Druhá doba pôrodná Otvorené listy

Začalo to otvoreným listom

Dňa 26.3.2012 bola vo verejnoprávnej televízii STV2 odvysielaná relácia Medicína, ktorej témou boli „Moderné metódy pôrodov“. Naše OZ zaslalo do redakcie otázky, medzi inými, prečo je v slovenských pôrodniciach vysoká miera nástrihov.Túto otázku predostrela moderátorka spôsobom, akoby sa jednalo o marginálny problém, a nie o invazívny chirurgický zásah do zdravého organizmu. MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., ktorý bol účastný diskusie, odpovedal na otázku nasledovnými slovami:„…Tie bolesti (spojené s nástrihom) v priebehu pár mesiacov ustúpia. A nepoznám žiadnu rodičku, alebo ženu, ktorá by si sťažovala, že pred piatimi rokmi bola šitá a v dôsledku toho má nejakú poruchu. Pokiaľ samozrejme… tam nebol iný dôvod….

Je nám známe, ako je táto problematika na Slovensku braná na ľahkú váhu, o čom svedčí aj vysoká miera epiziotómií vo všetkých slovenských pôrodniciach. Takýto stav je v príkrom rozpore s najnovšími vedeckými poznatkami ohľadne bezpečnosti a opodstatnenosti rutinne vykonávanej epiziotómie (viď e-book o nástrihoch).  V občianskom združení Ženské kruhy sme preto cítili silnú potrebu reagovať na zľahčujúce slová pána doktora, keďže mnohé z nás majú aj osobnú negatívnu skúsenosť s bolestivou jazvou po nástrihu ešte dlhú dobu po pôrode.

Výsledkom bol otvorený list, ku ktorému sa v priebehu niekoľkých dní pripojilo množstvo žien z celého Slovenska, trpiacich rôznymi nepríjemnosťami v dôsledku nástrihu hrádze. Otvorený list bol MUDr. Cupaníkovi následne zaslaný našim združením spolu s publikáciou od G. Steffen: Je rutinný, profylaktický nástrih hrádze opodstatnený?, ktorá sumarizuje výsledky vedeckých štúdií zaoberajúcich sa problematikou nástrihov. Ohlasy odbornej verejnosti, žien a sympatizantov na tento otvorený list sme  zhrnuli v článku Reakcie na otvorený list o bolesti po nástrihu Dr. Cupaníkovi

Prisľúbili sme, že vás budeme informovať o odpovedi Dr. Cupaníka, avšak ten na otvorený list nereagoval. Na prelome mesiacov máj – jún 2012 sa v Bratislave konal celoslovenský kongres gynekológov, na ktorom MUDr. Cupaník vystúpil s príspevkom: „Epiziotómia áno, či nie? Je čas na prehodnotenie postojov?“ Ako už napovedá názov príspevku, niesol sa v duchu kritického rozboru rutinne vykonávanej epiziotómie, ako aj dlhodobých zdravotných dopadov jej používania na ženu. Naproti vyjadreniam pána doktora o nástrihoch, ktoré zazneli v marci 2012 v relácii Medicína, naznačuje jeho odborný príspevok na konferencii názorový posun. Podľa časopisu „Lekárske listy“[1], v ktorom bolo uverejnené zhrnutie z prednášky, MUDr. Cupaník cituje odporúčania RCOG (Kráľovskej akadémie pôrodníctva a gynekológie vo Veľkej Británii) z roku 2007, jednoznačne podporujúce reštriktívne (čiže nie rutinné) prevádzanie epiziotómie. Pozornosť taktiež venuje výskumom, ktoré spochybňujú zdravotné benefity epiziotómie pre ženu a nabáda kolegov pôrodníkov, aby boli otvorení diskusii a prehodnoteniu používania nástrihov hrádze v takej miere, akej tomu bolo doteraz.

Podľa novších vyjadrení MUDr. Cupaníka, ktoré zazneli v relácii Reflex z 5.marca 2014, poklesla v priebehu posledného roka miera nástrihovosti v  zariadení Koch na mieru necelých 50%. To by oproti roku 2011 predstavovalo pokles približne o 20%. Ak by bol takýto klesajúci trend zachovaný aj naďalej, mohlo by sa zdravotné zariadenie Koch priblížiť v priebehu nasledujúcich rokov k číslam odporúčaným Svetovou zdravotníckou organizáciou. O tom, že takéto výsledky je možné dosiahnuť aj v relatívne krátkom čase, svedčí napríklad skúsenosť so znižovaním počtu epiziotómií v Dubaji[2]. V priebehu dvoch rokov tu znížili ich počet zo 64% na 22,4%, bez negatívnych dopadov na zdravie žien. K natrhnutiu hrádze v prípade, že sa epiziotómia nevykoná, sa vyjadril v relácii Reflex MUDr. Cupaník nasledovne: „Pokiaľ vedieme ten pôrod trpezlivo a nesnažíme sa za každú cenu spraviť epiziotómiu.. v tom prípade keď dôjde k ruptúre, tie ruptúry sú veľmi plytké, sú malé, a preto sa to hojí lepšie.

Sledovanie miery nástrihov v slovenských zariadeniach zostáva predmetom nášho záujmu aj naďalej. Dúfame, že v sanatóriu Koch sa s poklesom na mieru 50% neuspokoja a zároveň budú jeho pozitívny príklad v najbližších rokoch nasledovať aj ďalšie pôrodnice.


[1] Lekárske listy, 14/2013, str.5-6

[2]SYLVIA FERNANDES [et al]: Using evidence to reduce the rate of episiotomy in a Dubai hospital, Evidence Based Midwifery 7(2): 60-63 2009

 

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.