Odborné názory Výskum

Lancet: cisársky rez sa nadužíva

Napísala Ženské kruhy

Na Slovensku sa v roku 2017 pohybovala miera cisárskeho rezu na úrovni 30 %. Odborné spoločnosti odporúčajú mieru medzi 10 až 15 %.

  • Celosvetovo sa končí cisárskym rezom až 21 % pôrodov, čo je viac ako odporúčaná miera potrebná z medicínskych dôvodov (10 až 15 %).
  • Až 60 % krajín má vyššiu mieru cisárskych rezov a 25 % krajín má nižšiu než odporúčanú mieru, čo naznačuje výrazné rozdiely v dodržiavaní odborných odporúčaní v praxi. (Na Slovensku sa v roku 2017 pohybovala miera cisárskeho rezu na úrovni 30 %)
  • V rámci jednotlivých krajín existujú veľké rozdiely v miere používania cisárskych rezov medzi súkromnými a verejnými nemocnicami, bohatšími a chudobnejšími regiónmi.
  • Autorky a autori vyzývajú zdravotnícky personál, nemocnice, zdravotné poisťovne, ženy a rodiny, aby obmedzili cisárske rezy na prípady, keď sú medicínsky indikované. Zároveň volajú po globálnej snahe skvalitniť pôrodnú starostlivosť.

Počet detí narodených cisárskym rezom na celom svete sa medzi rokmi 2000 až 2015 takmer zdvojnásobil. Podľa zistení odborného časopisu Lancet, ktoré odzneli na kongrese Medzinárodnej Federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo v Brazílii, miera cisárskych rezov za toto obdobie stúpla z 12 % na 21 %. Zatiaľ čo táto život zachraňujúca operácia nie je v mnohých chudobných regiónoch a krajinách dostupná pre všetky ženy, ktoré ju potrebujú, v krajinách so stredným a vysokým príjmom sa nadužíva.

Cisársky rez je život zachraňujúca operácia tak pre ženy ako aj deti v prípade, že počas pôrodu nastanú komplikácie ako napríklad krvácanie, tieseň plodu, vysoký krvný tlak alebo v prípade neobvyklej polohy plodu. Samotný zákrok však nie je pre matky a deti bez rizík a zvyšuje aj riziko komplikácií pri ďalších pôrodoch.

Predpokladá sa, že 10 až 15 % percent pôrodov je potrebné ukončiť cisárskym rezom z medicínskych dôvodov. Miera cisárskych rezov by sa teda mala pohybovať niekde v tomto rozpätí. Napriek tomu autorský tím zistil, že viac ako jedna krajina zo štyroch mala v roku 2015 nižšiu mieru cisárskych rezov (28 %, 47 zo 169 krajín). Väčšina krajín naopak presiahla odporúčanú mieru (63 %, 106 zo 169 krajín). Najmenej v pätnástich krajinách presiahla miera cisárskych rezov dokonca 40 %.

Cisársky rez sa nadužíva aj na Slovensku

Zdroje: HPI Slovensko, GYNEKOLÓGIA PRE PRAX 2/2016

„Tehotenstvo a pôrod sú fyziologické procesy, ktoré vo väčšine prípadov prebehnú bez komplikácií. Vysoký nárast cisárskych rezov bez riadneho medicínskeho dôvodu v krajinách s vyšším príjmom je znepokojivý, pretože predstavuje zvýšené riziko pre ženy a deti. Cisársky rez môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať nežiaduce účinky na zdravie matiek a detí. Preto vyzývame zdravotnícky personál, nemocnice, zdravotné poisťovne, ženy a rodiny, aby cisárske rezy obmedzili iba na prípady, keď sú nevyhnutné zo zdravotných dôvodov,“

upozorňuje vedúca výskumu, doktorka Marleen Temmerman z Univerzity Agu Khana v Keni a Univerzity v belgickom Gente.

