Domáci pôrod Hromadné pripomienky

Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)

Napísala Ženské kruhy

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z. z.), ktorý 20.decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Štát by ňou vlastne trestal ženy za to, že sám dostatočne nezabezpečuje ich právo na slobodné rozhodovanie sa o spôsobe, akým privedú na svet svoje deti. Toto právo pritom ženám zaručujú medzinárodné dohovory, Ústava SR aj ďalšie zákony SR.

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele zákona o matrikách.

Naším cieľom je, aby si ženy mohli slobodne zvoliť spôsob pôrodu svojho dieťaťa a aby neboli diskriminované ony, deti ani ich otcovia, keď sa rozhodnú pre domáci pôrod.

AKO PODPORIŤ HROMADNÚ PRIPOMIENKU?

TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.

Ministerstvu vnútra musíme preukázať najmenej 500 podpisov. Budeme ich ďalej zbierať aj po tomto termíne, keďže rokovať s ministerstvom budeme až neskôr.

Podpisový formulár

Ďakujeme, podpisy sme vyzbierali.

Pozrite sa, kto už podpísal >>

Text hromadnej pripomienky

Touto hromadnou pripomienkou žiadame vypustiť body 11 a 12 návrhu zákona. Predložená hromadná pripomienka má zásadný charakter.

Stručné odôvodnenie:

V prípade pôrodu dieťaťa mimo pôrodnice je navrhovaná právna úprava v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. Zároveň je vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi.

Navrhovaná novela sprísňuje podmienky oznamovania narodenia dieťaťa v prípadoch, keď sa nenarodilo v zdravotníckom zariadení (teda najčastejšie v domácom prostredí) a keď jeho matka hneď po pôrode nevyhľadá lekára. V súčasnosti postačuje pri domácich pôrodoch preukázať totožnosť rodiča a ústne oznámiť narodenie dieťaťa matričnému úradu. Návrh novely však rodičom ukladá povinnosť predložiť správu lekára o ukončení tehotenstva pôrodom. Inak bude narodené dieťa zapísané do matriky až po rozhodnutí súdu o určení materstva (bod 12).

Rozpor so základnými ľudskoprávnymi štandardmi obsiahnutými v zákonoch, ústave a medzinárodných dohovoroch:

Návrh zákona nedáva ženám možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom,či bezprostredne po domácom pôrode (na ktorý majú plné právo a ktorý väčšinou prebieha len za prítomnosti pôrodnej asistentky, resp. bez lekára), absolvujú gynekologickú prehliadku. Tú musí vykonať lekár. To je v rozpore s právom žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele, a to navyše vo veľmi intímnych súvislostiach.

Nezapísaním dieťaťa do matriky by ženám, ich novonarodeným deťom a celkovo ich rodinám vznikol celý rad problémov: napr. v súvislosti so zdravotným poistením dieťaťa (ktoré by tak nemohlo vzniknúť), nemožnosťou vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa, detskými prídavkami, vyplácaním materského ap. Navrhovaná novela by tak prakticky prinútila ženy absolvovať po domácom pôrode gynekologické prehliadky u lekára bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Ženy sa často rozhodujú pre domáci pôrod preto, aby ho absolvovali v bezpečí a pohodlí domova a bez medicínskych zásahov, ktoré nechcú. Navrhovaná povinnosť absolvovať gynekologickú prehliadku u lekára hneď po domácom pôrode by ženám prinášala iba zvýšené nepohodlie a komplikácie, takže tieto dôvody by stratili opodstatnenie. Novela by teda bola takisto prekážkou pre uplatňovanie práva žien slobodne sa rozhodovať o tom, kde a za akých okolností porodia svoje dieťa.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu jasne potvrdil a dokonca aj osobitne zdôraznil, že domáci pôrod je otázkou osobného rozhodnutia matky. Navyše, neopodstatnené nepriaznivé a nedôstojné zaobchádzanie so ženami za okolností, v ktorých sa ocitajú iba ony (t.j. pôrod a veci s ním súvisiace, ktoré bezprostredne a na vlastnej koži muži nezažívajú), samo osebe predstavuje diskrimináciu žien na základe ich pohlavia.

Navrhovaná novela zároveň diskriminuje aj mužov: Keďže zápis dieťaťa do matriky by mal závisieť výlučne od gynekologickej prehliadky ženy, otec dieťaťa (ktorý má k nemu rovnaké práva a povinnosti ako jeho matka) by nemal nijakú možnosť zapísať ho do matriky, ak by matka prehliadku neabsolvovala.

Navrhovaná právna úprava však masívne porušuje aj práva detí. Na ilustráciu uvádzame ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli navrhovanou úpravou porušené a ktorý je v zmysle čl. 154c Ústavy SR súčasťou právneho poriadku SR. (a teda ani akákoľvek novovznikajúca právna úprava nemôže byť s ním v rozpore). Ak by ženy (legitímne) novelu zákona ignorovali, došlo by k porušeniu viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého „každé dieťa je registrované ihneď po narodení a má od narodenia právo na meno (a) právo na štátnu príslušnosť“. Dohovor má pritom prednosť pred slovenskými zákonmi všade tam, kde zabezpečuje väčší rozsah práv a slobôd.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Hromadnú pripomienku môžete podporiť aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní)

Materiál s rezortným číslom KM-OPVA1-2012/005135 je dostupný na https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

7 komentárov

  • S touto akciou budete mať väčší problém, ako skupina advokátov z Rovinky s petíciou proti potratovej tabletke. Táto vaša akcia totiž priamo ohrozuje mocenské záujmy vládnucej elity. Boja sa, že prídu o ovečku, ehm, daňového poplatníka, že ak sa narodí doma, bude rozmýšľať, bude nekonvenčný. Ale držím vám palce, toto nie je ich štát ale môj aj váš.

  • ja si myslím, že ide skôr o to, nezaobchádzať s rodičkou v pôrodnici ako s „kusom masa“, ale ako so svojprávnym človekom, ktorý prišiel spolupracovať, a nikto nebude uvažovať o ohrozovaní svojho zdravia a života a dieťaťa nejakým pôrodom doma. som za vytváranie podmienok v pôrodniciach, lebo sama mám z nich strach…

  • Podporené tu, aj na portáli právnych predpisov. Tam je však zatiaľ iba 14 podpisov. Nie je relevantnejšie zbieranie podpisov práve na tom portáli – v zmysle, že zákonodarcovia budú viac prihliadať na tamojšie podpisy?

  • Pekny vecer Bronislava, tieto podpisy budu dorucene MV SR a budu mat rovnaku vahu, ako ked si ich stiahnu zo svojho portalu. Tuto pripomienku robime v spolupraci so zdruzenim Obcan, demokracia a zodpovednost, ktore hromadnu pripomienku nepodava prvykrat, Takze sme si v tom akym sposobom budeme zbierat podpisy nechali poradit od skusenejsich.

    Zuzka Kriskova