Otvorené listy

Žiadosť o informácie od Ministerstva zdravotníctva

Napísala Ženské kruhy

 

Vec:

Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií:

 1. V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám po pôrode a novorodencom v pôrodniciach. Tri zúčastnené občianske združenia (Ženské kruhy, O. Z. MAMILA a Občan, demokracia a zodpovednosť) v stanovenom termíne zaslali na žiadosť štátnej tajomníčky MUDr. Kalavskej svoje návrhy na ďalší postup, podnety k procesným postupom, preberaným témam ako aj návrhy, ako môžu byť občianske združenia nápomocné, keďže toto bola úloha, ktorá z porady vyplynula.
  • Dostali ste tieto naše návrhy?
  • Žiadame o zaslanie zápisnice z tohto stretnutia z dňa 10. 11. 2017.
  • Žiadame o vyjadrenie, ako boli tieto návrhy využité a o odpoveď na navrhované kroky.
  • Žiadame o vysvetlenie, prečo sme neboli ďalej prizvané participovať na týchto témach.
  • Ako plánuje ministerstvo zdravotníctva využiť ponuku občianskych združení na participáciu na týchto témach?
 2. Pôsobia v súčasnosti na ministerstve zdravotníctva pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú situáciou v pôrodníctve, podporou dojčenia, programom nemocnice baby-friendly (BFHI), prípadne nemocnice mother-friendly? Ak áno, kto tvorí ich členov a členky, akým spôsobom boli pracovné skupiny zostavované, aké témy riešia a čo je výsledkom ich doterajšej práce? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.
 3. Na verejnej diskusii vo februári 2018 zástupcovia ministerstva uviedli, že už je pripravený harmonogram školení personálu pôrodníc o programe baby-friendly (BFHI). Žiadame o jeho poskytnutie spolu s programom a menami školiteľov.
 4. V akom časovom horizonte je plánované vyhodnotenie napĺňania programu BFHI s cieľom udeliť plakety BFHI?
 5. V akom časovom horizonte je plánované odovzdanie prvých plakiet BFHI nemocniciam?
 6. Ministerstvo zdravotníctva rozoslalo dotazníky týkajúce sa súčasného dodržiavania iniciatív baby-friendly a mother-friendly nemocniciam. Aké sú výsledky tohto prieskumu? Akou metodikou boli vypracované? Kto sa na ich vypracovaní podieľal? Akým spôsobom bola zabezpečená participácia žien ako prijímateliek zdravotnej starostlivosti? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.
 7. Aké opatrenia podniklo ministerstvo zdravotníctva pri ochrane žien a detí pred finančnými záujmami firiem? Akým spôsobom je zabezpečované, aby ľudia, ktorí tvoria systém poskytovania zdravotnej starostlivosti (napríklad: personál pracujúci v nemocniciach, ambulanciách, prednášajúci a prednášajúce, odborní garanti, úradníci a úradníčky ministerstva), neboli v konflikte záujmov? Aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať, aby chránili ženy a deti pred finančnými záujmami firiem? Aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať, aby ľudia pracujúci a tvoriaci systém starostlivosti o tehotné a rodiace ženy a deti neboli v konflikte záujmov? Disponuje ministerstvo zdravotníctva analýzou tržieb firiem a prepojením týchto firiem na zástupcov a zástupkyne zdravotníckej obce v zmysle Kódexu marketingu náhrad materského mlieka a jeho následných rezolúcií?  Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.
 8. Dňa 8. februára sme sa na verejnej diskusii dozvedeli od pána generálneho riaditeľa sekcie zdravia MUDr. Laššána informáciu, že ministerstvo nakúpilo odsávačky materského mlieka v hodnote 20 000 EUR. Na základe akej analýzy bolo rozhodnuté, že je potrebné urobiť tento nákup a že je tento nákup priorita? Aké sú očakávané výsledky z tejto investície v súvislosti s dojčením? Ktoré nemocnice a v akom počte boli vybavené odsávačkami mlieka? Akým spôsobom bol vybraný dodávateľ odsávačiek? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne aj s doložením príslušných dokumentov.
