Pôrodná asistencia Tehotenské vyšetrenia

Ku komu na tehotenské poradne?

Autorky: Petra Bertová, Zuzana Lafférsová

Minule: V druhej časti seriálu o tehotenských vyšetreniach sme písali o tom, prečo tehotenské vyšetrenia nie sú povinné.

Gynekológ/gynekologička alebo pôrodná asistentka?

V zahraničí je bežné, že žena s fyziologickým, nízkorizikovým tehotenstvom navštevuje poradne u pôrodnej asistentky (midwife, Hebamme, …). Táto sa o ňu stará v priebehu celého tehotenstva a za gynekológom či gynekologičkou ju pošle len v prípade vážnych komplikácií. V Nemecku si dokonca žena môže sama vybrať, či počas tehotenstva bude chodiť k pôrodnej asistentke alebo gynekológovi.

Má aj budúca matka na Slovensku takúto možnosť? Môže si vybrať? Gynekológ/gynekologička alebo pôrodná asistentka?

Bohužiaľ, žena navštevujúca poradne na Slovensku nemá také možnosti ako žena navštevujúca poradne v zahraničí (pre bližšie informácie si prečítajte prvú časť seriálu).

Napríklad, čo sa týka príspevku pri narodení dieťaťa, v zákone je definované, že pre splnenie podmienok nároku sa musí matka od začiatku 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovať raz za mesiac na preventívnych prehliadkach alebo na obdobných prehliadkach v cudzine.[1] „Obdobná prehliadka v cudzine“ zrejme znamená, že žena absolvuje bežné tehotenské poradne v zahraničí, čo v  Európskej únii väčšinou znamená poradne u pôrodnej asistentky (midwife/Hebamme). Naproti tomu, na Slovensku sú poradne u pôrodnej asistentky podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nepostačujúce: „Prenatálnu starostlivosť iba u pôrodnej asistentky nemožno na účely príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa považovať za splnenie podmienok nároku.“ [2]

A čo materské? Ani Sociálnej poisťovni nestačí odborné vyjadrenie pôrodnej asistentky: „Nárok na materské sa uplatňuje predložením tlačiva „Žiadosť o materské“, ktoré vystavuje a potvrdzuje oprávnený lekár zdravotníckeho zariadenia na základe lekárskeho vyšetrenia (teda nie licencovaná pôrodná asistentka). Ide o tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne dostupné, má ho k dispozícii odborný lekár – gynekológ.“[3]

Ako je to s uhrádzaním tehotenských poradní u pôrodnej asistentky? Na Slovensku uhrádza zdravotnú starostlivosť pod názvom pôrodná asistencia jedine poisťovňa Union. Má zazmluvnených niekoľko pôrodných asistentiek a ak máte záujem o ich služby, odporúčame kontaktovať priamo ich a zistiť, ako konkrétne majú zazmluvnené poradenstvo a konzultácie.

Ako sme už uviedli aj v Otvorenom liste ministerke zdravotníctva SR Zuzane Zvolenskej,

zákony Slovenskej republiky sú diskriminačné a porušujú ľudské práva žien (v súlade s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, Ternovszky vs. Maďarská vláda, Žiadosť č. 67545/09). Tehotné ženy na Slovensku nemajú na výber – nemôžu si zvoliť absolvovanie tehotenských poradní u pôrodných asistentiek.

Zároveň si dovoľujeme vyjadriť podporu slovenským pôrodným asistentkám, ktoré nemajú možnosť poskytovať zdravým nízkorizikovým slovenským ženám na území Slovenskej republiky kontinuálnu starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Slovenské ženy však majú o takúto starostlivosť pôrodných asistentiek záujem, no nemajú k nej na Slovensku prístup.

Ako často môže tehotná žena meniť gynekológa/gynekologičku?

Počas tehotenstva žena navštevuje gynekologickú ambulanciu spravidla častejšie, a práve vtedy si môže uvedomiť, že jej z viacerých dôvodov súčasný stav nevyhovuje. Môže jej prekážať odmeraný alebo necitlivý prístup zdravotníckeho personálu, dlhé hodiny čakania, neuspokojivé odpovede na otázky ohľadom jej zdravotných problémov a iné.

Máte právo zmeniť lekára/lekárku

Lekár či lekárka sú tu pre vás, majú vám poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Preto, ak nie ste spokojná s prístupom vášho doterajšieho gynekológa/gynekologičky a máte možnosť vybrať si inú gynekologickú ambulanciu, zmeňte ju.

