COVID-19 Tlačové správy

Výzva na dodržiavanie štandardov zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch v čase epidémie COVID-19

Napísala Ženské kruhy

Otvorená výzva relevantným orgánom verejnej správy, inštitúciám a zdravotníckym zariadeniam

(30. 3. 2020) – Občianske združenia Ženské kruhy a Občan, demokracia a zodpovednosť už niekoľko rokov dokumentujú prípady porušovania ľudských práv žien pri pôrodoch v slovenských nemocniciach. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ženám v súvislosti s pôrodom je neodkladnou zdravotnou starostlivosťou a jej poskytovanie musí spĺňať adekvátne štandardy, a to aj v čase epidémie. Tehotné a rodiace ženy predstavujú špecifickú skupinu zraniteľného obyvateľstva, ktorej je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Napriek tomu relevantné štátne inštitúcie vo svojich opatreniach doposiaľ nevenovali situácii tehotných a rodiacich žien počas epidémie takmer žiadnu pozornosť.

Správy, ktoré sa k nám dostávajú od jednotlivých žien aj z niektorých nemocníc, nasvedčujú tomu, že porušovanie ľudských práv žien sa v čase epidémie COVID-19 v slovenských pôrodniciach ešte prehlbuje. Spočíva aj v nedodržiavaní zdravotníckych štandardov a znižovaní kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej pri pôrodoch. Šíria sa napríklad správy o nariaďovaní cisárskych rezov, kliešťov‎‎ých pôrodov či o oddeľovaní žien od novorodencov bez riadnej medicínskej indikácie.

Takéto postupy sú v priamom rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o prístupe k rodiacim ženám s pozitívnym testom alebo podozrením na COVID-19.Ak rodiacej žene, či už s ochorením COVID-19 alebo bez neho, vykonáme zbytočný zásah, vystavujeme ju zvýšenému riziku ťažkého priebehu tohto ochorenia a zároveň iným negatívnym a dlhodobým dopadom na jej zdravie a zdravie jej dieťaťa. Zásahy do pôrodu nemôžu byť indikované svojvoľne a pri ich vykonaní musia benefity vždy prevažovať nad rizikami,“ hovorí Miroslava Rašmanová z občianskeho združenia Ženské kruhy.

Rovnako je niektorým ženám odopieraná možnosť adekvátneho tíšenia bolesti prostredníctvom epidurálnej analgézie s odôvodnením, že je potrebné znižovať záťaž na anesteziológov. Tíšenie bolesti pritom patrí k základným úlohám medicíny a je jedným z indikátorov kvality poskytovanej pôrodnej starostlivosti. „Na jednej strane pôrodnice volajú po opatreniach ako kliešťové pôrody či sekcie, ktoré zvyšujú záťaž na poskytovanie anestézie a starostlivosť o ženy v šestonedelí, a teda o. i. vyžadujú prítomnosť vyššieho počtu zdravotníckeho personálu. Na druhej strane v priamom rozpore s tým argumentujú potrebou šetriť zdravotnícky personál. To isté platí o separácii novorodencov, ktorá nielenže zvyšuje nároky na personál, ale zvyšuje aj riziko nakazenia novorodenca od tohto personálu,“ dodáva Rašmanová.

Mnohé nemocnice navyše zavádzajú plošné reštriktívne opatrenia, napríklad v podobe zákazu sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Sprevádzajúca osoba pritom pre rodiacu ženu predstavuje emočnú a psychickú podporu a preukázateľne znižuje riziko, že pôrod bude musieť byť ukončený cisárskym rezom. Odborné spoločnosti preto odporúčajú umožniť jej prítomnosť ako súčasť správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s pandémiou COVID-19 to odporúča aj WHO.

„Možnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu je navyše ľudské právo a ženy nemôžu byť pozbavené tohto práva jednostranným a svojvoľným rozhodnutím zo strany nemocnice alebo ľudí, ktorí v nej pracujú. Strach personálu z nákazy je pochopiteľný, ale primárnym prostriedkom na jeho elimináciu nie je upieranie práv ženám, ale zavádzanie adekvátnych hygienických a epidemiologických opatrení – napríklad dôsledné nosenie rúšok a ochranných odevov, zabránenie tomu, aby sa ženy počas pôrodu presúvali z miestnosti do miestnosti či aby sa v jednej pôrodnej miestnosti stretali viaceré, či zabezpečenie, aby s rodiacou ženou a jej sprevádzajúcou osobou prišlo do styku čo najmenej osôb z nemocničného personálu. Na dodržiavanie tohto typu opatrení a na zabezpečenie dostatočného množstva ochranných a dezinfekčných prostriedkov pri súčasnom dodržiavaní práv žien by mal dbať aj štát pri riešení vzniknutej situácie,“ uvádza Janka Debrecéniová, právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

V súvislosti s epidémiou COVID-19 vydala WHO dňa 18. 3. 2020 odporúčania pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a dojčením. WHO v nich zdôrazňuje, že všetky ženy majú právo na bezpečnú a pozitívnu pôrodnú skúsenosť a na zdravotnú starostlivosť vysokej kvality, a to bez ohľadu na to, či bolo ochorenie COVID-19 u nich potvrdené alebo nie. Podľa týchto odporúčaní zdravotná starostlivosť poskytovaná rodiacim ženám musí naďalej spĺňať tieto náležitosti:

Všetky tehotné ženy, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a starostlivosť o duševné zdravie.

Podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu zahŕňajú:
 • rešpektujúcu a dôstojnú starostlivosť,
 • prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy,
 • zrozumiteľnú komunikáciu zo strany zdravotníckeho personálu,
 • adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti,
 • možnosť voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť polohu počas pôrodu.

WHO vo svojich odporúčaniach zároveň zdôrazňuje, že diagnostikovaný COVID-19 u rodiacej ženy a ani podozrenie na túto nákazu u nej nie sú indikáciou na vykonanie cisárskeho rezu a že ten môže byť vykonaný len v medicínsky indikovaných prípadoch.

Ochrana zdravotníckeho personálu má byť podľa WHO vykonaná použitím ochranných prostriedkov na to určených.

Ako organizácie na ochranu ľudských práv žien vyjadrujeme vážne obavy z toho, že právo žien na adekvátnu zdravotnú starostlivosť počas pôrodu a po pôrode a s ním súvisiace práva môžu byť počas epidémie v niektorých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku porušované formou svojvoľných a nevhodných protiepidemiologických opatrení alebo pod ich rúškom. „Upozorňujeme, že akýkoľvek zásah do ľudských práv sa môže v demokratickej spoločnosti udiať len výnimočne, musí sledovať legitímny cieľ, musí byť nevyhnutný a spôsob, akým sa realizuje, musí byť primeraný. Tento test sa musí aplikovať obzvlášť prísne v situáciách, ktoré majú dopady na mimoriadne zraniteľnú skupinu žien a ich novonarodených detí, navyše za okolností, keď sú ženy na zdravotnícke zariadenia odkázané a sú plne v moci zdravotníckeho personálu,“ dodáva Debrecéniová.

Dopady škodlivých praktík a porušovania práv žien a detí pri pôrodoch môžu byť dlhodobé a devastačné, týkajú sa fyzického aj duševného zdravia a okrem konkrétnych dotknutých žien a ich detí dopadajú aj na ich rodiny, širšie komunity a celú spoločnosť. Vyzývame preto vládu a zodpovedné orgány a inštitúcie vrátane konkrétnych zdravotníckych zariadení a ich personálu, aby práve s ohľadom na vzniknutú situáciu vynaložili všetko úsilie na to, aby ženy rodiace počas epidémie COVID-19 mali zabezpečenú kvalitnú a na ľudských právach a zdravotníckych štandardoch založenú pôrodnú starostlivosť. Izolácia rodiacich žien od ich najbližších osôb, absencia pocitu bezpečia a kontroly, medicínsky neopodstatnené zásahy do pôrodov, absencia podpory dojčenia a separácia matiek a detí so sebou prinášajú priveľa negatívnych dopadov, ktorým je potrebné predchádzať.

