Ambulantný pôrod Sťažnosti

Chcete odísť z pôrodnice skôr? Ako neprísť o príspevok pri narodení dieťaťa

O ambulantnom pôrode na Slovensku a v zahraničí sme už v minulosti publikovali podrobný článok. V tomto článku sa chceme venovať tomu, ako treba postupovať, ak si z nemocnice želáte odísť skôr. 

Príspevok pri narodení dieťaťa – ako oň neprísť

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorázový finančný príspevok, poskytovaný každej žene, ktorá porodila prvé až tretie dieťa. Zároveň sa od štvrtého mesiaca tehotenstva pravidelne raz do mesiaca zúčastnila tehotenstkej poradne. Zákon tiež upravuje spôsob, akým žena opúšťa zdravotnícke zariadenie, aby jej vznikol nárok na vyplatenie dávky, a to nasledovne:

Spôsob prepustenia osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti je upravený § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.  a jeho definícia je nasledovná:

(6) Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti:

a)po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,

b)pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo

c)na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť,

ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.

Čo to znamená v praxi?

Ak si želáte opustiť zdravotnícke zariadenie skôr, je potrebné oznámiť to poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Je povinnosťou zdravotníckeho personálu náležite vás poučiť o možných rizikách vášho rozhodnutia. Takéto poučenie prebieha ústnou formou, no zároveň sa vystaví aj písomne v dvoch exemplároch. Písomnému poučeniu, ktoré potvrdzujete svojim podpisom, sa ľudovo hovorí aj reverz. Jedno vami podpísané poučenie sa založí do zdravotnej dokumentácie a druhé si nezabudnite vypýtať spolu s prepúšťacou správou. Bude vám slúžiť ako doklad o tom, že nemocnicu ste opustili na vlastnú žiadosť po riadnom poučení, čím splníte zákonom stanovenú podmienku na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa.

Od žien, ktoré nás kontaktovali vieme, že niektoré nemocnice neoprávnene nahlasujú ženy, ktoré opustili zdravotnícke zariadenie na vlastnú žiadosť, príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ženské kruhy spoločne s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť podávali hromadnú pripomienku k zákonu o matrikách, ktorý pôvodne postihoval každú ženu, ktorá odišla z nemocnice skôr ako je štandardná doba hospitalizácie, odobratím príspevku pri narodení dieťaťa. Naša hromadná pripomienka bola úspešná a príspevok pri narodení dieťaťa prináleží aj žene, ktorá opustila nemocnicu na vlastnú žiadosť. Ak teda nemocnica nahlási odchod ženy z nemocnice na vlastnú žiadosť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, koná neoprávnene.

V prípade, že vás nemocnica aj napriek tomu nahlási, je pravdepodobné, že vaša žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa bude zamietnutá. Proti tomuto rozhodnutiu sa však máte právo odvolať a poukázať na to, že ste splnili všetky zákonom stanovené podmienky. Príklad takéhoto odvolania pripájame k tomuto článku. Časti vyznačené červenou farbou je potrebné nahradiť individuálnymi údajmi a k odvolaniu tiež pripojte fotokópiu reverzu.

Stiahnuť odvolanie vo formáte doc

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.