O nás Spolupracujeme

Otázky reprodukčného zdravia – dokument z konferencie Women Deliver

Napísala Ženské kruhy

Ako súčasť konferencie Women Deliver 2016 sa konala aj Východoeurópska a stredoázijská schôdza. Finančne ju podporila organizácia PATH a zorganizovala chorvátska mimovládna organizácia RODA. Cieľom schôdze bolo spojiť rôzne zainteresované strany v diskusii o regionálnych prioritách a stratégiách na posilnenie zdravia a fyzickej i psychickej pohody dievčat a žien. Schôdza zároveň plnila aj úlohu katalyzátora zmien v domovských krajinách jednotlivých účastníčok a účastníkov. Bola zameraná hlavne na kvalitu starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia, ktorá súvisí so zachovaním dôstojnosti a autonómie žien.

V rámci prípravy prebiehali konzultácie s 30 jednotlivkyňami, jednotlivcami a organizáciami. Cieľom bolo  identifikovať najnaliehavejšie problémy z oblasti reprodukčných práv v jednotlivých krajinách.

Tieto nedostatky boli rozdelené do troch hlavných kategórií: vzdelávanie mládeže v oblasti zdravia, zvýšenie bezpečnosti počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a násilie a nerešpekt počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Počas konferencie sa konali tri oddelené sekcie, aby bolo možné bližšie stanoviť priority a riešenia v každej z týchto oblastí. Na základe diskusií vznikol nasledujúci zoznam. Zdôrazňuje priority regiónu týkajúce sa nedostatkov v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, ktoré majú významný vplyv na ženy, zvlášť počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Tento dokument bol na konferencii prerokovaný s viac ako 90 zástupcami a zástupkyňami z 20 krajín a konzultačný proces neskôr pokračoval s 10 odborníkmi a odborníčkami, ktorí poskytli spätnú väzbu a pomáhali formovať výslednú podobu dokumentu.

Konsenzuálne hodnoty a ľudskoprávne rámcovanie

My, signatárky a signatári tohto dokumentu, sme rôznorodá skupina zástankýň a zástancov ľudských práv, aktivistiek a aktivistov, poskytovateliek a poskytovateľov služieb, politických zástupkýň a zástupcov a iných zainteresovaných strán z krajín východnej Európy a strednej Ázie. Tento dokument zhŕňa našu prácu počas konferencie a prezentuje náš pretrvávajúci záväzok zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia pre všetky ženy. Na tejto konferencii sme navrhli, že definícia adekvátneho reprodukčného zdravia a bezpečného materstva sa má zmeniť tak, aby zahŕňala prospievanie žien pred i po tehotenstve a pôrode. Aby uznávala, že tehotenstvo, a najmä pôrod, majú zásadný vplyv na zdravie žien, detí, rodín ako aj celej spoločnosti, a to v danom okamihu i v budúcnosti.

Tento dokument vychádza z rámca ľudských práv a dokumentu “Rešpektujúca starostlivosť o matky: univerzálne práva rodiacich žien (1). Hoci niektoré z uvedených problémov nemusia byť priamym porušením ľudských práv, jednoznačne prispievajú k takému prostrediu v zdravotníctve, v ktorom sú práva a dôstojnosť žien systematicky porušované.

1) Rodové stereotypy

Rodové stereotypy obmedzujú práva žien v zdravotníctve i celkovo v spoločnosti. V súvislosti s reprodukčnými právami rodové stereotypy zahŕňajú širokú škálu problémov vyplývajúcich z toho, že ženy sú vnímané ako nekompetentné rozhodovať o svojich telách a deťoch. Takéto vnímanie je v rozpore so schopnosťou žien zachovávať si autonómiu a dôstojnosť. Tieto problémy zahŕňajú najmä nedostatočné rešpektovanie rozhodnutí v oblasti reprodukčného zdravia v priebehu života ženy. To negatívne ovplyvňuje jej právo slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia svojich detí. Patria medzi ne:

