Blog Reprodukčné práva žien

Novela má zamedziť prístup žien k informáciám o zdravotníckych službách v súvislosti s interrupciou

Napísala Ženské kruhy

V parlamente máme ďalšiu novelu zákona, ktorá obmedzuje práva žien. Ironicky túto novelu nazvali „O pomoci tehotným ženám„. Predmetná novela obsahuje viacero sporných bodov. V tomto texte sa chceme venovať tzv. „zákazu reklamy“.

Čo o zákaze reklamy hovorí novela:

„Zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.“ (zvýraznené Ženskými kruhmi)

Zároveň novela mení Etický kódex zdravotníckeho pracovníka (ktorý upravuje zákon č. 578/2004 Z. z.). V súčasnosti sa v Etickom kódexe nachádza veta, ktorá upravuje reklamu a inzerciu súkromnej praxe zdravotníckych zariadení nasledovne: „Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené.“

Za túto vetu navrhuje novela dodatok v znení: „okrem reklamy na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.“ (Zvýraznené Ženskými kruhmi)

Čo by to znamenalo v praxi?

Novela tak prakticky zakazuje poskytovať zdravotníckym zariadeniam informácie o tom, že vykonávajú služby spojené s ukončením tehotenstva, čím robí tieto informácie pre ženy nedostupnými alebo veľmi ťažko dohľadateľnými. Všimnite si, že novela žiada absolútny zákaz poskytovať informácie, a to aj pre prípady, kedy je ukončenie tehotenstva potrebné zo zdravotného hľadiska.

Povedané ešte inak

Ak by po prijatí tejto novely chceli zdravotnícke zariadenia informovať o rozsahu poskytovaných služieb a zákrokov, nemôžu sa medzi nimi nachádzať informácie o tom, že poskytujú starostlivosť spojenú s umelým ukončením tehotenstva. Nejde teda o reklamu „tretia interrupcia zdarma“ ale o informácie o základných službách, ktoré poskytujú zdravotnícke zariadenia. WHO zaraďuje tieto služby medzi základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá musí byť ženám dostupná.

Na Slovensku je už teraz nedostatok informácií o dostupnosti interrupcií a za týmto zdravotným zákrokom treba cestovať. To zmapovala aj najnovšia správa občianskeho združenia Možnosť voľby. Cieľom novely zákona tak nie je zastaviť tzv. „reklamu na potraty“ ale zamedziť ženám prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na napĺňanie ich základných práv.

Na jednej strane chcú predkladatelia novely zamedziť ženám prístup k informáciám, ktoré sú pre ne relevantné, na druhej strane chcú od žien získavať vysoko citlivé a osobné informácie. Tie bude spolu s ich menom, adresou a rodným číslom zbierať NCZI:

(citácia pochádza z dôvodovej správy) „Navrhujeme, aby sa vo formulári žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva v novovytvorenej časti Údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelé ukončenie tehotenstva, zisťovali najmä nasledovné možné dôvody:

1 – hmotná núdza
2 – iná zlá ekonomická alebo sociálna situácia
3 – ohrozenie kariéry
4 – potreba pokračovať v štúdiu
5 – nepripravenosť byť matkou
6 – želaný počet detí už bol dosiahnutý
7 – rozchod alebo iné problémy v partnerskom vzťahu
8 – tehotenstvo je následkom trestného činu
9 – odporúčanie zo strany iných ľudí
10 – nátlak zo strany iných ľudí
11 – narušenie psychickej rovnováhy
12 – neželané pohlavie dieťaťa
13 – strach z reakcie rodičov
14 – strach z reakcie partnera/manžela
15 – tehotenstvo je následok náhodnej známosti
16 – Iné. V prípade uvedenia iné popíšte slovami o aký dôvod sa jedná.“

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.