Reprodukčné práva žien Tlačové správy

MVO: Tlačivo súhlasu so sterilizáciou v ôsmich jazykoch nerieši podstatu problému

Napísala Ženské kruhy

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien kritizujú návrh vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá zavádza jednotný vzor písomného informovaného súhlasu pacienta a pacientky so sterilizáciou. Ten má byť preložený do ôsmich jazykov národnostných menšín. Podľa MVO sa popri preklade tlačiva treba zamerať najmä na zlepšovanie priamej komunikácie lekárov a lekárok smerom k pacientom a pacientkam pri poskytovaní informácií o lekárskych zákrokoch vrátane zákroku sterilizácie.

MVO zaslali ministerstvu zdravotníctva písomné pripomienky, v ktorých upozorňujú, že navrhovaná vyhláška nerieši podstatu problému pri poskytovaní informovaného súhlasu so sterilizáciou v slovenských nemocniciach. Podľa nich návrh vyhlášky vychádza z predpokladu, že kameňom úrazu pri poskytovaní informovaného súhlasu je jazyková bariéra. Hlavným problémom je však v skutočnosti najmä celkový prístup zdravotníckeho personálu a jeho nedostatočná komunikácia s pacientom a pacientkou pri získavaní informovaného súhlasu.

Je pozitívne, že sa ministerstvo zdravotníctva usiluje zlepšiť úroveň poskytovania informovaného súhlasu pri vykonávaní sterilizácií. Formulár pre poskytnutie súhlasu pacientky v jazykoch národnostných menšín v tomto ohľade samozrejme nie je na škodu. Avšak zabezpečenie informovaného súhlasu s medicínskymi zákrokmi si v praxi vyžaduje omnoho viac, ako len štandardizované formuláre. Návrh vyhlášky nezohľadňuje skutočnosť, že poskytnutie informovaného súhlasu spočíva najmä v komunikácii a interakcii medzi lekárom/lekárkou a pacientom/pacientkou, tak ako to stanovuje Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo,“ hovorí Adriana Lamačková z Centra pre reprodukčné práva. Podľa nej musia byť všetky informácie o sterilizácii poskytnuté žene nielen v písomnej, ale aj v ústnej podobe v jazyku, ktorému žena rozumie a v prístupnej a zrozumiteľnej forme. Poučenie má byť poskytnuté bez používania odborného jazyka, pričom osoba, ktorá poučenie poskytuje, má povinnosť sa uistiť, že žena porozumela poučeniu. Podpísanie tlačiva informovaného súhlasu nie je samo o sebe postačujúce, a to ani v prípade, ak je tlačivo v materinskom jazyku osoby, ktorej má byť sterilizácia vykonaná.

Slovensko je dlhodobo kritizované za prípady nezákonných sterilizácií rómskych žien bez poskytnutia informovaného súhlasu z minulých rokov. Ministerstvo zdravotníctva sa usiluje prekladom vzoru písomného informovaného súhlasu pacientky so sterilizáciou do rómskeho jazyka takýmto prípadom predchádzať. Tento formulár obsahuje aj stručný súhrn informácií, s ktorými majú byť pacientky a pacienti oboznámení pred svojím súhlasom so sterilizáciou. Podľa MVO je však práve v prípade rómskych žien zo sociálne znevýhodneného prostredia obzvlášť dôležitá priama komunikácia zdravotníckeho personálu s pacientkou. „Podľa našich skúseností príslušníci a príslušníčky rómskeho etnika zo sociálne znevýhodneného prostredia používajú svoj materinský jazyk prakticky len slovom. V písanej forme sa s ním stretávajú len v obmedzenej miere alebo vôbec a ich schopnosť porozumenia písanému textu v rómčine môže byť obmedzená,“ hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá zastupovala viaceré rómske ženy v prípadoch nezákonných sterilizácií v súdnych konaniach. Podľa nej je samotný formulár v rómčine bez riadneho poučenia prakticky zbytočný. „Podstatné je, aby zdravotnícky personál zrozumiteľne poskytol žene všetky informácie a uistil sa, že rozumie všetkým okolnostiam sterilizačného zákroku. Pokiaľ rómska žena rozumie slovensky – pokojne to môže byť aj v slovenčine. Dôležitý je prístup, priama komunikácia a empatia zdravotníckeho personálu.“

MVO žiadajú, aby ministerstvo zdravotníctva prepracovalo návrh vyhlášky v súlade s ich pripomienkami a požiadavkami poskytovania informovaného súhlasu, ktoré stanovuje Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO). Nad rámec pripravovanej vyhlášky odporúčajú ministerstvu zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zdravotníckeho personálu zamerané na ľudskoprávne a etické východiská pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vrátane poskytovania poučenia a získavania informovaného súhlasu pri vykonávaní sterilizácie, ale aj pri vykonávaní iných lekárskych zákrokov. MVO navrhujú tiež zabezpečiť účinné monitorovanie dodržiavania všetkých postupov pri získavaní úplného a informovaného súhlasu žien pri vykonávaní sterilizácií v medicínskych zariadeniach.

Pripomienky ministerstvu zdravotníctva zaslala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou mimovládnych organizácií Centrum pre reprodukčné práva, Občan, demokracia a zodpovednosť, OZ Možnosť voľby a OZ Ženské kruhy.

— KONIEC —

Doplňujúce informácie:

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín, ktorý bol dňa 21. marca 2013 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie ZuzanouZvolenskou, ministerkou zdravotníctva SR podľa § 40 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z.z.– rezortné číslo materiálu 02732-OL-2013.

Materiál je dostupný na:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=191&matEID=6003&langE

Písomné pripomienky MVO zaslané ministerstvu nájdete na :

http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2013/04/PDF-203-KB.pdf

Kontakty:

Vanda Durbáková, tel./fax: +421-55-68 06 180, mobil: +421-908-695 531+421-908-695 531, e-mail: poradna@poradna-prava.sk

Janka Debrecéniová, mobil: +421-0905 825 408+421-0905 825 408, e-mail: debreceniova@odz.sk

Adriana Lamačková, mobil: +49-176-84 655 815+49-176-84 655 815, e-mail: alamackova@reprorights.org

Adriana Mesochoritisová, mobil: + 421-0911 550 195+ 421-0911 550 195, e – mail: adriana@moznostvolby.sk

Gabriela Janovičová(OZ Ženské kruhy), mobil: +421 – 0911 415 751+421 – 0911 415 751, e – mail: zenskekruhy.oz@gmail.com

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.