Baby-friendly Iniciatíva Publikácie Tlačové správy

Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť

Napísala Ženské kruhy

Trnava, 15. júl 2021. Dvadsaťtri nemocníc na webových stránkach svojich gynekologicko-pôrodníckych a novorodeneckých oddelení uvádza nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o tom, že sú držiteľmi plakety „Nemocnica priateľská k deťom“, alebo spĺňajú kritériá Iniciatívy nemocníc baby-friendly. Vyplýva to z monitorovacej správy s názvom Baby-friendly: Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť, ktorú zverejnili občianske združenia Ženské kruhy a MAMILA. Správa prináša výsledky monitoringu realizovaného v období od 31. mája 2021 do 18. júna 2021.

Iniciatíva nemocníc baby-friendly (BFHI) sa týka dojčenia a je súčasťou Globálnej stratégie pre výživu dojčiat a detí. Predstavuje súhrn vedecky overených postupov a opatrení, ktorých cieľom je vytvoriť v nemocniciach podmienky pre začiatok dojčenia hneď v prvých dňoch po pôrode a následne vždy, keď sú dojčené dieťa alebo dojčiaca matka v nemocnici. Tento program pripravila pre všetky krajiny Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zastrešil ho UNICEF. Kritériá BFHI sú definované ako minimálne požiadavky, ktoré by nemocnice mali uplatňovať v oblasti dojčenia a kŕmenia dojčiat a detí. Pre tehotné ženy, ktoré si vyberajú miesto pôrodu, slúži plaketa Nemocnica priateľská k deťom (plaketa BFH) ako jedno z kritérií, na základe ktorých sa rozhodujú pre konkrétnu pôrodnicu, pretože plaketu vnímajú ako záruku, že dostanú pomoc s dojčením.

Na základe monitoringu webových stránok nemocníc občianske združenia Ženské kruhy a MAMILA zistili, že 23 nemocníc na svojich webových stránkach uvádza nepravdivú informáciu, že majú plaketu BFH, prípadne zavádzajú, že postupujú v súlade so štandardmi BFHI. Väčšina týchto nemocníc je v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, z toho 9 v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, 2 nemocnice, ktorých bolo Ministerstvo zdravotníctva SR spoluzakladateľom; 1 nemocnica je v pôsobnosti Ministerstva obrany SR a v 3 prípadoch sú ich zriaďovateľmi samosprávne kraje. Zvyšných 8 nemocníc spravujú súkromné subjekty.

„Takmer polovica nemocníc samozvane deklaruje, že postupujú v súlade so zásadami BFHI, alebo sú priamo držiteľmi plakety BFH. Verejnosť je tak uvádzaná do omylu, že nemocnice podporujú dojčenie v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, a že sa na pomoc s dojčením v nemocniciach môžu ženy po pôrode spoľahnúť. V skutočnosti kvalita poskytovanej starostlivosti v oblasti dojčenia v týchto nemocniciach neprešla riadnou kontrolou a záverečným auditom, takže nevieme, či je poskytovaná v súlade s pravidlami BFHI. Je úlohou MZ SR a príslušných samosprávnych krajov, aby vykonávali dohľad nad informáciami týkajúcimi sa kvality, ktoré nemocnice uvádzajú na svojich weboch, a vykonali nápravu.“ hovorí Miroslava Rašmanová, členka Ženských kruhov a spoluautorka monitorovacej správy.

Slovenská republika sa zaviazala BFHI zaradiť do štandardných ošetrovateľských postupov o matky a deti ešte v roku 1993 pripojením sa k medzinárodnej Deklarácii INNOCENTI. Ciele deklarácie vedú k naplneniu práva detí na najvyšší dosiahnuteľný štandard zdravia, podľa článku 24 Dohovoru o právach dieťaťa.

„Napriek týmto medzinárodným záväzkom, Slovenská republika za viac ako dvadsaťpäť rokov nedokázala zaviesť program BFHI v nemocniciach, a tým zaručiť, že nemocnice budú spĺňať aspoň minimálne kritériá týkajúce sa dojčenia. Výsledkom je, že ani v roku 2021 sa ženy nemôžu spoľahnúť, že v nemocniciach dostanú o dojčení jednotné informácie alebo praktickú pomoc, pretože ani jedna nemocnica na Slovensku nevlastní plaketu BFH,“ poznamenáva Andrea Poloková z občianskeho združenia MAMILA, ktorá sa na vypracovaní správy spolupodieľala.

Pre tehotné ženy, ktoré si vyberajú miesto pôrodu môže slúžiť informácia o udelení plakety BFH ako jedno z kritérií, na základe ktorých sa rozhodujú pre konkrétnu pôrodnicu.

„Z monitoringu vyplynulo, že nemocnice používajú informáciu o vlastníctve plakety Nemocnica priateľská k deťom ako marketingový nástroj. Mnohé o plaketách informujú spôsobom, ktorým sa snažia vzbudiť pocit nadštandardnej služby alebo benefitu. Zaradenie tejto informácie viacerými nemocnicami medzi ocenenia a benefity potvrdzuje predpoklad, že prostredníctvom klamlivých a zavádzajúcich informácií sa nemocnice snažia osloviť budúce rodičky.“
dodala Miroslava Rašmanová.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.