 • Nedostatočné rešpektovanie práva na prístup k interrupcii a antikoncepcii. (2);
 • Vynútené ukončenie tehotenstva z dôvodu vývojových vád plodu alebo predčasného pôrodu. (3).
 • Nedostatočné rešpektovanie práva na informované rozhodovanie. To zahŕňa najmä nepochopenie základného princípu samotnými zdravotníkmi. A to, že rozhodnutia spojené so zdravotnou starostlivosťou v oblasti reprodukčného zdravia (a rovnako všetkými ostatnými druhmi zdravotnej starostlivosti) robia v prvom rade klientky – prijímateľky zdravotnej starostlivosti – a nie zdravotnícky personál (4).
 • Nerešpekt, násilie a iné porušovanie práv v zdravotníckych zariadeniach. Či už psychologické, verbálne alebo fyzické násilie (vrátane zahanbovania a sociálnej stigmatizácie v prípade „zlej“ voľby). Rovnako sem patrí aj normalizácia násilia a nerešpektu, ktorá ovplyvňuje očakávania žien i celej spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 • Škodlivé stereotypy o ženách. Vrátane stereotypu ženy ako matky, ako osoby nekompetentnej rozhodovať, ktoré prispievajú k porušovaniu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat, vrátane porušovania práv počas pôrodu. Patria sem aj systémy sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti a sociálna politika, ktoré zachovávajú rolu žien ako matiek a neumožnia ženám nájsť si svoj balans medzi rodičovskými povinnosťami a platenou prácou.
 • Nedostatok starostlivosti v oblasti asistovanej reprodukcie. Vrátane limitov poisťovní na počty párov, ktoré ročne môžu podstúpiť liečbu, alebo na počet cyklov liečby, ktoré môže pár (alebo žena) absolvovať. Obmedzenie rozsahu krytia liečby, nedostatočná dostupnosť darcovských spermií.

2) Prístup k informáciám a vzdelávaniu

Prístup k informáciám a vzdelávaniu je základom efektívneho uplatňovaniu všetkých ostatných práv. Bez povedomia, vzdelávania a porozumenia rámcu zdravotnej starostlivosti založeného na právach, a to medzi zdravotníkmi a zdravotníčkami, právnymi obhajcami a obhajkyňami aj samotnými klientkami a klientami, nemôže dôjsť k žiadnym udržateľným zlepšeniam.

Nedostatočný prístup k informáciám a vzdelaniu môže viesť k porušovaniu práv, a to aj napriek úmyslu poskytovať čo najlepšiu starostlivosť. Príklady:

 • Nedostatočná informovanosť a nedostatočný prístup k informáciám o reprodukčnom zdraví vrátane nedostatku formálneho alebo neformálneho šírenia informácií o reprodukčnom zdraví, antikoncepcii, interrupciách, tehotenstve, pôrode a šestonedelí, a to najmä medzi mládežou; náboženský vplyv na obsah sexuálnej výchovy. Nedostatok otvorenej diskusie o menštruácii. Nedostatočné vzdelávanie zdravotníkov a zdravotníčok a tvorcov a tvorkýň politík v oblasti reprodukčného zdravia. Komplexná sexuálna výchova je prezentovaná ako tabu alebo ako propaganda, pričom by mala byť prezentovaná ako jedna zo životných zručností. Tento nedostatok povedomia a prístupu k informáciám bráni ženám, aby robili bezpečné a informované rozhodnutia v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a uplatnili si svoje právo slobodne a zodpovedne rozhodovať o počte a čase narodenia svojich detí. Prispieva k prostrediu, v ktorom ženám nie je umožnené bezpečne diskutovať o ich možnostiach a rozhodnutiach v oblasti reprodukčného zdravia.
 • Informovaný súhlas: Povinnosť poskytovať pacientkam adekvátne informácie v zrozumiteľnej forme poskytovatelia a poskytovateľky často prehliadajú. Je tak ohrozená aktívna účasť pacientky pri plánovaní starostlivosti. Informovaný súhlas sa často získava tak, že sú poskytnuté len čiastočné informácie; neexistuje priestor na kladenie otázok alebo dožadovanie sa alternatívy. Tieto nedostatky v súvislosti s informovaným súhlasom bránia ženám v možnosti prijímať vlastné rozhodnutia v oblasti reprodukčného zdravia a narúšajú autonómiu a dôstojnosť žien.
 • Záznamy zásahov a/alebo udalostí, ktoré nastali počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú často nedostatočné. To neskôr sťažuje preskúmanie procesu starostlivosti (napr. pri vykonávaní dohľadu či v súdnom konaní). Nedostatočné záznamy a nedostatočný prístup k danej dokumentácii a dátam bránia ženám usilovať sa o nápravu v prípade porušovania ich práv a v bezpečnom a informovanom rozhodovaní o ďalšej starostlivosti.

