Domáci pôrod Reprodukčné práva žien Tlačové správy

Ženy musia mať reálne právo rozhodovať sa o okolnostiach pôrodu

Napísala Ženské kruhy

(Bratislava, 22. 1. 2013 ) – 14 mimovládnych organizácií a 1811 osôb podalo ministerstvu vnútra hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá je podľa ich názoru v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. V pripomienke preto žiadajú odstrániť z novely dva diskriminačné body, ktoré sú vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov (tie sú súčasťou právneho poriadku SR a majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi). Minister vnútra Robert Kaliňák predložil návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania tesne pred Vianocami, 20. 12. 2012.

Verejnosť pripomienkuje novelu zákona o matrikách, ktorú navrhuje ministerstvo vnútra

(Bratislava, 22. 1. 2013 ) – 14 mimovládnych organizácií a 1811 osôb podalo ministerstvu vnútra hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá je podľa ich názoru v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. V pripomienke preto žiadajú odstrániť z novely dva diskriminačné body, ktoré sú vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov (tie sú súčasťou právneho poriadku SR a majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi). Minister vnútra Robert Kaliňák predložil návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania tesne pred Vianocami, 20. 12. 2012.

Novela sprísňuje podmienky zápisu narodenia dieťaťa do matriky po pôrode mimo pôrodnice. Tým podstatne sťažuje ženám pôrod napríklad doma. Zavádza totiž povinnosť predložiť správu lekára o ukončení tehotenstva pôrodom – v opačnom prípade sa môže narodené dieťa zapísať do matriky až po rozhodnutí súdu o určení materstva. Novela tak núti ženy absolvovať gynekologické prehliadky u lekára ihneď po pôrode bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. Obmedzuje tým ich právo slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele aj o tom, kde a za akých okolností porodia svoje dieťa.

Problém zápisu do matriky v súvislosti s domácim pôrodom však predstavuje len vrchol ľadovca. „Európsky súd pre ľudské práva už potvrdil, že ženy majú právo zvoliť si domáci pôrod a štát má povinnosť im túto voľbu prakticky zabezpečiť. Domáce pôrody na Slovensku však nie sú nijako regulované, resp. štát ich vysúva do sféry ilegality – napríklad tým, že pôrodné asistentky môžu samostatne viesť pôrody iba v zdravotníckych zariadeniach. Z toho potom vyplývajú aj praktické problémy so zápisom doma narodených detí do matriky,“ hovorí Janka Debrecéniová, právna expertka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). „Vyzývame preto vládu, aby pristúpila k právnej regulácii domácich pôrodov tak, aby slovenská legislatíva napĺňala domáce aj medzinárodné ľudskoprávne štandardy a podporovala právo žien slobodne sa rozhodovať o mieste a okolnostiach pôrodu. Súčasťou tejto regulácie by mal byť aj spôsob zápisu dieťaťa do matriky.“

Aj Medzinárodná konfederácia pôrodných asistentiek (ICM) a Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) žiadajú rešpektovať základné ľudské práva žien a zastaviť kriminalizáciu pôrodníctva v súvislosti s pôrodmi mimo zdravotníckych zariadení. Upozorňujú, že je veľa silných dôkazov, že pôrody mimo zdravotníckych zariadení za účasti registrovanej pôrodnej asistentky sú bezpečné a mnohé ženy ich uprednostňujú. Ženám by sa tento výber nemal upierať len pre nedostatočnú alebo neprimeranú právnu reguláciu pôrodnej asistencie. Naopak, pôrodným asistentkám by štát mal umožniť vykonávať svoju profesiu na každom mieste, ktoré si rodiace ženy zvolia. ICM a FIGO podporujú právo každej tehotnej ženy na starostlivosť pôrodnej asistentky o seba a svoje novonarodené dieťa. *1

„Švédsko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko – v krajinách s vyspelým zdravotníctvom už stanovili náročné a presné štandardy pre pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia. Domáce pôrody tak pre mnohé ženy žijúce v zahraničí predstavujú reálnu a legitímnu voľbu. Keď to ide v iných krajinách, niet dôvodu, prečo by sme to nemali zvládnuť aj na Slovensku,“ vysvetľuje Zuzana Krišková z občianskeho združenia Ženské kruhy.

Novela však diskriminuje nielen ženy, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Podľa nej by mal zápis dieťaťa do matriky závisieť výlučne od toho, či žena absolvuje gynekologickú prehliadku alebo nie. Ak by sa rozhodla prehliadku neabsolvovať, otec narodeného dieťaťa (ktorý má k nemu rovnaké práva a povinnosti ako jeho matka) by nemal nijakú možnosť zapísať ho do matriky. Novela taktiež masívne porušuje práva detí zakotvené napríklad v Dohovore o právach dieťaťa – právo na nediskrimináciu, na registráciu ihneď po narodení, na meno, na štátnu príslušnosť atď. *2 Schválenie novely by navyše prinieslo množstvo praktických problémov a negatívne sa dotklo mnohých práv v sociálnej oblasti – napríklad v súvislosti s vyplácaním príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k nemu, rodičovského príspevku a prídavkov na deti či v súvislosti s vyplácaním materského.

Pozn.:

*1 Zdroj: ICM & FIGO media release, 8. 3. 2012 (príloha č. 2)

*2 Najrelevantnejšie články Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli prijatím novely zákona o matrikách porušené: čl. 2 – zákaz diskriminácie dieťaťa o. i. aj v súvislosti s diskrimináciou, resp. postavením a presvedčením jeho rodičov, čl. 3 – povinnosť štátu pri akejkoľvek činnosti v prvom rade zohľadňovať záujem dieťaťa a zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom štát berie ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov a robí pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia, čl. 4 – povinnosť štátu urobiť všetky zákonodarné, správne a iné opatrenia na vykonávanie práv uznaných týmto dohovorom, čl. 7 – právo dieťaťa na registráciu ihneď po narodení, na meno a na štátnu príslušnosť, čl. 16 – právo dieťaťa nebyť vystavené zasahovaniu do svojho súkromného života a rodiny, čl. 18 – spoločná zodpovednosť rodičov za výchovu a vývoj dieťaťa, čl. 24 – právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu, vrátane zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred a po pôrode, čl. 26 – právo dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia a čl. 27 – právo dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj, zahŕňajúce povinnosť štátu robiť potrebné opatrenia pre poskytovanie pomoci rodičom.

Prílohy:

  1. hromadná pripomienka
  2. stanovisko ICM a FIGO

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) je ľudskoprávna mimovládna organizácia s vyše 20-ročnými skúsenosťami. Presadzuje hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Snaží sa o posilňovanie zodpovednosti, právneho vedomia a partnerského dialógu.

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru. Jeho poslaním  je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva na Slovensku, so zameraním najmä na propagáciu prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťaťa a dlhodobého dojčenia.

Kontakt:

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.