Baby-friendly Iniciatíva Otvorené listy

Odpoveď ministerstva na našu žiadosť o informácie k BFHI

Napísala Ženské kruhy

Kam sa ministerstvo zdravotníctva posunulo v zabezpečovaní, aby slovenské pôrodnice spĺňali podmienky Baby Friendly Hospital Initiative?

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií:

 • V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám po pôrode a novorodencom v pôrodniciach. Tri zúčastnené občianske združenia (Ženské kruhy, O. Z. MAMILA a Občan, demokracia a zodpovednosť) v stanovenom termíne zaslali na žiadosť štátnej tajomníčky MUDr. Kalavskej svoje návrhy na ďalší postup, podnety k procesným postupom, preberaným témam ako aj návrhy, ako môžu byť občianske združenia nápomocné, keďže toto bola úloha, ktorá z porady vyplynula.
 • Dostali ste tieto naše návrhy?

Odpoveď:

Predmetné návrhy uvedených občianskych združení boli MZ SR zaevidované.

 • Žiadame o zaslanie zápisnice z tohto stretnutia z dňa 10. 11. 2017.

Odpoveď:

Zápisnica z diskusie zo stretnutia dňa 10.11.2017 nebola vypracovaná, nakoľko úlohy boli podľa zadania riešené neodkladne alebo si vyžadovali získanie ďalších informácií.

 • Žiadame o vyjadrenie, ako boli tieto návrhy využité a o odpoveď na navrhované kroky.
 • Žiadame o vysvetlenie, prečo sme neboli ďalej prizvané participovať na týchto témach.

Odpoveď:

Ministerstvo zdravotníctva SR sa s návrhmi oboznámilo.

 • Ako plánuje ministerstvo zdravotníctva využiť ponuku občianskych združení na participáciu na týchto témach?

Odpoveď:

MZ SR zvolilo rovnocenný prístup k názorom verejnosti odbornej ako aj laickej a poskytlo priestor na bližšie vyjadrenie.

 • Pôsobia v súčasnosti na ministerstve zdravotníctva pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú situáciou v pôrodníctve, podporou dojčenia, programom nemocnice baby-friendly (BFHI), prípadne nemocnice mother-friendly? Ak áno, kto tvorí ich členov a členky, akým spôsobom boli pracovné skupiny zostavované, aké témy riešia a čo je výsledkom ich doterajšej práce? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

MZ SR spolupracuje na riešení predmetných tém s jednotlivými odbornými pracovníkmi ako aj v rámci pracovných skupín zostavených z odborníkov pre dané oblasti. Pracovné skupiny vznikli iniciatívou zdravotníckych pracovníkov a na základe ponuky zo strany odborných spoločností. Odbornosťou a získanými skúsenosťami vytvárajú zázemie pre podporu a rozvoj aktivít v daných oblastiach v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výsledkom doterajšej práce sú priebežné konzultácie, pracovné rokovania, vypracovanie podkladov a navrhovaných krokov pre dané oblasti.

 • Na verejnej diskusii vo februári 2018 zástupcovia ministerstva uviedli, že už je pripravený harmonogram školení personálu pôrodníc o programe baby-friendly (BFHI). Žiadame o jeho poskytnutie spolu s programom a menami školiteľov.

Odpoveď:

Školenia vedú odborníci z Inštitútu pre podporu dojčenia v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sú založené na princípe jednotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov. Témou seminárov boli aj etické a právne otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve, zároveň aj komunikačné zručnosti (najmä s dôrazom na komunikáciu medzi zdravotníckym personálom a pacientkami z marginalizovaných komunít). Programy seminárov boli zostavené z tém BFHI v zmysle podpory dojčenia a pozitívneho prístupu k rodičke, k matke a novorodencovi v klinickej praxi; Význam prirodzeného vaginálneho pôrodu, bondingu a vzťahovej väzby pre kvalitu vzťahu matka – dieťa a pre neskoršie zdravie dieťaťa; Etické a ľudsko  – právne otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve. http://www.health.gov.sk/Clanok7zlepsujeme-podmienky-pre-matky-a-novorodencov.

V prílohe prikladáme programy seminárov Bratislava, Košice, Banská Bystrica, vrátane lektorov.

 • V akom časovom horizonte je plánované vyhodnotenie napĺňania programu BFHI s cieľom udeliť plakety BFHI?

Odpoveď:

Vyhodnocovanie programu BFHI s cieľom získať plaketu BFHI je proces, ktorý sa začína podaním žiadosti konkrétneho zdravotníckeho zariadenia a viac krokovým mechanizmom splnenia podmienok získania plakety BFHI.

 • V akom časovom horizonte je plánované odovzdanie prvých plakiet BFHI nemocniciam?

Odpoveď:

Plaketa BFHI, udelená zdravotníckemu zariadeniu, je zabezpečením poskytovania zdravotnej starostlivosti rodičke a novorodencovi, pri dodržiavaní zásad odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (ďalej len „WHO“). WHO získanie plakety BFHI pre zdravotnícke zariadenie odporúča ako dobrovoľné. Dá sa predpokladať že, v závislosti od záujmu nemocníc, udelenie prvých plakiet, potvrdzujúcich splnenie kritérií WHO BFHI by mohlo byť v prvom polroku 2019.