3) Diskriminácia a Nerovnosť

Diskriminácia a nerovnosť v reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vedie k priamemu porušovaniu práv. Diskriminácia a nerovnosť poškodzuje najmä skupiny obyvateľov a obyvateliek, ktoré sú najviac znevýhodnené a/alebo marginalizované. Rôzny prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je sám osebe porušením práv a môže závažne ovplyvniť porušovanie i ďalších práv. Príklady diskriminácie a nerovnosti zahŕňajú:

 • Nerovnosť v prístupe k službám v oblasti reprodukčného zdravia (vrátane starostlivosti o matky) pre menšiny, znevýhodnené a marginalizované skupiny (vrátane: vidieckych, chudobných, etnických menšín (vrátane rómskych žien), imigrantiek a transsexuálnych žien).
 • Obmedzenia v prístupe k asistovanej reprodukcii pre znevýhodnené skupiny: páry rovnakého pohlavia; ženy, ktoré žijú bez mužského partnera; ženy z menšín a ženy so zdravotným postihnutím.
 • Nedostatok celostnej starostlivosti, ktorá by spĺňala potreby ľudí so zdravotným postihnutím alebo chorobou.  Tieto skupiny ľudí si vyžadujú špecifický prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti.
 • Ženy s mentálnym postihnutím – najmä tie, ktoré žijú v inštitucionálnom prostredí – sú často v úplnom alebo čiastočnom opatrovníctve. To znamená, že všetky rozhodnutia v oblasti ich reprodukčného zdravia robia ich zástupcovia alebo zástupkyne.

4) Nedostatok mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti

Nedostatok mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti bol jednou z hlavných tém diskusií. Tento nedostatok značne sťažuje nápravu jednotlivých porušení práv. Rovnako bráni efektívnym a trvalým zlepšeniam systému zdravotnej starostlivosti. Nedostatok mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti tiež sťažuje ženám prístup k informáciám o ich možnostiach v oblasti zdravia a reprodukčných práv. Príklady nedostatku mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti zahŕňajú:

 • Nedostatok mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti zo strany poskytovateľov a poskytovateliek zdravotnej starostlivosti a tvorcov a tvorkýň politík. Nedostatočné mechanizmy a postupy, ktoré by zaručili adekvátnu nápravu a zlepšenie vo fungovaní zdravotníckych zariadení, praktík a systémov. Tieto mechanizmy sú nevyhnutné na zabezpečenie nápravy pre ženy, ktoré zažili porušenie práv a tiež na podporu dobrej praxe v zdravotníckych zariadeniach.
 • Poplatky za služby v oblasti pôrodu: vrátane neformálnych platieb, ktoré sa musia platiť lekárom, lekárkam, pôrodným asistentkám alebo zdravotníckym zariadeniam. Poplatky za sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Poplatky za epidurálnu analgéziu. Poplatky za takéto služby majú preukázateľne negatívny vplyv na kvalitu starostlivosti, ktorá je ženám poskytovaná a motivujú k zvýšenému počtu zásahov. Poplatky za služby rovnako ovplyvňujú dostupnosť starostlivosti.
 • Zlá politická podpora reprodukčného zdravia, vrátane tehotenstva, pôrodu a popôrodnej starostlivosti a tiež nedostatok financií. Chýbajú rodovo citlivé prístupy k verejnému rozpočtovaniu. Bez politickej podpory a rodovo citlivého rozpočtovania a financovania je nemožné uskutočniť zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti.  Medzi príklady nedostatočného uplatňovania starostlivosti založenej na dôkazoch patrí:
 • Zdravotná starostlivosť založená na dôkazoch zaručuje, že ženy dostávajú bezpečnú, medicínsky zodpovedajúcu starostlivosť najvyššej kvality. Nedostatočné uplatňovanie starostlivosti založenej na dôkazoch vedie k zbytočným zásahom a iným medicínskym rozhodnutiam, ktoré porušujú práva a dôstojnosť žien a prispievajú k menej bezpečnému prostrediu zdravotnej starostlivosti.

