COVID-19 Dobrá prax Odborné názory

Koronavírus a pôrod – Otázky a odpovede

Napísal/a Ženské kruhy

Svetová zdravotnícka organizácia pripravila stručný súhrn Otázok a odpovedí v súvislosti s COVID-19 a pôrodom. Prinášame vám slovenskú verziu. Originál znenie v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.

Sú tehotné ženy ohrozené COVID-19 vo zvýšenej miere?

V súčasnosti stále ešte iba prebieha výskum, ktorý nám pomôže lepšie porozumieť dopadom infekcie COVID-19 na tehotné ženy. Dostupné poznatky sú obmedzené, no zatiaľ nenasvedčujú tomu, že by tehotné ženy mali vyššie riziko ťažšieho priebehu ochorenia než iné skupiny obyvateľstva.

Napriek tomu vieme, že organizmus tehotných žien a ich imunitný systém môžu byť výrazne zasiahnuté niektorými respiračnými ochoreniami. Preto je dôležité, aby boli tehotné ženy opatrné a vo zvýšenej miere sa chránili pred infekciou COVID-19. V prípade, že pociťujú niektoré zo symptómov (zvýšená telesná teplota, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním), mali by telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára/lekárku.

Svetová zdravotnícka organizácia bude pokračovať v monitorovaní stavu a aktualizovať svoje odporúčania podľa aktuálnych poznatkov.

Ako sa môžu tehotné ženy chrániť pred infekciou COVID-19?

Tehotné ženy by mali dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako ostatní ľudia. Medzi efektívne opatrenia patrí:

 • Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím mydla a vody, alebo na to určených dezinfekčných prostriedkoch na báze alkoholu.
 • Dodržiavať dostatočný odstup od iných ľudí
 • Nedotýkať sa očí, nosa a úst
 • Dodržiavať hygienické opatrenia pri kašľaní, kýchaní a smrkaní – Pri zakašľaní, kýchaní alebo smrkaní použite jednorázovú servítku, ktorú potom ihneď vyhoďte. Ak nemáte k dispozícii servítku, pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa lakťom.

Ak máte horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte zdravotnú pomoc najprv telefonicky už pri prvých prejavoch. Riaďte sa inštrukciami zdravotníckeho personálu a príslušných štátnych inštitúcií.

Tehotné ženy a ženy v šestonedelí – vrátane žien, ktoré sú nakazené COVID-19 – by sa mali naďalej zúčasťňovať rutinných zdravotných prehliadok v tehotenstve a po pôrode.

Mali by byť tehotné ženy testované na COVID-19?

Testovacie protokoly sa môžu líšiť v závislosti od miesta, kde žijete.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že všetky tehotné ženy, ktoré prejavujú symptómy COVID-19, by mali byť prednostne otestované. V prípade, že sa u nich nákaza COVID-19 potvrdí, môžu si vyžadovať špecializovanú starostlivosť.

Môže byť COVID-19 prenesený zo ženy na dieťa v maternici alebo na novorodenca?

Stále s istotou nevieme, či môžu tehotné ženy s COVID-19 preniesť vírus na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. Do dnešného dátumu (odporúčania boli vydané 18.3.2020) nebol vírus nájdený vo vzorkách plodovej vody, ani v materskom mlieku.

Aká starostlivosť má byť ženám k dispozícii počas tehotenstva a pôrodu?

Všetky tehotné ženy, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a starostlivosť o mentálne zdravie.

Podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu zahŕňajú:

 • Rešpektujúcu a dôstojnú starostlivosť
 • Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy
 • Zrozumiteľná komunikácia zo strany zdravotníckeho personálu
 • Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti
 • Možnosť voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť polohu počas pôrodu

V prípade, že má žena podozrenie alebo jej bola potvrdená nákaza COVID- 19, zdravotnícky personál by mal vykonať adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu ako aj iných rodiacich žien. Napríklad použiť ochranný odev a prostriedky na to určené adekvátnym spôsobom.

Je pre ženy, ktoré majú podozrenie alebo u nich bola potvrdená nákaza COVID-19, odporúčaný pôrod cisárskym rezom iba z dôvodu nákazy?

Nie. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča vykonanie cisárskeho rezu iba v prípadoch, keď je to medicínsky indikované.

O spôsobe pôrodu by sa malo rozhodovať individuálne na základe zváženia pôrodníckych indikácií a v súlade s osobnými preferenciami žien, ktorých sa to týka.

 Môžu ženy s COVID-19 dojčiť?

Áno. Ženy s COVID-19 môžu dojčiť, ak si to želajú. Mali by dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • Dodržiavať hygienické opatrenia pri kýchaní, kašľaní a smrkaní, nosiť ochranné rúško, ak ho majú k dispozícii
 • Umývať si ruky pred a po manipulácii s dieťaťom
 • Často čistiť a dezinfikovať povrchy, ktorých sa dotýkajú

Môžem sa dotýkať a brať do náruče svoje novorodené dieťa v prípade, že mám COVID-19?

Áno. Blízky kontakt a skoré, výlučné dojčenie pomáhajú dieťaťu prospievať. Mali by ste byť podporená v tom, aby ste:

 • Dojčili s dodržaním hygienických zásad
 • Mali svoje práve narodené dieťa v kontakte koža na kožu
 • Boli ubytovaná so svojim dieťaťom po pôrode na jednej izbe

Mali by ste si zároveň dôkladne umývať ruky pred a po manipulácii s dieťaťom a udržiavať čisté povrchy v miestnosti kde sa s dieťaťom nachádzate.

Čo môžete spraviť v prípade, že máte COVID-19 a cítite sa vyčerpane a zle, takže nedokážete dojčiť svoje dieťa?

Ak sa cítite natoľko zle, že nemôžete dojčiť dieťa z dôvodu prebiehajúcej nákazy COVID-19, alebo z dôvodu iných komplikácií, mali by ste byť podporená v tom, aby vaše dieťa mohlo dostávať materské mlieko spôsobom, ktorý je pre vás možný, dostupný a akceptovateľný. To môže znamenať:

 • Odstriekavanie materského mlieka
 • Obnova laktácie
 • Materské mlieko od darkyne

Z originálu preložila Miroslava Rašmanová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.