Reprodukčné práva žien Tlačové správy

Výbor OSN pre ľudské práva žiada slovenskú vládu, aby zriadila nezávislý orgán na vyšetrenie praxe násilných sterilizácií rómskych žien

Napísala Ženské kruhy

Košice, Bratislava, Ženeva, 10.11.2016

Výbor OSN pre ľudské práva vyzval slovenskú vládu, aby prevzala zodpovednosť za vyšetrovanie prípadov násilných sterilizácií rómskych žien z minulosti a na tento účel zriadila nezávislý vyšetrovací orgán. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré výbor vydal po svojom októbrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP), Centrum pre reprodukčné práva (CRR), Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy poskytli výboru informácie o aktuálnej situácii v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku. Vo svojich správach zaslaných výboru konkrétne informovali predovšetkým o pretrvávajúcich prejavoch porušovania práv rómskej menšiny, ako aj o porušovaní reprodukčných práv žien vrátane nedostatkov pri prešetrovaní praxe násilných sterilizácií rómskych žien.

Výbor pre ľudské práva je orgánom OSN pozostávajúcim z nezávislých expertov a expertiek, dohliadajúcich na dodržiavanie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach jeho zmluvnými štátmi.Dodržiavanie paktu Slovenskom Výbor posudzoval na zasadnutí so slovenskou vládnou delegáciouv dňoch 17. – 18.októbra 2016 v Ženeve. Stalo sa tak opätovne po vyše piatich rokoch. Zasadnutiupredchádzalo zaslanie periodickej správy slovenskej vlády, v ktorej popísala opatrenia na ochranuľudských práv z ostatných rokov a dosiahnutý pokrok v tejto oblasti.

Vo svojich záverečných zisteniach výbor poukázal na mnohé závažné a neriešené problémy v oblasti ochrany ľudských práv, pričom sa špecificky venoval nedostatkom týkajúcim sa ochrany práv žien a rôznych menšinových skupín žijúcich v slovenskej spoločnosti. Veľkú pozornosť venoval situácii príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny. Výbor vyjadril okrem iného znepokojenie nad pretrvávajúcou diskrimináciou a sociálnym vylúčením znevýhodnených Rómov a Rómiek a zdôraznil potrebu odstraňovania ich segregácie vo vzdelávaní aj bývaní.

Násilné sterilizácie rómskych žien

Počas diskusie so slovenskou vládou na zasadnutí v Ženeve venoval výbor značnú pozornosť otázke násilných sterilizácií rómskych žien vykonávaných bez ich informovaného súhlasu, ktorú ešte v roku 2002 zdokumentovali POĽP a CRR vo svojej správe s názvom Telo a duša.[1] Výbor v tomto smere zjavne reagoval na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý v rokoch 2011-2012 odsúdil Slovensko v troch konkrétnych prípadoch a vláda následne odškodnila niekoľko násilne sterilizovaných rómskych žien. Slovenská vláda na zasadnutí s výborom poukazovala na v minulosti vedené vyšetrovanie zo strany orgánov činných trestnom konaní, ktoré žiadne porušenie zákona nenašli.

Prípady rómskych žien, ktoré sa domohli spravodlivosti súdnou cestou, považuje vláda za rozhodnutia v individuálnych prípadoch, ktoré poukázali na individuálne pochybenia pri vykonávaní sterilizácie. Podľa vlády nie sú evidované žiadne sťažnosti v tomto smere a ženy, ktoré sa cítia poškodené, sa môžu obrániť na orgány činné v trestnom konaní alebo na súdy. Výbor však vo svojich odporúčaniach odmietol uvedený postoj vlády a žiada od nej, aby prevzala zodpovednosť za vyšetrovanie praxe násilných sterilizácií rómskych žien. Od vlády explicitne požaduje, aby na tento účel zriadila nezávislý orgán, ktorý by vyšetril celý rozsah tejto praxe v minulosti a zabezpečil finančnú a inú náhradu všetkým poškodeným ženám.             

Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s POĽP, ktorá úspešne zastupovala viacero násilne sterilizovaných rómskych žien v súdnych konaniach, k uvedenému odporúčaniu výboru uviedla:

„Veľmi ma teší, že výbor vo svojom odporúčaní tlmočí slovenskej vláde to, čo dlhé roky v POĽP presadzujeme. Som presvedčená, že polícia a súdy nemusia byť vždy tou najefektívnejšou cestou, ako zabezpečiť nápravu pri podozreniach zo závažného systémového porušovania ľudských práv menšín, ako sú násilné sterilizácie rómskych žien, ku ktorým dochádzalo už v bývalom komunistickom Československu a ktoré pretrvávali po zmene režimu aj na Slovensku. O to viac to platí vtedy, ak polícia a domáce súdy v tomto smere dlhé roky zlyhávali. Za posledných vyše 12 rokov, odkedy tieto prípady právne zastupujem, existuje len jediné rozhodnutie slovenských súdov, ktoré je v súlade s dosiahnutými rozhodnutiami Európskeho súdu a ktoré priznalo primerané odškodnenie násilne sterilizovanej rómskej žene. Trvalo však neuveriteľných 10 rokov, kým sme toto rozhodnutie dosiahli, pričom je to stále len rozhodnutie súdu prvého stupňa. Je iluzórne domnievať sa, že v súčasnej situácii sa budú poškodené ženy obracať na políciu či súdy. Navyše súdy rozhodujú o jednotlivých prípadoch, cez ktoré nie je možné pozrieť sa na tento problém komplexne a zdokumentovať, aký bol vlastne celkový charakter a rozsah tejto praxe.“

„Chcem zdôrazniť, že výbor nežiada nič výnimočné. Podobným komplexným spôsobom sa s praxou nezákonných sterilizácií žien z etnických menšín či zdravotne znevýhodnených osôb vyrovnávali v minulosti aj iné krajiny ako Švédsko, Švajčiarsko či Nórsko. Napokon aj v Českej republike sa o odškodnení nezákonne sterilizovaných rómskych žien ostatné roky diskutovalo na vládnej úrovni. Úroveň každej demokracie sa odvíja od toho, ako dokáže zabezpečiť ochranu ľudských práv a prístup k spravodlivosti príslušníkom a príslušníčkam menšín a znevýhodnených skupín. Je najvyšší čas, aby sa otázke zabezpečenia spravodlivosti pre násilne sterilizované rómske ženy začala do dôsledkov venovať aj slovenská vláda. Konkrétny inštitucionálny základ a kompetencie orgánu, ktorého zriadenie výbor požaduje, by malo byť predmetom širšej odbornej diskusie.“ dodáva Durbáková.

Doplňujúce informácie:

Záverečné zistenia Výboru OSN pre ľudské práva pre Slovensko publikované 4.11.2016

Periodická správa vlády SR zaslaná Výboru a ďalšie súvisiace dokumenty

Alternatívna správa POĽP, CRR, ODZ a Ženských kruhov zaslaná Výboru, zameraná na oblasť reprodukčných práv a nedostatkov pri prešetrovaní praxe násilných sterilizácií rómskych žien:

Alternatívna správa POĽP zaslaná Výboru, zameraná na ochranu práv rómskej menšiny

Rámcový návrh POĽP a CRR na vytvorenie nezávislého orgánu na vyšetrenie praxe násilných sterilizácií rómskych žien, ktorý bol vypracovaný v roku 2003

 

Kontakty:

Vanda Durbáková – advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva: 0908 695 531 , poradna@poradna-prava.sk

Informácie o MVO:

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Pozornosť dlhodobo venuje predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny vrátane viacnásobnej diskriminácie rómskych žien v rôznych oblastiach života na Slovensku. Poradňa vo svojej práci rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov a vo vybraných prípadoch sprostredkováva bezplatné právne zastupovanie v konaniach pred súdmi. Web: www.poradna-prava.sk

Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights, CRR) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá využíva právo s cieľom presadzovať dodržiavanie reprodukčnej slobody ako základného ľudského práva, ktoré sú štáty povinné a právne zaviazané chrániť, rešpektovať a dodržiavať. Web: www.reproductiverights.org

Občan, demokracia a zodpovednosť je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 1992 s cieľom uplatňovať princípy demokracie a aktívne spoluvytvárať fungujúce mechanizmy občianskej participácie. Má veľa skúseností s realizáciou programov zameraných na ľudské práva a nediskrimináciu vrátane ľudských práv žien. Aktivity realizuje formou vzdelávania a tréningov pre rôzne cieľové skupiny, účasti na tvorbe politík, presadzovania zmien v legislatíve, strategického vedenia súdnych sporov či publikovania literatúry. Web: www.odz.sk

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o  ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk

[1] Správa je dostupná na webstránke POĽP

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.