 • Ministerstvo zdravotníctva rozoslalo dotazníky týkajúce sa súčasného dodržiavania iniciatív baby-friendly a mother-friendly nemocniciam. Aké sú výsledky tohto prieskumu? Akou metodikou boli vypracované? Kto sa na ich vypracovaní podieľal? Akým spôsobom bola zabezpečená participácia žien ako prijímateliek zdravotnej starostlivosti? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

MZ SR zatiaľ nemá k dispozícii vyhodnotenie odpovedí mapujúcich témy prevzaté podľa WHO.

Dotazník vypracovala medzinárodná inštitúcia WHO, bol vypracovaný vlastnou metodikou WHO.

 • Aké opatrenia podniklo ministerstvo zdravotníctva pri ochrane žien a detí pred finančnými záujmami firiem? Akým spôsobom je zabezpečované, aby ľudia, ktorí tvoria systém poskytovania zdravotnej starostlivosti (napríklad: personál pracujúci v nemocniciach, ambulanciách, prednášajúci a prednášajúce, odborní garanti, úradníci a úradníčky ministerstva), neboli v konflikte záujmov? Aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať, aby chránili ženy a deti pred finančnými záujmami firiem? Aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať, aby ľudia pracujúci a tvoriaci systém starostlivosti o tehotné a rodiace ženy a deti neboli v konflikte záujmov? Disponuje ministerstvo zdravotníctva analýzou tržieb firiem a prepojením týchto firiem na zástupcov a zástupkyne zdravotníckej obce v zmysle Kódexu marketingu náhrad materského mlieka a jeho následných rezolúcií?  Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

Ministerstvo nedisponuje informáciou o finančnom prepojení firiem a ústavných poskytovateľov.

 • Dňa 8. februára sme sa na verejnej diskusii dozvedeli od pána generálneho riaditeľa sekcie zdravia MUDr. Laššána informáciu, že ministerstvo nakúpilo odsávačky materského mlieka v hodnote 20 000 EUR. Na základe akej analýzy bolo rozhodnuté, že je potrebné urobiť tento nákup a že je tento nákup priorita? Aké sú očakávané výsledky z tejto investície v súvislosti s dojčením? Ktoré nemocnice a v akom počte boli vybavené odsávačkami mlieka? Akým spôsobom bol vybraný dodávateľ odsávačiek? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne aj s doložením príslušných dokumentov.

Odpoveď:

Nákup odsávačiek materského mlieka sa uskutočnil na základe informácií o nedostatku elektrických odsávačiek materského mlieka a v súlade s odporúčaním krajských odborníkov ministerstva. Očakávaným výsledkom je podpora včasného dojčenia. Spôsob výberu dodávateľa elektrických odsávačiek zabezpečili prijímatelia finančnej podpory. Prijímateľom boli nemocnice Univerzitnej nemocnice Bratislava.

 • Aké školenia v súčasnosti ministerstvo plánuje vykonávať alebo už vykonáva? Koho týmito školeniami poverilo? Akým spôsobom je zabezpečené, že výukové materiály zodpovedajú medzinárodným odborným štandardom? Čo je predmetom a obsahom týchto školení? Z akých zdrojov sú tieto školenia zabezpečované? Koľko školení doteraz prebehlo, koľko osôb zdravotníckeho personálu sa ich zatiaľ zúčastnilo a z ktorých boli nemocníc? Na akých pracovných pozíciách (hierarchiách) osoby, ktoré absolvovali školenia, pôsobia? Akým spôsobom je zabezpečené, že organizácie alebo školitelia a školiteľky nie sú v konflikte záujmov? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

Predmetná otázka je všeobecná. MZ SR v oblasti BFHI školenia v súčasnej dobe nerealizuje.

Vychádzajúc z informácií prezentovaných verejnosti: Akou metodikou boli vypracované „dotazníky spokojnosti“ v pôrodniciach adresované ženám? Akým spôsobom boli zapojené ženy do vzniku týchto dotazníkov? V akom období a akou formou prebiehal zber dát? Aké je konkrétne znenie otázok „dotazníka spokojnosti“? Aké sú výsledky týchto dotazníkov? Aké kroky podniklo ministerstvo, aby respondentky mali informácie o dobrej praxi, správnych postupoch pri pôrode a dodržiavaní práv žien? Ako dotazníky reflektujú vysokú normalizáciu škodlivých praktík v spoločnosti (ako príklad prezentácie škodlivých praktík, ktoré sú prezentované ako žiadúce uvádzame článok na portáli  najmama.sk v prílohe tejto infožiadosti). Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