Kde sú lepší?

Aby sa však nestalo, že prejdete z blata do kaluže, treba si svoj výber poriadne zvážiť. Nestačí pýtať sa kamarátok, pretože každá žena má iné potreby, iné zmýšľanie. Vhodné je spísať si zoznam otázok a zájsť za novým gynekológom či gynekologičkou osobne. Obzriete si čakáreň, ambulanciu, spoznáte zdravotnícky personál. Keďže ste ich potenciálna nová klientka, mali by na vaše zvedavé otázky ochotne odpovedať. Nebojte sa pýtať konkrétnosti – napríklad, aký je ich postup v takom a takom prípade, ako riešia konkrétne situácie. Takto aspoň zistíte, či je ich prístup iný ako u vášho starého gynekológa alebo gynekologičky, a teda či sa vám oplatí prestúpiť.

Zmena je možná každý mesiac

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (pediatri a všeobecní praktickí lekári) sa uzatvára najmenej na šesť mesiacov. To však pre špecialistov neplatí. Podľa § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov môžete od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odstúpiť. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od dohody doručené.

To znamená, že do konca mesiaca, v ktorom ste písomné odstúpenie od dohody doručili, ste stále pacientkou pôvodného lekára/ky a preventívnu prehliadku v tom mesiaci, hradenú z verejného zdravotného poistenia, by ste mali absolvovať ešte u pôvodného lekára/ky. Je teda výhodnejšie odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pred koncom mesiaca.

Po písomnom odstúpení od dohody je ambulantný poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým uzavriete dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.[4]

Vydanie zdravotnej karty

Zdravotná dokumentácia je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie je majetkom lekára, ani pacientky; nemôže byť predmetom vlastníctva ani predmetom prevodu. Lekár je zodpovedný za vedenie zdravotnej dokumentácie, takže on ju môže, ale nemusí dať k dispozícii (požičať), ak pozná dôvod na poskytnutie a najmä ak má istotu, že sa mu vráti. Pacientka má však právo žiadať o výpis alebo kópiu zo svojej zdravotnej dokumentácie.[5]

Ak chcete prestúpiť k inému gynekológovi či gynekologičke, väčšinou poskytovateľ, od ktorého odchádzate, pošle vašu kartu poštou priamo novému poskytovateľovi a vytvorí si o odoslaní záznam, doklad.

Máloktorí lekári či lekárky budú ochotní vydať vám kartu do ruky. Ale ak predsa len nedôverujete Slovenskej pošte, alebo nechcete čakať 7 dní, prípadne chcete kartu preniesť osobne z iných dôvodov, riešením môže byť písomný doklad o prevzatí zdravotnej dokumentácie, samozrejme aj s priloženou žiadosťou nového lekára/ky.

Kedy by ste mali porozmýšľať o zmene gynekologickej ambulancie:

  1. S lekárom/lekárkou sa ťažko komunikuje a na vaše otázky odpovedá jednoslovne. Nevysvetlí vám dostatočne jasne pozitíva a negatíva jednotlivých postupov.
  2. Ak sa rozhodnete odmietnuť niektoré vyšetrenie, nalieha na vás, dokonca vás zastrašuje. Prípadne vyhlási vetu typu: V mojej ambulancii sa to robí tak, ako poviem ja.
  3. Neumožní prítomnosť partnera v ambulancii po celý čas vyšetrenia ženy ani na jej výslovné želanie.
  4. Nedá sa k nemu objednávať. Prečo si niektorí ľudia myslia, že tehotné ženy majú nekonečne veľa času a môžu ho premrhať v čakárni? Ambulancia nie je vybavená všetkými potrebnými prístrojmi. Na niektoré vyšetrenia musíte ísť inam.

[1] § 3 odsek 4 zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Odpoveď MPSVaR SR: POLAČEKOVÁ I. 2012 Informácie o podmienkach udelenia príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa [elektronická pošta]. Správa pre: BARTOŇOVA, K. 2012-12-11 Osobná komunikácia

[3] Odpoveď Soc. poist.: MAJTÁNOVÁ V. 2013 Odpoveď vo veci potvrdenia tlačiva „Žiadosť o materské“ [elektronická pošta]. Správa pre: BERTOVÁ, P. 2013-02-27 Osobná komunikácia

[4] § 23, odsek 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[5] § 25, odsek 1 a 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

O autorke

Zuzana Lafférsová