„V prípade komplikácií je cisársky rez život zachraňujúca operácia. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť jeho dostupnosť v chudobných regiónoch. Cisársky rez musí byť na jednej strane dostupný pre všetky ženy, ktoré ho potrebujú, na druhej strane by sme sa mali vyhnúť jeho nadužívaniu.“

Globálne rozdiely v používaní cisárskych rezov

Séria článkov z odborného časopisu Lancet sa venovala celosvetovej miere cisárskych rezov na základe údajov zo 169 krajín, rozdelených na deväť oblastí. Tieto dáta pochádzali z databáz Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNICEF-u. V období od roku 2000 do roku 2015 miera cisárskych rezov na celom svete rástla každoročne o 3,7 %. To za sledované obdobie predstavuje celkový nárast z 12 % všetkých živonarodených detí (16 miliónov zo 131,9 miliónov) v roku 2000, na 21 % všetkých živonarodených detí (29,7 miliónov zo 140,6 miliónov) v roku 2015.

Tempo rastu miery cisárskych rezov sa však líšilo v závislosti od oblasti. Napríklad oblasť južnej Ázie zaznamenala najvyšší nárast (6,1 % ročne), pričom v roku 2000 bol v tejto oblasti cisársky rez používaný v nedostatočnej miere, no už v roku 2015 bol nadužívaný (nárast zo 7,2 % na 18,1 %). V subsaharskej Afrike bol naopak nárast nedostatočný (2 % ročne) a miera cisárskych rezov tu stále zostáva nízka (4,1 % zo všetkých pôrodov v západnej a strednej Afrike, 6,2 % vo východnej a južnej Afrike).

Cisársky rez sa stále nadužíva v Severnej Amerike, západnej Európe, Latinskej Amerike a Karibiku, kde prišlo za sledované obdobie každoročne k dvojpercentnému nárastu. Celková miera cisárskych rezov v týchto oblastiach vzrástla z 24,3 % na 32 % v Severnej Amerike, z 19,6 % na 26,9 % v západnej Európe a z 32,3 % na 44,3 % v Latinskej Amerike a v oblasti Karibiku.

Autorský tím zistil, že za celosvetový nárast cisárskych rezov sú zodpovedné najmä dva faktory: čoraz viac pôrodov sa presunulo do zdravotníckych inštitúcií (čo môže za približne dve tretiny nárastu) a vyššia miera medicínskych zásahov do pôrodov prostredníctvom cisárskych rezov v týchto inštitúciach (približne jedna tretina nárastu).

Pri skúmaní trendov v oblastiach s najvyššou mierou cisárskych rezov (Brazília a Čína) autorský tím zistil, že väčšinu cisárskych rezov podstúpili ženy s nízkym rizikom komplikácií a ženy, ktoré už podstúpili cisársky rez v minulosti. V Brazílii zaznamenali veľký nepomer medzi skupinou žien s vyšším vzdelaním (54,4 % porodilo cisárskym rezom) a ženami s nižším vzdelaním (19,4 % porodilo cisárskym rezom).

V desiatich krajinách s najvyššou mierou cisárskych rezov v rokoch 2000 – 2015 tiež zaznamenali veľké regionálne rozdiely v ich používaní. Napríklad rozdiely medzi jednotlivými čínskymi provinciami sa pohybovali v rozmedzí 4 % až 62 %. Rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Indie boli v rozmedzí 7 % až 49 %. Krajiny ako USA, Bangladéš a Brazília v priemere hlásili viac ako 25 % mieru používania cisárskeho rezu na národnej úrovni, no niektoré regióny v týchto krajinách používali cisársky rez až dvojnásobne častejšie ako iné regióny.

Významné rozdiely boli tiež v krajinách s nízkym a stredným príjmom, kde najbohatšie ženy mali až šesťnásobne vyššiu mieru cisárskych rezov v porovnaní so ženami z najchudobnejších regiónov. Cisársky rez sa používal až 1,6-krát častejšie v súkromných zariadeniach v porovnaní so štátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Autorky a autori sa domnievajú, že za týmto stavom môžu byť pretrvávajúce problémy s nedostatočným financovaním a personálnym obsadením v zdravotníckych zariadeniach, ktoré navštevujú obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva a nachádzajú sa v rurálnych oblastiach.

Poškodenie zdravia v súvislosti s nadužívaním a nedostupnosťou cisárskych rezov

Cisársky rez vykonaný v prípade komplikácií zvyšuje šancu na prežitie u matiek, novorodencov a detí. Taktiež môže znížiť riziko inkontinencie a prolapsu.

