Výskum

Ako sa vyznať v mori najnovších vedeckých poznatkov?

COCHRANE COLLABORATION

Ako zistiť, či nejaký liek alebo zákrok urobí viac dobrého ako škody? Ako sa vyznať v protichodných výsledkoch štúdií? V posledných rokoch rapídne stúpa množstvo publikovaných štúdií z medicínskeho prostredia.  Od roku 2000 bolo na tému strihania pupočnej šnúry publikovaných 369 štúdií[1]. To nám na jednu stranu dáva veľa poznania, na druhú stranu je čím ďalej tým ťažšie mať prehľad, celistvý obraz o probléme, práve kvôli veľkému počtu štúdií. Odpoveďou na tento problém sú práve analýzy, ktoré porovnávajú rôzne štúdie zaoberajúce sa rovnakým problémom.

V našich článkoch a príspevkoch sa často odvolávame na štúdie. Jednou z databáz, ktorá je považovaná za zlatý štandard je Cochrane Library, ktorá je výstupom organizácie Cochrane Collaboration[2]. Preto sme sa rozhodli vám ju v krátkom článku priblížiť.

Dôveryhodná evidencia (dôkazy, zdroje), informované rozhodnutia a lepšie zdravie – tak znie heslo Cochrane. Cochrane Collaboration je nezávislá medzinárodná sieť výskumníkov, medicínskych profesionálov, pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tých, ktorí sa zaujímajú o zdravie. Členovia Cochrane Collaboration sú organizovaní v pracovných skupinách[3], ktoré sa venujú vybraným oblastiam. Sídla pracovných skupín sa líšia, sú rozmiestnené rôzne po svete podľa toho, kde sídli hlavný koordinátor. Sídla sú často prestížne akademické alebo univerzitné inštitúcie. Väčšina spolupráce prebieha online, takže sa členovia často nemusia ani fyzicky stretnúť.

Aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, Cochrane Collaboration nie je sponzorovaná žiadnou firmou. To je jeden z dôvodov, prečo výsledky ich štúdií patria vo svete k zlatému štandardu pre získavanie kvalitných a dôveryhodných informácií ako podkladov pre rozhodovanie. Ďalším, nemenej dôležitým dôvodom, je precíznosť, transparentnosť, využívanie najnovších štatistických metód pri vytváraní Cochrane reviews, na ktorých pracujú najlepší svetoví výskumníci.

Ako vznikla Cochrane Collaboration

„Pracoval som ako klinický lekár na miestach, kde opakovane vyvstávala otázka, aká je správna liečba?“[4]

Iain Chalmers

Rôzni lekári preferovali rôzne postupy a Ian Chalmers, vtedy riaditeľ národného oddelenia perinatálnej epidemiológie v Oxforde (National Perinatal Epidemiology Unit in Oxford), hľadal spôsob, ako zistiť, ktorý postup je lepší. Pri svojom pátraní narazil na knižku „Effectiveness and efficiency. Random reflections on health services“ (Účinnosť a efektivita. Vybrané úvahy o zdravotnej starostlivosti) od A. L. Cochraneho[5]. Cochrane v nej písal o randomizovaných[6] kontrolovaných experimentoch/testoch (randomized controlled trials), ktoré dovoľujú systematicky porovnávať výsledky rôznych štúdií zaoberajúcich sa rovnakou otázkou. Inšpirovaný týmto objavom začal Chalmers pracovať na systematických review v oblasti pôrodníctva, čoho výsledkom bol vznik organizácie Cochrane Collaboration v roku 1993. Jej cieľom bolo vytvoriť medzinárodnú spoluprácu, ktorá bude hľadať a propagovať najnovšie vedecké poznanie v medicíne.

Aktuálne sa na práci v rámci Cochrane Collaboration podieľa viac ako 37 000 ľudí zo 130 krajín, ktorí sú organizovaní v 53 skupinách (Review Groups), pričom každá skupina sa venuje inej oblasti[7]. Cochrane Collaboration sa teda zamerala na medicínske problémy. Jednou z posledných pracovných skupín, ktoré vznikli, je aj pracovná skupina zaoberajúca sa verejným zdravím (Cochrane Public Health[8]). Tá prináša reviews napríklad aj o vzdelávaní, starostlivosti o deti alebo o sociálnych službách, čím Cochrane Collaboration rozširuje svoje zameranie aj mimo medicínskych otázok. Cieľom Cochrane je zlepšovať rozhodnutia v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tento cieľ napĺňajú tým, že sumarizujú a analyzujú kvalitné výskumy, čím zvyšujú informovanosť pri rozhodnutiach o konkrétnej liečbe alebo zákroku.

