ohľadu na vek, národnosť, miesto bydliska, pohlavie, národný alebo etnický pôvod, farbu pleti, náboženstvo, jazyk alebo akéhokoľvek iné postavenie. Medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv stanovujú povinnosti štátov zabezpečiť rešpektovanie, ochranu a napĺňanie týchto práv. Charta rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti definuje práva žien a novorodencov, ktoré musia byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rešpektované nezávisle. Ženy majú právo na informácie a podporu pri rozhodovaní o sebe a svojich bábätkách. Novorodenec má autonómne práva a každé rozhodnutie, ktoré sa ho týka, musí brať do úvahy jeho najlepší záujem. Táto Charta poskytuje víziu a ustanovuje rámec pre etickú, vysokokvalitnú rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť počas tehotenstva a pôrodu, ktorá podporuje a potvrdzuje dôstojnosť a práva žien a novorodencov.

Charta je založená na všeobecne uznávaných ľudskoprávnych nástrojoch vrátane Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Medzinárodných paktov o občianskych a politických právach a hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, a ďalších. Medzi inými je tiež podložená aj regionálnymi ľudskoprávnymi nástrojmi vrátane Africkej charty ľudských práv a práv národov, Africkej charty práv dieťaťa, Amerického dohovoru o ľudských právach a európskeho Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.

Prečo je charta potrebná a ako môže byť použitá

Charta rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti adresuje problémy nerešpektu a hrubého zaobchádzania so ženami a novorodencami počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje tiež platformu na zlepšenie prostredníctvom:

  • Zvyšovania povedomia o zárukách ľudských práv žien a novorodencov, ktoré už boli uznané deklaráciami OSN a inými medzinárodnými deklaráciami, dohodami a zmluvami;
  • Zvýrazňovania prepojenia medzi zárukami ľudských práv a poskytovaním zdravotnej starostlivosti matke a novorodencovi;
  • Zlepšenia možností aktivistiek a aktivistov za zdravie matiek, novorodencov a detí, aby sa mohli vo väčšej miere zúčastňovať na ľudskoprávnych procesoch;  
  • Zosúladenia dopytu žien po vysokokvalitnej starostlivosti o ženu a dieťa s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami; 
  • Poskytnutia východiska k tomu, aby boli vlády, systémy zdravotnej starostlivosti a komunity brané na zodpovednosť za (ne)dodržiavanie týchto práv;
  • Podporovania zdravotníckeho personálu v poskytovaní rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti ženám a novorodencom a vo vytváraní zdravého pracovného prostredia.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.