Vyzývame vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a všetky relevantné orgány a inštitúcie štátu (napr. tzv. „krízový štáb“), aby počas epidémie COVID-19:
 • Zabezpečili dostatok ochranných a hygienických prostriedkov pre pôrodnícke zariadenia a zdravotnícky personál, ktorých adekvátnym používaním sa zamedzí šíreniu nákazy v prostrediach pôrodníc a oddelení šestonedelia. Je potrebné zabezpečiť tak ochranu samotného zdravotníckeho personálu, ako aj ochranu rodiacich žien a ich sprevádzajúcich osôb.
 • Zabezpečili napĺňanie práva žien a detí na adekvátnu zdravotnú starostlivosť v súvislosti s pôrodom tak, ako ju popisuje Svetová zdravotnícka organizácia, a dodržiavanie ľudskoprávnych štandardov pri poskytovaní tejto starostlivosti.
 • Poskytli rodiacim ženám, zdravotníckym zariadeniam a verejnosti dostatok kvalitných informácií v súvislosti s poskytovaním pôrodnej starostlivosti v čase epidémie.
Ďalej vyzývame vedenia nemocníc, pôrodníckych oddelení, neonatologických oddelení a oddelení šestonedelia na celom Slovensku, aby:
 • Mali neustále a s plnou vážnosťou na zreteli dopady, ktoré má pôrod na fyzické a duševné zdravie žien a ich detí a v prípade každej rodiacej ženy vyvinuli všetko úsilie na naplnenie jej práva na pozitívnu pôrodnú skúsenosť.
 • Umožnili ženám prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode (ktorá nie je návštevou). Jej prítomnosť má preukázateľne pozitívny vplyv na priebeh pôrodu.
 • Nepoškodzovali zdravie žien chirurgickými zásahmi do pôrodného procesu a jeho urýchľovaním v prípadoch, ktoré nie sú medicínsky indikované.
 • Poskytli ženám počas pôrodu a po ňom možnosť adekvátneho tíšenia bolesti.
 • Predchádzali takým obmedzeniam a zásahom do pôrodu, ktoré zvyšujú riziko jeho ukončenia cisárskym rezom, operačného pôrodu a závažného poranenia pri vaginálnom pôrode.
 • V súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie podporili ženy v tom, aby mali svoje novorodené deti bezprostredne po pôrode v kontakte koža na kožu a mohli začať dojčenie v prvej hodine po pôrode, a to aj v prípade žien, ktoré rodili cisárskym rezom.
 • Neseparovali ženy od ich novorodených detí počas pobytu na oddelení šestonedelia a poskytli ženám všetku podporu, ktorú potrebujú pri začatí dojčenia a starostlivosti o svojho novorodenca.
 • Poskytli ženám všetky potrebné informácie pred pôrodom a počas neho, a to aj so zreteľom na skutočnosť, že prístup žien k informáciám o zdravotnej starostlivosti poskytovanej v pôrodniciach je v súčasnosti ešte viac obmedzený než inokedy.
 • Mali neustále na zreteli, že akýkoľvek zásah v rámci poskytovania pôrodnej starostlivosti je možné vykonať výlučne na báze informovaného súhlasu dotknutej ženy a že informovaný súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Ďalšie informácie v súvislosti s epidémiou COVID-19:
Odporúčania WHO ohľadom tehotenstva, pôrodu a dojčenia:
Celková smernica WHO:
Kontakt:

Janka Debrecéniová – 0905 825 408, debreceniova@odz.sk

Miroslava Rašmanová – 0903 323 936, zenskekruhy.oz@gmail.com 

Zuzana Krišková – 0908 624 008, zenskekruhy@zenskekruhy.sk

Šarlota Pufflerová – 0905 471 164, pufflerova@odz.sk

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.