COVID-19 Dobrá prax Odborné názory

Koronavírus a pôrod – Otázky a odpovede

Napísala Ženské kruhy

Svetová zdravotnícka organizácia pripravila stručný súhrn Otázok a odpovedí v súvislosti s COVID-19 a pôrodom. Prinášame vám slovenskú verziu odporúčaní revidovaných k dátumu 2.9.2020. Originál znenie v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.

<strong>Sú tehotné ženy ohrozené COVID-19 vo zvýšenej miere?</strong>

Nezdá sa, že tehotné ženy by boli náchylnejšie na infekciu vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Výskum však ukazuje, že ak sa nakazia, tak majú vyššie riziko závažného priebehu ochorenia v porovnaní so skupinou netehotných žien v rovnakom veku. Ochorenie COVID-19 počas tehotenstva je tiež spájané so zvýšeným rizikom predčasného pôrodu.

Tehotné ženy, ktoré majú vyšší vek, nadváhu alebo trpia zdravotnými ťažkosťami ako napríklad vysoký krvný tlak či cukrovka, majú významne zvýšené riziko, že ochorenie COVID-19 môže mať vážny priebeh.

Je veľmi dôležité, aby tehotné ženy a ľudia, s ktorými prichádzajú do kontaktu, dodržiavali opatrenia s cieľom minimalizovať riziko nákazy tehotných žien vírusom SARS-CoV-2. V prípade, že ste tehotná a pociťujete ťažkosti (ako napríklad teplotu, kašeľ alebo sťažené dýchanie), mali by ste sa obrátiť na zdravotnícke zariadenie a konzultovať svoj zdravotný stav.

<strong>Ako sa môžu tehotné ženy chrániť pred infekciou COVID-19?</strong>

Tehotné ženy by mali dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako ostatní ľudia. Medzi efektívne opatrenia patrí:

 • Zaočkovať sa, ak si to želáte, po konzultácii s vaším lekárom či lekárkou.
 • Dodržiavať dostatočný odstup od iných ľudí a vyhýbať sa preľudneným priestorom.
 • Časté vetranie priestorov, v ktorých sa zdržiavate.
 • V prípade, ak nie je možné dodržiavať bezpečný odstup od cudzích ľudí, nasaďte si ochranné rúško.
 • Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím mydla a vody, alebo na to určených dezinfekčných prostriedkoch na báze alkoholu.
 • Dodržiavať hygienické opatrenia pri kašľaní, kýchaní a smrkaní. Pri kašľaní, kýchaní či smrkaní sa nedotýkajte rukami priamo očí, nosa a úst, použite predlaktie a hygienické vreckovky, ktoré následne hneď zahoďte.

Ak máte horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte zdravotnú pomoc najprv telefonicky už pri prvých prejavoch. Riaďte sa inštrukciami zdravotníckeho personálu a príslušných štátnych inštitúcií.

Tehotné ženy a ženy v šestonedelí – vrátane žien s ochorením COVID-19 – by mali mať naďalej možnosť rutinných zdravotných prehliadok v tehotenstve a po pôrode, s dodržiavaním aktuálnych preventívnych opatrení, ktorých cieľom je minimalizovať riziko nákazy.

<strong>Mali by byť tehotné ženy testované na COVID-19?</strong>

Testovacie protokoly a prístup k testovaniu žien v tehotenstve závisí od miesta kde žijete.

Avšak WHO odporúča, aby boli tehotné ženy, ktoré majú symptómy ochorenia COVID-19, prednostne otestované. Ak majú ochorenie COVID-19, môžu si vyžadovať špecializovanú starostlivosť.

<strong>Môže byť COVID-19 prenesený zo ženy na dieťa v maternici alebo na novorodenca?</strong>

Stále s istotou nevieme, či môžu tehotné ženy s COVID-19 preniesť vírus na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. Do dnešného dátumu (odporúčania boli aktualizované v septembri 2021) nebol vírus nájdený vo vzorkách plodovej vody, ani v materskom mlieku.

<strong>Aká starostlivosť má byť ženám k dispozícii počas tehotenstva a pôrodu?</strong>

Všetky tehotné ženy a ich novorodené bábätká, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a aj starostlivosť o duševné zdravie.

Bezpečná a pozitívna pôrodná skúsenosť zahŕňa:

 • Rešpektujúce a dôstojné zaobchádzanie
 • Prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa výberu ženy
 • Zrozumiteľná komunikácia zo strany zdravotníckeho personálu
 • Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti
 • Ak je to možné, voľnosť počas pôrodu a pôrod v polohe, akú si žena sama zvolí

V prípade, že má žena podozrenie alebo jej bola potvrdená nákaza COVID-19, zdravotnícky personál by mal vykonať adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu, ako aj iných rodiacich žien. To zahŕňa dezinfekciu rúk, použitie ochranného odevu, rukavíc a lekárskeho rúška správnym spôsobom.

