Baby-friendly Iniciatíva Otvorené listy

Vyjadrenie slovenského výboru UNICEF k stavu BFHI na Slovensku

Napísala

Vyjadrenie slovenského výboru UNICEF na našu žiadosť o zaujatie oficiálneho stanoviska k prieskumu podpory dojčenia realizovaného OZ Mamila a Ženské kruhy a na výzvu k prehodnoteniu titulov Nemocnica priateľská k deťom vo všetkých pôrodníckych oddeleniach na Slovensku.

Vážená pani inžinierka Krišková a zástupkyňa OZ Mamily (meno neviem rozlúštiť),

ďakujem Vám za list v ktorom ma bližšie oboznamujete s okolnosťami vzniku Vášho prieskumu   podpory dojčenia o výsledkoch ktorého stručne referovala MUDr.Miklovičová na rokovaní výboru neonatologickej sekcie SPS 12.5. 2015. Žiadate ma o zaujatie oficiálneho stanoviska.Oceňujem Váš záujem o zistenie spokojnosti matiek s podporou dojčenia, výsledky Vášho prieskumu nemôžu však byť všeobecne platné, nezodpovedajú podmienkam náhodného výberu. Okrem nespokojných respondentiek, ktoré sa zúčastnili Vášho prieskumu sú aj matky, ktoré boli spokojné so starostlivosťou v pôrodníckych nemocniciach a oceňujú zmeny postupov, ku ktorým došlo. S mnohými matkami z celého Slovenska som bola v kontakte osobne v rámci podporných skupín matiek, alebo cez časopis „Dieťa“ , ktorého redakcia mi umožnila založiť rubriku „Poradňa materstva a dojčenia. Po roky – pred rozšírením internetu- som v nej odpovedala na stovky otázok matiek a pomáhala riešiť ich problémy .Postupne sa začala meniť klíma v spoločnosti s postojom k dojčeniu ako nenahraditeľnému spôsobu výživy dojčiat a následne organizácia zdravotníckej starostlivosti o rodičky a novorodencov v nemocniciach. Sústredenie pôrodov do nemocníc r.1952 si vynútila vysoká úmrtnosť rodičiek a novorodencov pri pôrodoch doma, ktorá patrila medzi najvyššie z vyspelých štátov. Podarilo sa ju znížiť na európsky priemer, ale čoskoro sa ukázala na základe nových vedeckých poznatkov nutnosť zmeniť postupy starostlivosti v záujme podpory väzby rodičky s dieťaťom v kľúčovom období ich života.     l

Postup nepodarilo zastaviť znižovanie dĺžky a frekvencie dojčenia, ako to vyplýva z celoslovenského monitorovania od r.1998 a tiež ďalej ho zvyšovať. (Uvediem niekoľko údajov: A. Getlík r.1956, dojčenie v okrese Trenčín: v 3 mesiaci: 18%. v 6. mesiaci- ani jedno dieťaťa. V. Haľamová a kol.: r.1980 v prieskume 1045 detí zo 16 okresov: dojčenie v 3. mesiaci 29% , v 6. mesiaci 13%. Od začiatku monitorovania frekvencie dojčenia trvalý vzostup z 27% v roku 1998 na 53.5% dojčiat v roku 2013!)

Na uvedenom pozitívnom vývoji sa podieľajú viaceré faktory: jedným z dôležitých je presadzovanie desiatich krokov BFHI v pôrodníckych nemocniciach, ktorý vyplýva z deklarácie WHO/UNICEF a zástupcov vlád r.1990 vo Florencii (INNOCENTI DECLARATION, 1990) o ochrane a podpore dojčenia. Vzhľadom na to, že tento dokument bol na Slovensku málo známy a jeho presadzovaniu do starostlivosti o matku a dieťa sa nevenovala pozornosť, zaradil ju SV UNICEF pri svojom vzniku r.1993 medzi hlavné úlohy. V začiatkoch dostal mimoriadnu podporu z európskeho ústredia UNICEF v Ženeve, ktoré poskytlo vhodné edukačné materiály s právom prekladu a renomované odborníčky ako lektorky pre vyškolenie domácich školiteliek v presadzovaní krokov BFHI. Rovnako tiež  postupov hodnotenia dosiahnutých výsledkov a  podmienok pre udeľovanie plakety BFH nemocniciam. Významne stúpal aj záujem o predtým neznámu funkciu poradkyne dojčenia.   Aktivity poradkýň sa úspešne rozvíjajú najmä po založení OZ Mamila, s ktorou UNICEF po viac rokov spolupracoval najmä v kurzoch pri vzdelávaní a riešení problémov dojčenia. Po úspešných rokoch   v presadzovaní krokov podpory dojčenia a počtu BFH na Slovensku sa postupne situácia zhoršila v dôsledku negatívnych zmien v organizácii zdravotníctva a  zhoršenia možností UNICEF-u na ďalšom rozvoji projektu. Odvtedy dosiahla plaketu BFH len jedna nemocnica po desaťročnom úsilí.

Pre nedostatok finančných a ľudských zdrojov sme mohli kontroly plnenia krokov v nemocniciach v poslednom čase vykonávať len dotazníkovou metódou, osobne len pri zistení závažných nedostatkov. Treba pripomenúť, že hoci sa úloha „Implementovať, kontrolovať a hodnotiť presadzovanie zásad MBFH v perinatálnej zdravotnej starostlivosti….“ uvádza v Národnom programe o deti v SR medzi prioritnými a tiež že za jej plnenie zodpovedá v prvom rade MZ SR (UNICEF len v spolupráci). Ministerstvo nevyhovelo opakovanej žiadosti UNICEF o finančný príspevok ani k tomu, aby sa k presadzovaniu lO krokov BFI pripojilo 5 krokov pôrodníckej starostlivosti, ktoré sme im predložili. Z uvedených dôvodov nemôže organizovať všetky potrebné kroky na ďalší rozvoj a kontrolu projektu podpory dojčenia. ( Aj napriek tomu, že náročnú prácu vykonávajú dobrovoľnícky, bez nárokov na honorár.)

Na základe úvah členov predsedníctva SPS a UNICEF o najlepších možnostiach pokračovania v podpore dojčenia vznikla v r.2014 „Pracovná skupina SPS na podporu dojčenia “ s vedúcim MUDr. Litavcom , dlhoročným spolupracovníkom v organizácii starostlivosti o novorodencov. Pre zabezpečenie kvalifikovaného vzdelávania vznikol „Inštitút pre podporu dojčenia“ vedený Mgr. Galkovou PhD, členky ELACTA ( European Lactation Contsulltans Alliance) .

Na Vaše dožiadanie posielam svoje stanovisko k výsledkom Vášho prieskumu, ktorý poukazuje na mnohé nedostatky starostlivosti v pôrodníckych nemocniciach. Snažila som sa Vás stručne informovať o vývoji situácie s podporou dojčenia na Slovensku, ktorá nebola ľahká. Hľadáme a pripravujeme v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou najlepšie riešenia, prehodnotenie   titulov MBFH v nemocniciach máme v pláne. Oceňujem výsledky Vášho prieskumu ako snahu prispieť k ďalšiemu zlepšeniu zdravotníckej starostlivosti o rodičky a novorodencov v pôrodníckych nemocniciach a príspevok k hľadaniu cesty na ich zlepšenie. Na prípadnú spoluprácu bude však treba nájsť vzájomné porozumenie a pochopenie o ktoré by sa mali usilovať zástupkyne všetkých OZ so zameraných na podporu materstva.

S pozdravom MUDr. Viera Haľamová, podpredsedníčka SV UNICEF.     

                      

O autorke