Samotný cisársky rez je však spojený s krátkodobými a dlhodobými rizikami pre matky aj deti. V prípade, že sa vykoná bez medicínskej indikácie, neprináša matke a dieťaťu žiadne výhody. V týchto prípadoch môže mať negatívne dopady na zdravie žien a detí, a dokonca môže spôsobiť zbytočné úmrtie, najmä ak sa robí v zariadeniach s nedostatočným vybavením, nedostatočne vyškoleným personálom a nedostatočnou následnou zdravotnou starostlivosťou.

Úmrtia matiek a poškodenie ich zdravia sa vyskytujú častejšie po cisárskom reze ako po vaginálnom pôrode. Čas potrebný na zotavenie matky po cisárskom reze je dlhší a zákrok môže spôsobiť zjazvenie tkaniva maternice. To môže mať pri ďalšom tehotenstve za následok krvácanie, nesprávne vyvinutie placenty, mimomaternicové tehotenstvo, potrat a predčasný pôrod. Autorský kolektív upozorňuje, že napriek nízkej miery výskytu týchto rizík, sú závažné. Každé z týchto rizík sa zvyšuje, ak žena podstúpi cisársky rez opakovane.

Pribúdajú aj dôkazy o tom, že deti narodené cisárskym rezom sú vystavené iným hormonálnym, fyzickým, bakteriálnym vplyvom a tiež vplyvom liekov podaných počas pôrodu, ktoré môžu ovplyvniť ich zdravie. Dlhotrvajúci efekt týchto vplyvov ešte stále nie je dostatočne preskúmaný, no krátkodobé vplyvy zahŕňajú zmeny normálneho vývoja imunitného systému, čím sa zvyšuje riziko alergií, astmy a tieto deti majú iné zloženie črevnej mikroflóry v porovnaní s deťmi narodenými vaginálne.

„Keďže miera cisárskych rezov sa zvyšuje, a to najmä v prípadoch, keď nie sú medicínsky indikované, je veľmi dôležité preskúmať ich vplyv na zdravie žien a detí. Vďaka tomu budú môcť rodiny, zdravotnícky personálu a tvorcovia a tvorkyne politík robiť informovanejšie rozhodnutia. Cisársky rez so sebou nesie riziká ako každá iná veľká operácia a treba ich pri rozhodovaní brať do úvahy. Spolu s narastajúcou mierou používania cisárskych rezov z iných ako medicínskych dôvodov môžeme očakávať nárast komplikácií, ktorým by sa inak dalo predísť. Presadzujeme, aby sa cisársky rez používal naozaj iba v nutných prípadoch,“

          profesorka Jane Sandall z Kráľovskej univerzity v Londýne

Ako znížiť nadužívanie cisárskych rezov

Medzi časté dôvody, pre ktoré si samotné ženy vyberú pôrod cisárskym rezom bez medicínskej indikácie, patrí predchádzajúca negatívna skúsenosť s vaginálnym pôrodom, strach z bolesti alebo strach z negatívnych vplyvov pôrodu na panvové dno, inkontinenciu, kvalitu sexuálneho života. Autorský tím odporúča zamerať výskum na preskúmanie využitia rôznych relaxačných techník, prípravy na pôrod, vzdelávacích kurzov a materiálov a stretnutí so zdravotníckym personálom, ktoré by podporili rešpektujúcu starostlivosť, vzájomnú spoluprácu medzi ženou a personálom a podporu tehotných žien.

Pre zdravotnícky personál sa odporúča kvalitnejšie vzdelávanie, vypracovanie postupov, vzájomná komunikácia a konzultácie na získanie ďalšieho odborného názoru. Všetky tieto faktory môžu byť nápomocné v prípadoch, ktoré by inak viedli k cisárskym rezom v dôsledku strachu zdravotníckeho personálu. Zdravotnícky personál môže byť ovplyvnený strachom zo žaloby, neistotou ako postupovať ďalej či finančnými dôvodmi. V niektorých regiónoch cisársky rez vnímajú ako opatrenie, ktorým sa personál ochráni pred žalobami, keďže pravdepodobnosť žaloby pri komplikáciách je vyššia pri vaginálnom pôrode ako pri cisárskom reze.