5) Nedostatočné uplatňovanie starostlivosti založenej na dôkazoch (evidence based care)

 • Protokoly/štandardy starostlivosti sa nevytvárajú spoločne so všetkými zúčastnenými stranami, vrátane potenciálnych prijímateliek starostlivosti a ich zástancov, zástankýň alebo zástupkýň a zástupcov. Bez konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami neberú takéto pokyny/štandardy do úvahy potreby, práva a preferencie potenciálnych prijímateliek starostlivosti ani možnosti alternatívnych poskytovateľov a poskytovateliek starostlivosti (napríklad pôrodných asistentiek).
 • Nedostatok kvalitných systémov zberu dát: vrátane informácií o úmrtnosti, cisárskych rezoch, epiziotómiách, všetkých postupoch počas pôrodu vrátane intervencií (5), interrupciách, o prístupe k antikoncepcii. Tiež nedostatok dát o pohlaví, etnickom pôvode, zdravotnom postihnutí, veku a sexuálnej orientácii v rámci SRHR indikátorov (Indikátorov sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv). Tento nedostatok údajov nedovoľuje ženám robiť bezpečné a informované rozhodnutia v oblasti zdravotnej starostlivosti. Tiež bráni akýmkoľvek pozitívnym zmenám.
 • Nedostatok kanálov a postupov na získanie zmysluplnej spätnej väzby od matiek/rodín pre poskytovateľov a poskytovateľky, a to osobne alebo písomne (najmä so zameraním na všeobecnú starostlivosť a rešpekt)
 • Nútená sterilizácia a/alebo antikoncepcia, a to najmä etnických alebo náboženských menšín, znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva (napr. Rómske ženy, ženy so zdravotným postihnutím, transsexuálne osoby).
 • Nedostatok znalostí a porozumenia a/alebo diskriminácia či nátlak zo strany poskytovateľov a poskytovateliek zdravotnej starostlivosti voči menšinám, znevýhodneným alebo marginalizovaným skupinám vyhľadávajúcim reprodukčné služby vrátane lesieb, osôb so zdravotným postihnutím, transsexuálnych osôb, etnických a náboženských menšín.
 • Subštandardná kvalita starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia poskytovaná menšinám, znevýhodneným a marginalizovaným skupinám v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom, rovnako ako segregácia v pôrodniciach.
 • Chýbajúce protokoly založené na dôkazoch pre tehotenstvo, pôrod a šestonedelie (napr. chýbajúca kontinuita starostlivosti počas tehotenstva, chýbajúce protokoly pre domáce pôrody). Nedostatočná znalosť medzinárodne uznávaných štandardov na strane poskytovateľov a poskytovateliek pôrodnej starostlivosti. Spoliehanie sa na zastarané a škodlivé praktiky, ktoré negatívne ovplyvňujú ženy i novorodencov.
 • Vo väčšine systémov medicínske protokoly nie sú pravidelne prehodnocované príslušnými orgánmi. Teda nie je zabezpečené, aby odrážali aktuálne poznatky a najlepšie praktiky. Starostlivosť poskytovaná v súlade s týmito protokolmi tak nie je najvyššej možnej kvality, bezpečná ani rešpektujúca.
 • Zvyšovanie miery cisárskych rezov vo všetkých regiónoch a nemocniciach, bez mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti.
 • Nedostatočná podpora rodičovstva a chýbajúci prístup k dieťaťu ihneď po pôrode. Vrátane chýbajúceho nepretržitého kontaktu s dieťaťom po pôrode (6),; nedostatočného prístupu k chorému novorodencovi,; nedostatku podpory a posilňovania rodičovstva (napr. chýba podpora v dojčení).
 • Nedostatok možností pri výbere poskytovateľa alebo poskytovateľky (pôrodná asistentka alebo lekár/ka) a/alebo miesta pôrodu (pôrodný dom, nemocnica alebo pôrod doma).
 • Nedostatok povedomia o psychologických vplyvoch pri pôrode, vrátane pôrodnej traumy a spôsobov jej riešenia; chýbajúca psychologická podpora pre ženy a rodiny po pôrode.