 9. Aké školenia v súčasnosti ministerstvo plánuje vykonávať alebo už vykonáva? Koho týmito školeniami poverilo? Akým spôsobom je zabezpečené, že výukové materiály zodpovedajú medzinárodným odborným štandardom? Čo je predmetom a obsahom týchto školení? Z akých zdrojov sú tieto školenia zabezpečované? Koľko školení doteraz prebehlo, koľko osôb zdravotníckeho personálu sa ich zatiaľ zúčastnilo a z ktorých boli nemocníc? Na akých pracovných pozíciách (hierarchiách) osoby, ktoré absolvovali školenia, pôsobia? Akým spôsobom je zabezpečené, že organizácie alebo školitelia a školiteľky nie sú v konflikte záujmov? Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.
 10. Vychádzajúc z informácii prezentovanými verejnosti: Akou metodikou boli vypracované „dotazníky spokojnosti“ v pôrodniciach adresované ženám? Akým spôsobom boli zapojené ženy do vzniku týchto dotazníkov? V akom období a akou formou prebiehal zber dát? Aké je konkrétne znenie otázok „dotazníka spokojnosti“? Aké sú výsledky týchto dotazníkov? Aké kroky podniklo ministerstvo, aby respondentky mali informácie o dobrej praxi, správnych postupoch pri pôrode a dodržiavaní práv žien? Ako dotazníky reflektujú vysokú normalizáciu škodlivých praktík v spoločnosti (ako príklad prezentácie škodlivých praktík, ktoré sú prezentované ako žiadúce uvádzame článok na portáli  najmama.sk v prílohe tejto infožiadosti). Na každú otázku prosíme odpovedať samostatne.
 11. Akým spôsobom plánuje ministerstvo reagovať na šírenie nepravdivých informácií v médiách ohľadom práv žien a detí (napríklad článok publikovaný na portáli najmama.sk (v prílohe tejto infožiadosti).? Pripravuje ministerstvo kampaň zameranú na ľudské práva žien pri pôrode, dobrú prax v súlade s medzinárodnými odbornými zdravotníckymi a ľudskoprávnymi štandardami? Ak áno, aké sú cieľové skupiny, akou formou bude kampaň prebiehať, kto sa podieľa alebo bude podieľať na jej tvorbe a akou formou bude zabezpečená participácia žien? Na všetky otázky prosíme odpovedať samostatne.
 12. Akým spôsobom a v ktorých nemocniciach vykonalo ministerstvo zdravotníctva kontrolu dodržiavania ľudských práv žien a detí, dodržiavanie medzinárodných odborných štandardov a napĺňanie bodov programu baby-friendly? Žiadame o sprístupnenie zápisníc z vykonaných kontrol. Na všetky otázky prosíme odpovedať samostatne.
 13. V odpovedi na otvorený list občianskych združení Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy z decembra 2017 sa uvádza, že v prípade, ak pacientky nie sú spokojné s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, môžu žiadať nemocnicu o nápravu. Keďže z podstaty pôrodného deja, je nemožné pôrod zopakovať a teda náprava „správnym postupom pri pôrode“ už nie je možná, žiadame o poskytnutie konkrétnych možností nápravy, o ktorú môžu poškodené ženy žiadať. Na základe otázok občianskej verejnosti žiadame o skonkretizovanie, akú nápravu si môžu ženy žiadať od nemocnice v prípadoch, ak:
 • žene nebola umožnená iná pôrodná poloha ako poloha na chrbte, bol vykonaný nástrih hrádze a následné šitie pôrodných poranení prebehlo bez adekvátneho použitia anestetík;
 • po pôrode boli od svojho dieťaťa odlúčené;
 • bolo vykonané tlačenie na brucho, avšak o tomto výkone neexistuje zápis v zdravotníckej dokumentácii;
 • v dôsledku nesprávne vedeného pôrodu došlo k prasknutiu maternice a bolo nutné vykonať cisársky rez;
 • došlo k trvalému a závažnému poškodeniu zdravia dieťaťa alebo ženy.

Žiadame na každý príklad odpovedať samostatne. V prípade, ak existuje materiál, ktorý by upresňoval ako postupovať pri nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti a aké konkrétne požiadavky môžu mať ženy na vykonanie nápravy zo strany poskytovateľa, žiadame o jeho zaslanie.

Žiadame, aby ste na každú otázku aj podotázku odpovedali samostatne, a to na emailovú adresu zenskekruhy@zenskekruhy.sk. A to aj v prípade, ak sú informácie zverejnené aj na iných miestach. V takom prípade však žiadame aj o zaslanie odkazu na konkrétne miesto, kde je požadovaná informácia zverejnená.

Za zodpovedanie našej infožiadosti v zákonom stanovenej lehote vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Zuzana Krišková, PhD.
Predsedníčka
Ženské kruhy

Odpoveď z Ministerstva zdravotníctva SR 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.