Ukrajina

Kto má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti na území SR?

Napísala Ženské kruhy

Nárok občanov a občianok Ukrajiny na úhradu zdravotnej starostlivosti na Slovensku závisí v prvom rade od toho, či sú verejne zdravotne poistení na Slovensku alebo nie.

 1. Občanovi Ukrajiny vzniká verejné zdravotné poistenie ak vznikla niektorá zo zákonných podmienok na vstup do systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku, v prípade občana UA to môžu byť najčastejšie prípady (i) udelenia azylu, (ii) ak sa stane zárobkovo činný (t.j. vykonáva alebo má oprávnené vykonávať na území SR samostatnú zárobkovú činnosť, alebo je zamestnancom, ktorý je odmeňovaný minimálne minimálnou mzdou)  (iii) deti vo veku 0-18 rokov v prípade, ak je aspoň jeden rodič verejne zdravotne poistený na Slovensku. V takom prípade, poistenec podá prihlášku do niektorej zdravotnej poisťovne a má nárok na plne hradenú ZS.

 2. Ak občan Ukrajiny nie je verejne zdravotne poistený, nespĺňa ani jednu z podmienok vzniku verejného zdravotného poistenia, má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti podľa týchto statusov:
 • Občan UA môže požiadať  o dočasné útočisko, čim získa status žiadateľa o dočasné útočisko. Toto bude zrejme najčastejšie využívaný inštitút, keďže parlament ho upravil tak, aby bol administratívne jednoduchý a okamžite účinný. Občanovi UA by po podaní žiadosti o dočasné útočisko pri vstupe do SR mali byt vydané dva doklady: Doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (zelený preukaz) a Preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. Oba doklady vydáva migračný úrad Ministerstva vnútra SR. Tieto doklady oprávňujú občana UA čerpať neodkladnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie odmietnuť poskytnutie neodkladne zdravotnej starostlivosti. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitne potreby, má žiadateľ o dočasné útočisko nárok na poskytnutie plnej zdravotnej starostlivosti, teda nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že pokiaľ poskytovateľ považuje za nevyhnutné, s prihliadnutím na zdravotný stav žiadateľa o dočasné útočisko, aby mu bola poskytovaná aj iná ako neodkladná ZS (sem patrí aj starostlivosť v tehotenstve), žiadateľ o dočasné útočisko má právo aj na poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi budú jej náklady preplatené. 

  Pokiaľ ide o proces úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti, tu uhrádza Ministerstvo vnútra SR, na základe vystavených faktúr a potrebných príloh (napr. zúčtovacie doklady, lekárska správa, prípadne lekársky predpis ak ide o lekáreň a vydanie lieku a podobne) a zasielaných na adresu riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
 • Občan UA môže ďalej požiadať o azyl, to je už ale administratívnejšie náročnejší a zdĺhavejší proces. Občan UA, ktorý je žiadateľom o azyl má podobne ako pri dočasnom útočisku nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje. Tieto náklady, podobne ako pri dočasnom útočisku, uhrádza Ministerstvo vnútra SR.

 • Okrem vyššie uvedených možností môže občan UA požiadať o doplnkovú ochranu, ktorá je poskytovaná žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Opäť ale ide o administratívnejšie náročnejší a zdĺhavejší proces. Ak je cudzincovi poskytnutá doplnková ochrana, vzniká mu nárok na plne hradenú zdravotnú starostlivosť (nielen primárne neodkladnú, ako je to v prípadoch vyššie), ktorú uhrádza VsZP (ta mu aj vydáva preukaz, ktorý oprávňuje cudzinca s doplnkovou ochranou čerpať plne hradenú ZS)

Užitočné linky:

 • Ponuky ubytovania na Slovensku pre ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou

 • Telefonické infolinky, ktoré zriadilo Ministerstvo vnútra SR a sú určené ľuďom z Ukrajiny (komunikácia na linkách prebieha v ukrajinskom jazyku):
  +421 513 816 111
  +421 259 765 111

Za vypracovanie ďakujeme Viere Slaninkovej

Aktualizované 7.3.2022.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.