Dobrá prax Kontakt koža na kožu Výskum

WHO – Odporúčaná starostlivosť o novorodencov znižuje výskyt život ohrozujúcich infekcií o dve tretiny

Napísala Ženské kruhy

Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo Vietname ukazuje, že nemocnice môžu znížiť život ohrozujúce infekcie u novorodencov o viac ako dve tretiny a hospitalizácie na neonatologických jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) o jednu tretinu vďaka zavedeniu Early Essential Newborn Care (EENC Včasná nevyhnutná novorodenecká starostlivosť).

Štúdia s názvom „Včasná nevyhnutná novorodenecká starostlivosť“ publikovaná v EClinicalMedicine (časopis Lancet zameraný na klinický výskum a výskum v oblasti verejného zdravia), prináša zistenia, že EENC zlepšuje zručnosti zdravotníckeho personálu a vedie k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. 

Včasná nevyhnutná novorodenecká starostlivosť

Výsledkom je vyššia miera kontaktu koža na kožu medzi matkou a dieťaťom, vyššia miera výlučného dojčenia, tiež výrazné zníženie podchladenia u novorodencov, sepsy a nutnosti hospitalizácií na JIS..

V tomto regióne každé dve minúty zomrie jeden novorodenec. Úplné zavedenie EENC by mohlo zabrániť až polovici týchto úmrtí,“ vysvetľuje doktor Howard Sobel, koordinátor pre reprodukčné, materské, novorodenecké, detské a adolescentné zdravie v regióne západného Pacifiku a spoluautor štúdie.

Iné štúdie z Ázie ukázali, že postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodu sú často zastaralé a škodlivé. Zvyšujú riziko sepsy (nebezpečná infekcia v krvi), hypotermie (nebezpečne nízka telesná teplota) a úmrtia. Napriek dostupným znalostiam a prostriedkom, ohrozuje kvalitu zdravotnej starostlivosti absencia jasne zadefinovaných štandardov, dostupnosť a prerozdelenie zamestnancov, nedostatočná podpora pracovného prostredia a iné nedostatky.

EENC predstavuje súhrn jednoduchých klinických postupov odporúčaných WHO.

Zameriava sa na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti počas pôrodu a bezprostredne po pôrode.

Hlavnou zásadou EENC je „prvé objatie“, teda dlhotrvajúci kontakt koža na kožu medzi matkou a dieťaťom. Podporuje správnu termoreguláciu, prijímanie potravy a starostlivosť o pupočnú šnúru.

Medzi kľúčové úkony patrí: dôkladné osušenie; okamžitý kontakt koža na kožu; prerušenie pupočníka až po jeho dotepaní; prerušenie pupočnej šnúry sterilným nástrojom; a začiatok výlučného dojčenia pri prvých signáloch dieťaťa, ktorými prejaví záujem nadojčiť sa, ako napríklad oblizovanie rúčky, hľadanie prsníka, vyplazovanie jazýčka a podobne.

Okrem podpory väzby EENC pomáha udržiavať telesnú teplotu, prispieva k prenosu krvi z placenty, prichádza pri ňom k prenosu ochranných baktérií a prostredníctvom kolostra (prvé materské mlieko) zabezpečuje pre dieťa nevyhnutné živiny a imunitné bunky na ochranu pred infekciou. EENC je prospešný pre všetky deti vrátane tých, ktoré sa narodili predčasne, choré alebo cisárskym rezom.

Zistenia štúdie

V nemocnici Da Nang pre ženy a deti v centre Vietnamu sa ročne narodí okolo 14 000 detí. V rokoch 2014 až 2015 prešiel zdravotnícky personál školením o EENC postupoch, potrebných k poskytovaniu náležitej starostlivosti pri pôrode a o novorodencov.

Zároveň sa sústredila pozornosť aj na ďalšie faktory, ktoré sa spolupodieľajú na zlepšení kvality: napríklad organizácia pracovného priestoru a pracovných politík, rozdelenie úloh, dostupnosť nástrojov a potrebného vybavenia.

