Reprodukčné práva žien Svedectvá

Kultúra gynekológie, ktorá ignoruje telesnú integritu žien

Napísala Ženské kruhy

Poskytli sme komentár ku svedectvu, ktoré priniesla stránka feminist.fyi . Uverejňujeme jeho celé znenie. Svedectvo s názvom Moja skúsenosť s gynekológiou: Zľahčovanie príznakov, ponižovanie, znásilnenie, ku ktorému je komentár napísaný, si môžete prečítať TU.

Komentár:

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti existuje informačná a mocenská asymetria medzi jej poskytovateľom a človekom, ktorému je starostlivosť určená. 

Vyplýva na jednej strane z toho, že zdravotnícky personál je nositeľom expertízy, ktorú človek vyhľadáva, na druhej strane vychádza zo skutočnosti, že človek, trpiaci zdravotnými problémami, potrebuje na ich riešenie pomoc iných ľudí.

Navyše, v prípade gynekologických ťažkostí sa starostlivosť spája s intímnou oblasťou ženinej sexuality a preto si zo strany zdravotníckeho personálu vyžaduje obzvlášť citlivý prístup. 

Každý človek má právo na zdravotnú starostlivosť poskytnutú odborne a s rešpektom voči jeho integrite tak, aby mohol viesť plnohodnotný život bez zbytočného utrpenia. 

V skúsenosti, ktorý popisuje Júnia, lekári opakovane zľahčujú jej zdravotné ťažkosti, a majú neprofesionálne a obťažujúce poznámky, týkajúce sa jej sexuálneho života. V prípade, že by podobné sexuálne poznámky niekto utrúsil na verejnosti, boli by považované za sexuálne obťažovanie. 

Je zarážajúce, že v prípade, kedy žena vstupuje do systému zdravotnej starostlivosti v obzvlášť zraniteľnej pozícii, rozšírená kultúra poskytovania zdravotnej starostlivosti ich považuje za akceptovateľné. Júnia sa stretáva so sexuálne obťažujúcimi poznámkami opakovane, od rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Keď sa Júnii konečne podarilo nájsť gynekológa, ktorý pripisoval jej zdravotným problémom vážnosť, pátral po ich príčine a pristupoval k nej so záujmom, je iba prirodzené, že si získal Júniinu dôveru. Tá by mala byť základom každého vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a jej prijímateľkou/prijímateľom. 

Tento lekár však Júniinu dôveru následne zneužil tým najhrubším spôsobom na to, aby uspokojil svoju sexuálnu túžbu. Nazdávam sa, že táto skúsenosť ilustruje znepokojujúci stav v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti o ženy v našej spoločnosti. 

Sexuálne násilie je extrémnym prejavom kultúry poskytovania zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorej je rozšírené, že zdravotníci ignorujú ženinu telesnú, a psychickú integritu a jej ľudskú dôstojnosť. V prípade poskytovania gynekologickej zdravotnej starostlivosti nespočetné množstvo žien zažíva situácie, pri ktorých zdravotnícky personál vykonáva na ich telách úkony bez ich súhlasu. 

Je to kultúra, v ktorej sú rozšírené praktiky ako nástrih hrádze bez súhlasu alebo proti vôli ženy, šitie pôrodných poranení bez adekvátnych utišujúcich prostriedkov, nevhodné až sexistické poznámky počas gynekologických vyšetrení či komentovanie voľby žien, týkajúcich sa ich reprodukcie. Júniina skúsenosť je extrémna. Je však extrémnym vyústením kultúry, ktorá považuje narúšanie telesnej integrity žien a ich ľudskej dôstojnosti za neškodnú súčasť zdravotnej starostlivosti.

Miroslava Rašmanová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.