Doteraz sa uskutočnil prieskum vyššie uvedeným dotazníkom WHO. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti realizujú a vyhodnocujú v rámci svojich zdravotníckych zariadení dotazníky spokojnosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • Akým spôsobom plánuje ministerstvo reagovať na šírenie nepravdivých informácií v médiách ohľadom práv žien a detí (napríklad článok publikovaný na portáli najmama.sk (v prílohe tejto infožiadosti).? Pripravuje ministerstvo kampaň zameranú na ľudské práva žien pri pôrode, dobrú prax v súlade s medzinárodnými odbornými zdravotníckymi a ľudskoprávnymi štandardami? Ak áno, aké sú cieľové skupiny, akou formou bude kampaň prebiehať, kto sa podieľa alebo bude podieľať na jej tvorbe a akou formou bude zabezpečená participácia žien? Na všetky otázky prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

V intencii zákona č. 575/2001 Z. z. o činnosti orgánov štátnej správy a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

MZ SR v spolupráci s odborníkmi fmalizuje tvorbu štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov (ŠPDTP) v tejto oblasti. Ako súčasť štandardov plánuje zadefinovanie celého komplexu činností a vzťahov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti – vrátane tzv. „cesty pacienta“. MZ SR v rámci ŠPDTP pripraví aj postupy pri dojčení a prístupe k rodičkám a novorodencom. Zámerom MZ SR je v rámci uvedených štandardov implementovať aj etický a humánny prístup k rodičkám. Dodržiavanie ŠPDTP má legislatívne ukotvenie v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 • Akým spôsobom a v ktorých nemocniciach vykonalo ministerstvo zdravotníctva kontrolu dodržiavania ľudských práv žien a detí, dodržiavanie medzinárodných odborných štandardov a napĺňanie bodov programu baby-friendly? Žiadame o sprístupnenie zápisníc z vykonaných kontrol. Na všetky otázky prosíme odpovedať samostatne.

Odpoveď:

Podmienky vykonávania kontroly v zdravotníckych zariadeniach stanovuje platná legislatíva (zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). MZ SR je povinné dodržiavať platnú legislatívu vo všetkých oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník je povinný vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.

V zákone Č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
ustanovené „Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní tovarov a služieb. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi“.

Okrem MZ SR vykonáva, na základe konkrétnych podnetov, aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dohľad nad správnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. K etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania, vydávajú stanoviská stavovské organizácie.

V odpovedi na otvorený list občianskych združení Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy z decembra 2017 sa uvádza, že v prípade, ak pacientky nie sú spokojné s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, môžu žiadať nemocnicu o nápravu. Keďže z podstaty pôrodného deja, je nemožné pôrod zopakovať a teda náprava „správnym postupom pri pôrode“ už nie je možná, žiadame o poskytnutie konkrétnych možností nápravy, o ktorú môžu poškodené ženy žiadať. Na základe otázok občianskej verejnosti žiadame o skonkretizovanie, akú nápravu si môžu ženy žiadať od nemocnice v prípadoch, ak:

 • žene nebola umožnená iná pôrodná poloha ako poloha na chrbte, bol vykonaný nástrih hrádze a následné šitie pôrodných poranení prebehlo bez adekvátneho použitia anestetík;
 • po pôrode boli od svojho dieťaťa odlúčené;
 • bolo vykonané tlačenie na brucho, avšak o tomto výkone neexistuje zápis v zdravotníckej dokumentácii;
 • v dôsledku nesprávne vedeného pôrodu došlo k prasknutiu maternice a bolo nutné vykonať cisársky rez;
 • došlo k trvalému a závažnému poškodeniu zdravia dieťaťa alebo ženy.

Žiadame na každý príklad odpovedať samostatne. V prípade, ak existuje materiál, ktorý by upresňoval ako postupovať pri nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti a aké konkrétne požiadavky môžu mať ženy na vykonanie nápravy zo strany poskytovateľa, žiadame o jeho zaslanie.

Odpoveď:

Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Každá z uvedených otázok vyjadruje konkrétnu situáciu, vyžaduje si osobitný prístup, preskúmanie a znalosť podrobností. Z uvedených dôvodov uplatňovanie preverenia správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, je relevantný postup, ktorý stanovuje zákon.

Ak sa pacient domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stanovuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo

 • požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
 • obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru, podľa § 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z. Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

MZ SR konkrétne štandardy v oblasti zdravotnej starostlivosti v kontexte pôrodu upravuje v rámci ŠPDTP. Následne štandard podlieha pripomienkovaniu a schváleniu tzv. technickej komisie (multidisciplináme zložená aj so zástupcami pacientských organizácií a Etickej komisie MZ SR) a revízii zahraničnými odbornými autoritami-expertmi.

Žiadame, aby ste na každú otázku aj podotázku odpovedali samostatne, a to na emailovú adresu zenskekruhy@zenskekruhy.sk. A to aj v prípade, ak sú informácie zverejnené aj na iných miestach. V takom prípade však žiadame aj o zaslanie odkazu na konkrétne miesto, kde je požadovaná informácia zverejnená.

Odpoveď MZV na stiahnutie

Príloha emailu od MZV – školenie 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.