EENC zmenila spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnoci. Predstavuje súhrn praktických postupov, ktoré je možné zaviesť v každej nemocnici.“ povedal doktor Hoang Tran, zástupca riaditeľa nemocnice Da Nang pre ženy a deti.

Štúdia porovnávala výsledky pôrodov u živonarodených detí, frekvenciu hospitalizácie na neonatologickej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v priebehu 12 mesiacov pred zavedením EENC a po ňom. Výsledky ukázali, že po zavedení EENC klesli prípady sepsy o dve tretiny (z 3,2 % na 0,9 % živonarodených detí ), hospitalizácie detí na JIS klesli o jednu tretinu (z 18,3 % na 12,3 %) a  prípadov podchladenia bolo menej o jednu štvrtinu (z 5,4 % na 3,9 % detí umiestnených na JIS).

Pred zavedením EENC neboli deti s matkami bežne v kontakte koža na kožu. 

Deti po vaginálnom pôrode boli rutinne separované od svojich matiek najmenej 20 minút,a deti narodené cisárskym rezom až 6 a viac hodín. Po zavedení EENC boli všetky deti v kontakte koža na kožu, a to bez ohľadu na spôsob narodenia.

Percento predčasne narodených detí (pred 37. týždňom tehotenstva) alebo detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (menej ako 2,5 kg), ktorým bola poskytovaná materská starostlivosť klokankovaním – KMC, sa po zavedení EENC zvýšilo o 15 %.

V skupine detí, ktorej bola poskytovaná materská starostlivosť klokankovaním, a teda  nepretržitý kontakt koža na kožu viac ako 20 hodín denne, včasné a výlučné dojčenie a dôsledné monitorovanie ochorení, sa znížila úmrtnosť až o polovicu.

Po zavedení EENC sa miera výlučného dojčenia na jednotke intenzívnej starostlivosti takmer zdvojnásobila. Výlučné dojčenie znamená, že dieťa prijíma iba materské mlieko, nie umelé mlieko, vodu alebo inú náhradu materského mlieka.

WHO a UNICEF odporúčajú výlučné dojčenie ako najvhodnejší spôsob kŕmenia detí počas prvých 6 mesiacov.

Tento pozitívny posun nastal počas štúdie napriek tomu, že v rovnakom čase sa v nemocnici zvýšil počet detí narodených cisárskym rezom a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ktoré predstavujú pre dojčenie väčšiu výzvu.

Priame a nepriame výstupy

Štúdia našla aj ďalšie výhody EENC tak pre nemocnice, ako aj pre rodiny. V dôsledku zvýšenej miery dojčenia strávili rodičia detí na jednotke intenzívnej starostlivosti o 78 % menej času. Kŕmenie detí umelou výživou pokleslo o 96 %. 

Rodiny tiež ušetrili peniaze vďaka kratším pobytom v nemocnici, čo umožnilo skorší návrat do zamestnania. V dôsledku zníženého počtu detí na jednotke intenzívnej starostlivosti nemocnica ušetrila viac ako 300 000 USD a znížila pracovnú záťaž zamestnancov. Znížila sa tiež spotreba antibiotík.

Zistenia našej štúdie sa netýkajú iba Vietnamu. Všetky nemocnice – v bohatých aj v chudobných krajinách – sa môžu z našej skúsenosti poučiť, ako zlepšiť zdravie novorodencov. Bol som svedkom škodlivých postupov v starostlivosti o novorodencov vo viac ako 20 krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Našou úlohou je pomôcť zdravotníckym zariadeniam, lekárom, zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám nahradiť škodlivú prax postupmi, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch. Vieme, že EENC prináša výsledky. Teraz je našou úlohou dosiahnuť, aby tieto sa tieto postupy uplatňovali v starostlivosti o všetky matky a novorodencov v regióne. “ dodal doktor Sobel.

Z anglického originálu preložili: Daniela Barňáková a Miroslava Rašmanová

Jazyková korektúra: Tatiana Jančáriková

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.