Toto všetko na dlhý čas ovplyvňuje skúsenosti žien so starostlivosťou a tiež celospoločenské vnímanie pôrodu.

6) Bariéry na strane poskytovania zdravotnej starostlivosti

Bariéry u poskytovateľov a poskytovateliek prispievajú k nezdravému pracovnému prostrediu a komplikujú ich schopnosť poskytovať vysoko kvalitnú a bezpečnú starostlivosť. Pokiaľ osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť nie je schopná pracovať zdravým a udržateľným spôsobom, celý systém trpí. Pre osoby poskytujúce starostlivosť, ktoré sú ovplyvňované danými bariérami, je ťažšie poskytovať klientkam starostlivosť rešpektujúcim a zdravým spôsobom. Medzi príklady bariér patrí:

 • Frustrujúce pracovné prostredie, nedostatok rešpektu a naplnenia svojich osobných a profesijných potrieb a práv spojených s výkonom povolania.
 • Rodová nerovnováha medzi zdravotníckym personálom poskytujúcim starostlivosť pri pôrode. Rodová nerovnováha medzi osobami zodpovednými za vytváranie systému starostlivosti pri pôrode.
 • Obmedzovanie pôrodných asistentiek, ktoré zahŕňa nedostatočný prístup ku kvalitným vzdelávacím programom. Nemožnosť zaviesť súkromnú nezávislú prax pre pôrodné asistentky, ktoré pracujú mimo nemocničného zariadenia. Taktiež prísne obmedzenia práce pôrodných asistentiek, ktoré pracujú v nemocniciach.

7) Násilie páchané na ženách

Násilie páchané na ženách, vrátane sexuálneho, má významnú súvislosť a vplyv na reprodukčné práva žien a na tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Násilie páchané na ženách môže mať vplyv na to, ako ženy vnímajú starostlivosť, na ich prístup k vhodnej, bezpečnej a rešpektujúcej starostlivosti a ich prístup k rozhodnutiam v oblasti reprodukčného zdravia. Špecifické témy násilia páchaného na ženách, o ktorých sa diskutovalo, zahŕňajú:

 • Nedostatočnú informovanosť o násilí páchanom na ženách, vrátane toho, ako toto násilie ovplyvňuje starostlivosť, tehotenstvo, pôrod a šestonedelie.
 • Nedostatok údajov o výskyte a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, najmä jeho súvislosť s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.
 • Nedostatok vhodných systémov podpory pre ženy, ktoré zažívajú alebo zažili násilie.

Výzvy na akciu:

1) Rodové stereotypy

 • Voláme po ukončení rodových stereotypov, najmä po ukončení správania sa k ženám ako k osobám nekompetentným sa rozhodovať. To si vyžaduje rešpektovanie reprodukčných rozhodnutí; efektívne informované rozhodovanie, ktoré je zakotvené v rozhodnutiach klientok; odstránenie nerešpektu a násilia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia; koniec spoločenského, ekonomického a politického stereotypu ženy ako matky; a lepšiu dostupnosť asistovanej reprodukcie.

2) Prístup k informáciám a vzdelávanie

 • Prístup k informáciám a vzdelanie je jedným z najvýznamnejších nedostatkov v oblasti porušovania práv uvedených v tomto dokumente. Lepší prístup k informáciám o možnostiach týkajúcich sa reprodukcie, kvalite starostlivosti a výbere poskytovateľov a poskytovateliek, o medicínskych zákrokoch, o reprodukčnom zdraví vrátane menštruácie, sexuálnej výchovy a pôrodu, posilňuje ženy v tom, aby boli schopné robiť bezpečné a informované rozhodnutia. Ženy by tiež mali byť poučené o svojich právach a o tom, aký majú vplyv na ich rozhodovanie v oblasti reprodukčného zdravia.
 • Vzdelanie je rovnako dôležité pre poskytovateľov a poskytovateľky. Je potrebné zabezpečiť, aby poskytovatelia a poskytovateľky mali školenia týkajúce sa rešpektujúcej starostlivosti založenej na právach a o starostlivosti založenej na dôkazoch. Priebežné vzdelávanie by malo byť zamerané najmä na poskytovateľky a poskytovateľov, ktorí boli školení podľa skorších modelov starostlivosti, ktoré nie sú kompatibilné s rešpektujúcou starostlivosťou založenou na dôkazoch. Poskytovatelia a poskytovateľky musia byť tiež poučení o dynamickom a na klienta orientovanom rozhodovaní.