<strong>Je pre ženy, ktoré majú podozrenie alebo u nich bola potvrdená nákaza COVID-19, odporúčaný pôrod cisárskym rezom iba z dôvodu nákazy?</strong>

NIE. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča vykonanie cisárskeho rezu iba v prípadoch, keď je to medicínsky indikované.

O spôsobe pôrodu by sa malo rozhodovať individuálne na základe zváženia pôrodníckych indikácií a v súlade s osobnými preferenciami žien, ktorých sa to týka.

<strong>Môžu ženy s COVID-19 dojčiť?</strong>

Áno. Ženy s COVID-19 môžu dojčiť, ak si to želajú. Mali by dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • Dodržiavať hygienické opatrenia pri kýchaní, kašľaní a smrkaní, nosiť ochranné rúško, ak ho majú k dispozícii
 • Umývať si ruky pred a po manipulácii s dieťaťom
 • Často čistiť a dezinfikovať povrchy, ktorých sa dotýkajú

<strong>Môžem sa dotýkať a brať do náruče svoje novorodené dieťa v prípade, že mám COVID-19?</strong>

ÁNO. Blízky kontakt a skoré, výlučné dojčenie pomáhajú dieťaťu prospievať. Mali by ste byť podporená v tom, aby ste:

 • Dojčili s dodržaním hygienických zásad
 • Mali svoje práve narodené dieťa v kontakte koža na kožu
 • Boli ubytovaná so svojim dieťaťom po pôrode na jednej izbe

Mali by ste si zároveň dôkladne umývať ruky pred a po manipulácii s dieťaťom a udržiavať čisté povrchy v miestnosti kde sa s dieťaťom nachádzate.

<strong>Odporúča sa, aby bola matka s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19 v okamžitom kontakte koža na kožu s dieťaťom?</strong>

ÁNO. Okamžitý kontakt koža na kožu a jeho pokračovanie, vrátane materskej starostlivosti klokankovaní, zlepšuje u novorodencov termoreguláciu a spája sa so zvýšenou mierou prežitia. Okamžitý kontakt koža na kožu po pôrode umožňuje skoré započatie dojčenia, ktoré taktiež znižuje novorodeneckú úmrtnosť.

Početné prínosy kontaktu koža na kožu a dojčenia, prevažujú potenciálne riziko prenosu nákazy a ochorenia na COVID-19.

<strong>Čo môžete spraviť v prípade, že máte COVID-19 a cítite sa vyčerpane a zle, takže nedokážete dojčiť svoje dieťa?</strong>

Ak sa cítite natoľko zle, že nemôžete dojčiť dieťa z dôvodu prebiehajúcej nákazy COVID-19, alebo z dôvodu iných komplikácií, mali by ste byť podporená v tom, aby vaše dieťa mohlo dostávať materské mlieko spôsobom, ktorý je pre vás možný, dostupný a akceptovateľný. To môže znamenať:

 • Odstriekavanie materského mlieka
 • Obnova laktácie
 • Materské mlieko od darkyne

<strong>Môžu byť tehotné ženy zaočkované proti ochoreniu COVID-19?</strong>

Áno, tehotné ženy môžu byť zaočkované proti ochoreniu COVID-19. Odporúčame, aby očkovanie vopred konzultovali so svojim lekárom či lekárkou.

V súčasnosti máme máme je obmedzená dostupnosť dát o bezpečnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v tehotenstve. Avšak z toho, čo zatiaľ vieme o používaní očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali mať obavy o bezpečnosť. Žiadne z doposiaľ schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19 neobsahujú živé vírusy, ktorých použitie by mohlo v tehotenstve predstavovať zvýšené riziko.

Pred tým, než tehotná žena podstúpi očkovanie, by mala prebrať všetky potenciálne riziká a benefity so svojim lekárom či lekárkou.

Benefity môžu byť väčšie pre ženy, ktoré majú zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, ako napríklad zdravotné pracovníčky, ženy, ktoré sa zdržiavajú v oblastiach s vysokým rizikom nákazy a tiež ženy, ktorých zdravotný stav (ako napríklad vysoký krvný tlak či diabetes) zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia.

Z originálu preložila Miroslava Rašmanová

aktualizované 29.11.2021

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.