Otvorené listy

Otvorený list na podporu MUDr. Kaščáka

Napísal/a Ženské kruhy

Primár Trenčianskej pôrodnice bol vedením odvolaný z dôvodu natáčania videoklipu na prázdnej pôrodnej sále. Máme zmiešané pocity z toho, že takéto počínanie je exemplárne potrestané, kdežto pochybenia na gynekologicko pôrodníckych oddeleniach s dosahom na zdravie a práva žien a ich detí sú systematicky prehliadané aj MZ.

Počet ľudí, ktorí pripojili svoj podpis:

2930

Vážený pán riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva,

vážený pán minister zdravotníctva Viliam Čislák,

občianske združenia Ženské kruhy, Slovenské duly, Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka a podpísané ženy a muži Vás oslovujú formou otvoreného listu vo veci odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia fakultnej nemocnice v Trenčíne. Správu o prepustení MUDr. Kaščáka prijímame so znepokojením.

Združenie Ženské kruhy dlhodobo monitoruje situáciu v slovenskom pôrodníctve, predovšetkým kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode. Ako vyplýva z monitoringu uskutočneného v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť (výsledky monitoringu sú v publikácii Ženy – matky – telá), ale aj zo štatistických údajov zbieraných pod vedením doc. Miroslava Korbeľa (Ministerstvo zdravotníctva SR, žiaľ, takéto dáta nezbiera aj napriek zákonnej povinnosti), situácia v slovenskom pôrodníctve je alarmujúca.

V mnohých slovenských pôrodniciach sa stále používajú postupy, ktoré WHO a FIGO považujú za škodlivé alebo rutinné a vyspelé európske štáty ich už pred desiatkami rokov zmenili pod tlakom nových vedeckých poznatkov. Patrí medzi ne napríklad nemožnosť slobodne si zvoliť pôrodnú polohu, tlačenie „na povel“, rutinný nástrih hrádze, tzv. „skákanie na brucho“ počas pôrodu, oddeľovanie zdravého novorodenca od matky na niekoľko hodín po pôrode, atď. V pôrodniciach sa týmito postupmi, ale aj inými formami často porušujú aj ľudské práva žien ako napríklad právo na dôstojné, ohľaduplné a nenásilné zaobchádzanie, právo na informácie, informovaný súhlas a odmietnutie navrhovaného postupu, právo na ochranu súkromia a zachovania intimity, dôvernosť a ochranu údajov, atď.

Napriek tomu, že podmienky a spôsob poskytovania pôrodnej starostlivosti sú nedostačujúce v každej Slovenskej pôrodnici, medzi pôrodnicami sú značné rozdiely. MUDr. Peter Kaščák bol jedným z primárov, ktorý aj napriek viacerým nedostatkom aktívne vyhľadáva priestor a dialóg smerom k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti poskytovanej ženám v mieste svojho pôsobenia. Miera sekcií vo FN v Trenčíne, ktorá predstavuje významný ukazovateľ kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, je počas jeho pôsobenia dlhodobo jednou z najnižších na Slovensku – okolo 18% (priemer na Slovensku sa pohybuje okolo 30%)[1]. Miera cisárskych rezov na Slovensku pritom v rokoch 2004 – 2010 stúpla až o 10%, čo je najväčší nárast z krajín Európskej únie[2]. Nadužívanie sekcií predstavuje zvýšené zdravotné riziká pre ženy, z dlhodobého hľadiska aj pre deti (pôrod sekciou je spájaný so zvýšeným rizikom niektorých neprenosných ochorení v neskoršom veku), ovplyvňuje reprodukčné plánovanie u žien do budúcnosti a zvyšuje aj ekonomickú náročnosť. Taktiež, v rokoch 2012 a 2013 sa trenčianska pôrodnica umiestnila opakovane na prvom mieste v expertnom hodnotení pôrodníc v projekte Sprievodca pôrodnicami (za rok 2014 sa expertné hodnotenie neuskutočnilo).

Napriek tomu, že nám neprináleží zasahovať do personálnych rozhodnutí vedenia nemocnice alebo MZ SR, vnímame odvolanie MUDr. Petra Kaščáka v kontexte celoslovenských problémov v pôrodniciach ako kontroverzné. Je zarážajúce, že podľa mediálnych vyjadrení vidí ministerstvo natáčanie videoklipu na prázdnej pôrodnej sále ako neodpustiteľné pochybenie. Exemplárne potrestanie však nevyžaduje tam, kde dochádza k porušeniam práv žien s oveľa závažnejším dopadom. Zároveň nevyvíja aktivitu smerom k potrebným systémovým zmenám, ktoré by viedli k náprave stavu, v akom sa slovenské pôrodníctvo ocitlo. Veríme, že aj v trenčianskej pôrodnici je čo zlepšovať. Od vedenia pôrodníce očakávame, že bude robiť personálne rozhodnutia založené na hmatateľných výsledkoch z oblasti podpory zdravia, etiky a k celkovej spokojnosti pacientov a pacientiek. Žiadame preto týmto otvoreným listom o prehodnotenie Vášho rozhodnutia a podporujeme zotrvanie MUDr. Petra Kaščáka vo funkcii primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia FN v Trenčíne.

Na vedomie: MUDr. Peter Kaščák, PhD.

S úctou Predsedníctvo Ženských kruhov: Mgr. Miroslava Rašmanová, Mgr. Zuzana Lafférsová, Gabriela Janovičová, Bc. Andrea Laca

Za OZ Slovenské duly riaditeľka Mgr. Ľuba Lapšanská a tajomníčka Mgr. Zuzana Bajkajová

Za Neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu Kvapka riaditeľka Mgr. Mária Kopčíková, psychologička a Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka a odborná garantka

  [1] KORBEĽ M. [et al.]: Regionálna analýza pôrodníc v Slovenskej republike – I. (Pôrodnícka časť), Gynekológia pre prax Roč. 11, č. 1 (2013), s. 25-34.

[2] The European Perinatal Health Report 2010: http://www.europeristat.com/reports/european-perinatal-health-report-2010.html  

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

7 komentárov

Napíšte komentár