3) Diskriminácia a nerovnosť

 • Požadujeme odstránenie diskriminácie a nerovnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia. Boj proti diskriminácii a nerovnosti si vyžaduje uznanie ich vplyvu na bezpečnosť a kvalitu starostlivosti a na práva žien a rodín. Zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia pre menšiny, znevýhodnené a marginalizované skupiny populácie musia byť hlavnou prioritou reformy zdravotníctva. Iné reformy musia zahŕňať odstránenie segregácie v pôrodniciach. Odstránenie obmedzení prístupu k asistovanej reprodukcii pre znevýhodnené skupiny. Efektívne vzdelávanie pre poskytovateľov a poskytovateľky v oblasti rešpektujúcej, nediskriminačnej starostlivosti pre menšiny, znevýhodnené alebo marginalizované skupiny. Lepší prístup k celostnej starostlivosti, ktorá spĺňa potreby ľudí so zdravotným postihnutím alebo chorobou, ktorá si vyžaduje špecifický prístup. Odstránenie nútenej sterilizácie či antikoncepcie, najmä vo vzťahu k etnickým alebo náboženským menšinám a iným znevýhodneným či marginalizovaným skupinám populácie. Prehodnotenie možnosti rozhodovania pre ženy s mentálnym postihnutím a zabezpečenie, aby boli rešpektované ich voľby týkajúce sa reprodukčného zdravia.

4) Nedostatok mechanizmov na vyvodzovanie zodpovednosti

 • Spolu so vzdelaním je potrebné zaviesť silné, efektívne, na ženy a komunity orientované mechanizmy na vyvodenie zodpovednosti. Tie poskytnú nápravu v prípadoch porušovania práv a prinútia systémy zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov a poskytovateľky i politikov a političky zlepšiť kvalitu starostlivosti. Lepšie možnosti odovzdať zmysluplnú spätnú väzbu o skúsenostiach so starostlivosťou by mohli zlepšiť vzťah pacientky a poskytovateľa a/alebo poskytovateľky. Navyše, tvorba protokolov a štandardov v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami, vrátane potenciálnych príjemkýň starostlivosti zabezpečí, že starostlivosť bude orientovaná na klientku.  Dá ženám väčší prístup k mechanizmom vyvodenia zodpovednosti.
 • Eliminácia neformálnych platieb pri pôrode zlepší kvalitu starostlivosti a obmedzí zbytočné zásahy. Vlády musia hrať aktívnejšiu úlohu pri eliminácii neformálnych platieb tým, že zabezpečia, aby boli poskytovatelia a poskytovateľky primerane kompenzovaní a teda nemali potrebu žiadať neformálne platby. Navyše by vlády mali vykonávať vyšetrovanie u tých poskytovateľov a poskytovateliek, u ktorých sa i naďalej budú vyskytovať neformálne platby, a to pri zabezpečení ochrany pre ľudí, ktorí o takýchto platbách budú informovať.
 • Mechanizmy vyvodenia zodpovednosti tiež vyžadujú vysoko kvalitné systémy zberu dát a mechanizmus vďaka ktorému budú tieto údaje ľahko dostupné. Prístup k týmto údajom je kľúčový pre domáhanie sa nápravy, informované rozhodovanie a presadzovanie reforiem. Tvorba mechanizmov vyvodenia zodpovednosti si na jednej strane bude vyžadovať politickú a finančná podporu, ale na druhej strane taktiež dá ženám a zástankyniam a zástancom ich práv mechanizmy pre získanie väčšej politickej a finančnej podpory, zvlášť ak budú založené na dátach vysokej kvality.

