Dobrá prax Ukrajina

Čo môže počas utečeneckej krízy pre tehotné ženy urobiť štát

Napísala Ženské kruhy

Tehotné ženy, ktoré sa ocitnú v cudzej krajine patria k obzvlášť zraniteľným skupinám. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre ženy z takýchto skupín často znížená. Sú jej kladené prekážky v podobe ekonomických, jazykových, informačných či kultúrnych bariér. Navyše počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia je veľmi dôležitá kontinuita zdravotnej starostlivosti. Tá je pri úteku z domovskej krajiny pred vojnou alebo katastrofou narušená. Čo môže urobiť štát aby aj tehotné ženy na úteku dostali adekvátnu a kvalitnú zdravotnú starostlivosť? Svetová zdravotnícka organizácia odporúča najmä nasledovné kroky:

  • Sprístupniť predpôrodnú starostlivosť utečenkyniam bez ohľadu na ich legálny status a schopnosť zaplatiť za zdravotnú starostlivosť z vlastných zdrojov. Každá tehotná utečenkyňa by tiež mala dostať zrozumiteľné a presné informácie o tom, kde a kedy môže navštevovať tehotenské poradne.
  • Zvyšovať informovanosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o právach ľudí, ktorí prináležia ku konkrétnym skupinám akými sú utečenci, utečenkyne, žiadateľky a žiadatelia o medzinárodnú ochranu a podobne.
  • Odstraňovať bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Napríklad prostredníctvom znižovania nákladov na dopravu, poskytovaním starostlivosti v tehotenstve a o novorodencov radšej na komunitnej úrovni než v nemocniciach.
  • Pripraviť špeciálne prispôsobené informačné materiály pre cieľové skupiny v ich rodnom jazyku. Tieto materiály by mali obsahovať základné informácie o rôznych varovných príznakoch v tehotenstve, mali by umožňovať cieľovým skupinám orientovať sa v systéme zdravotnej starostlivosti a poskytnúť sociálnu podporu počas prenatálnej starostlivosti.
  • Poskytnúť a garantovať odborné prekladateľské a tlmočnícke služby v zdravotníckych zariadeniach pre všetky ženy, ktoré tieto služby potrebujú, s dôrazom na dôvernosť pri poskytovaní týchto služieb.

WHO: Improving the health care of pregnant refugee and migrant women and newborn children

Viac článkov k utečeneckej kríze na našich webových stránkach

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.