Autorský tím varuje, že v mnohých zariadeniach sa stávajú mladí zdravotníci a zdravotníčky expertami a expertkami na cisárske rezy, zatiaľ čo prichádzajú o možnosti získať istotu a zručnosti v asistovaní pri vaginálnych pôrodoch.

Na zníženie miery cisárskych rezov sú potrebné zmeny v klinickej praxi, no výskum a investície do tejto oblasti sú nedostatočné. Niektoré staršie štúdie ukazujú, že podpora vaginálneho pôrodu pri dôkladne vybratých pôrodoch, keď je dieťa otočené zadočkom a pokus o vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze môžu pomôcť znížiť mieru cisárskych rezov.

Niektoré štúdie ukazujú, že zníženie počtu zásahov počas tehotenstva môže viesť k zníženiu miery cisárskych rezov, čo sa dá dosiahnuť zvýšením kompetencií pôrodných asistentiek pri pôrode, zriadením pôrodných centier a prístupom žien k neustálej podpore pri pôrode.

„Napriek tomu, že sme dospeli k takmer univerzálnemu konsenzu, že používanie cisárskych rezov v mnohých krajinách presiahlo obhájiteľnú mieru, stále sa nám nedarí nájsť efektívne opatrenia, ktoré by viedli k ich zníženiu. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať predchádzajúcu pôrodnú skúsenosť ženy, brať do úvahy možné negatívne vplyvy cisárskeho rezu na zdravie a poskytovať psychickú podporu. Diskusia o zdravotnej starostlivosti poskytovanej pri pôrode má viesť k posilneniu žien. Vyžaduje si zapojenie zdravotníckeho personálu, tvorcov a tvorkýň politík a občianskeho sektora.“ tvrdí doktorka Ana Pilar Betran zo Svetovej zdravotníckej organizácie.

Stanovisko Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo

Časopis Lancet uverejnil aj najnovšie vyhlásenie Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO): Ako zastaviť epidémiu cisárskych rezov. Text obsahuje šesť odporúčaní, ktoré majú pomôcť znížiť mieru nadbytočných cisárskych rezov, ako napríklad informovanie žien o výhodách a rizikách cisárskeho rezu, zosúladenie finančných nákladov na cisársky rez a vaginálny pôrod v súkromných a štátnych zdravotníckych zariadeniach, zavedenie povinnosti pre všetky nemocnice každoročne zverejňovať mieru cisárskych rezov.

Emeritný profesor Gerard Visser z Univerzitnej nemocnice v Holandsku a predseda výboru FIGO na Ochranu materstva a zdravia novorodencov dodáva:

„Celosvetový nárast cisárskych rezov je alarmujúci. Tento trend sa nám nepodarí zastaviť len prostredníctvom zdravotníckemu personálu. Je potrebné spojiť sily s vládnymi orgánmi, zdravotnými poisťovňami a ženskými organizáciami. Ženy a ich rodiny musia mať istotu, že dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť, ktorá bude zodpovedať ich individuálnym potrebám.“

V predslove časopisu Lancet k publikovaným textom sa píše: „Zatiaľ sa nám nepodarilo vyriešiť, ako postupovať, keď rozhodnutie ženy v prospech cisárskeho rezu je v rozpore s odbornými odporúčaniami. Hoci v tejto sérii článkov tvrdíme, že cisárske rezy na požiadanie výraznejšou mierou neprispievajú k nadužívaniu týchto zákrokov, chceme zdôrazniť, že snahy o zníženie miery cisárskych rezov musia rešpektovať právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu.

Smernice britského Národného inštitútu pre zdravie a excelentnosť v starostlivosti (NICE) napríklad hovoria, že žene má byť ponúknutá možnosť zvoliť si plánovaný cisársky rez, ak si to želá. No taktiež dávajú možnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odmietnuť vykonať cisársky rez a odporučiť ju k inému poskytovateľovi. Nové odporúčania WHO zdôrazňujú, aby sme sa cisárskemu rezu vyhli vždy, keď nie je medicínsky indikovaný. Čo nám teda zostáva? Publikovaním tejto série článkov dúfame, že sa nám podarí rozprúdiť diskusiu a podnietiť výskum potrebný na zníženie miery cisárskych rezov.“

Z anglického jazyka preložila: Miroslava Rašmanová

Jazyková korektúra: Tatiana Jančáriková

Zdroj

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.