5) Starostlivosť založená na dôkazoch

 • Vzdelávanie poskytovateľov a poskytovateliek najmä v oblasti starostlivosti založenej na dôkazoch je ústrednou úlohou pri vytvorení vysoko kvalitných, bezpečných systémov zdravotnej starostlivosti. Vyžadovanie pravidelnej kontroly súladu medicínskych protokolov so súčasnými poznatkami, by malo zabezpečiť, aby poskytovatelia a poskytovateľky starostlivosti držali krok s aktuálnymi poznatkami. Špecifické mechanizmy vyvodenia zodpovednosti spolu so starostlivosťou založenou na dôkazoch by mali taktiež pozitívne ovplyvniť mieru cisárskych rezov a ďalších nežiaducich zásahov. Rovnako by mali pribudnúť protokoly založené na dôkazoch. A to v oblasti podpory rodičovstva a prístupu k novorodencom, ktoré by pomohli rodičom, aby boli vo svojej novej úlohe istejší. Starostlivosť založená na dôkazoch by mala byť základom na umožnenie výberu poskytovateľa alebo poskytovateľky (pôrodná asistentka alebo lekár/ka) a/alebo výberu miesta pôrodu.
 • Starostlivosť založená na dôkazoch spolu so zberom dát a vzdelávaním o psychologických dopadoch pôrodu na ženy, rodiny i poskytovateľov a poskytovateľky by mali byť prioritou. V konečnom dôsledku ovplyvňujú dlhodobé vnímanie tehotenstva, pôrodu i rodičovstva ženami.

6) Bariéry  na strane poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • Malo by sa zabezpečiť, aby poskytovatelia a poskytovateľky pracovali v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí. Treba zabezpečiť rešpektovanie a naplnenie potrieb a práv poskytovateľov a poskytovateliek. To im uľahčí byť pozitívnymi predstaviteľmi a predstaviteľkami rešpektujúcej starostlivosti. Najmä v profesii, ako je pôrodná asistencia, môžu byť schopnosti poskytovateľky podporovať rozhodovanie žien výrazne narušené stavom vo svojom pracovnom prostredí. Je potrebné riešiť rodovú (i profesnú) nerovnováhu medzi zdravotníkmi a zdravotníčkami poskytujúcimi starostlivosť a osobami zodpovednými za samotné vytváranie systémov starostlivosti.

7) Násilie páchané na ženách

 • Násilie na ženách je potrebné uznať ako problém sexuálneho a reprodukčného zdravia. Ženy, komunity a poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti musia byť poučené a poučení o jeho vplyve na tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Osoby poskytujúce starostlivosť musia byť predovšetkým vyškolené v tom, ako poskytovať starostlivosť spôsobom, ktorý citlivo vníma potreby i predchádzajúce skúsenosti žien. Je tiež potrebné zhromažďovať kvalitné dáta o výskyte násilia na ženách a o jeho účinkoch na reprodukčné zdravie a zaviesť vhodné systémy intervencie na podporu žien, ktoré zažili alebo zažívajú násilie.
Poznámky:

(1) pozri bližšie „Respectful maternity care: the universal rights of childbiearing women“, White Ribbon Alliance (2011)

(2) (dôsledkom viacerých bariér napr. nedostatok dotácii zo systému verejného poistenia, praktizovanie výhrady vo svedomí na strane osôb poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, náboženské a sociálne tlaky)

(3) Predčasné pôrody a potraty: tehotenstvo bolo želané, pôrod začal skôr, násilné bez informovaného súhlasu ukončenie tehotenstva potratom/pôrodom. Neexistujúca paliatívna starostlivosť v hospicoch.

(4) (taktiež nedostatok právnych ustanovení, ktoré by podporovali autonómne rozhodovanie osôb s postihnutím)

(6) (napríklad separácia dieťaťa od jeho matky, ktorá po vaginálnom pôrode môže trvať hodiny, po cisárskom reze ale aj niekoľko dní)

(5) (napr. poloha počas pôrodu a samotného tlačenia, Kristellerova expresia, čo konkrétne sa deje s dieťaťom a pod.)

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.