Čo sú to Cochrane reviews?

Nástrojom na hľadanie odpovedí sú práve reviews, teda systematické štúdie. Pri príprave systematického review sú vyhľadané štúdie a experimenty, ktoré skúmali vybranú otázku a sú dostupné. Systematické znamená, že podľa zadaných kritérií sa do review zahrnú všetky štúdie, ktoré tieto kritériá spĺňajú, nielen tie, ktoré sa autorovi zrovna hodia.

Cochrane reviews sú výnimočné aj tým, že zahŕňajú takzvanú šedú literatúru (grey literature) – teda experimenty, ktoré neboli publikované v časopisoch a preto je ťažšie ich nájsť. Cochrane vedie svoju vlastnú databázu randomizovaných experimentov. Každá štúdia, ktorá je relevantná pre konkrétne review je hodnotená podľa vopred stanovených kritérií. Okrem kvality štúdie sa hodnotí aj riziko omylu alebo ovplyvnenia výsledkov na základe toho, ako bola štúdia urobená. Výsledky kvalitných štúdií majú potom väčšiu váhu ako výsledky tých menej kvalitných. Ak je štúdia zle urobená, autori sa môžu rozhodnúť ju do review nezaradiť. V tomto prípade uvedú dôvody, prečo štúdiu nezaradili. Na záver reviews sú vždy zverejnené voľne dostupné zhrnutia, ktoré neobsahujú čísla, ale slovné vysvetlenie hlavných zistení.

Príprava systematického review prebieha v siedmych krokoch. Ako príklad uvedieme štúdiu, ktorá skúmala vplyv oddialeného prestrihnutia pupočnej šnúry.:

  1. Formulácia otázky – Otázka v tomto prípade znela: Aký je vplyv skorého a neskorého prestrihnutia pupočnej šnúry na matku a dieťa?
  2. Identifikácia vhodnej Cochrane review skupiny – Keďže sa otázka týka pôrodu, patrí do skupiny Pregnancy and Childbirth Group.
  3. Registrovanie názvu reviewAutori tohto review ho registrovali pod názvom Vplyv časovania prestrihnutia pupočnej šnúry na zdravie matky a dieťaťa[9].
  4. Vytvorenie protokolu – Tento krok zahŕňa prácu na úvodnej časti a metódach. Autori v nej popíšu svoje ciele, kritériá výberu štúdií a postup zberu a analýzy dát. Je dôležité vytvoriť protokol ešte predtým, ako začnú analyzovať dáta, aby nimi neboli ovplyvnení. Takýto postup minimalizuje možnú zaujatosť alebo systematické chyby.
  5. Realizácia review – Realizácia review začína nájdením relevantných štúdií a ich výberom na základe dopredu určených kritérií. Nasleduje hodnotenie kvality vybraných štúdií, zber dát a analýza výsledkov. Tie sú interpretované a na záver sa uvedú zistenia.
  6. Publikácia review v Cochrane Library – Review prechádza pred zverejnením editorským procesom vo vybranej Review Group. To znamená, že editori komentujú review a autori ho následne na základe ich pripomienok vylepšia. V ďalšom kole sa review posiela nezávislým posudzovateľom, ktorých pripomienky autori opäť zapracujú. Výsledky sú publikované online v databáze The Cochrane Library (http://www.cochranelibrary.com). Štúdie sú publikované v angličtine, k dispozícii sú abstrakty a zhrnutia. Zhrnutia niektorých štúdií sa dajú vypočuť i vo forme podcastov[10], teda krátkych audio súborov, ktoré sumarizujú hlavné zistenia review. Časť Cochrane reviews je tiež publikovaná v online knižnici WHO[11].
  7. Aktualizovanie review – Jednotlivé témy sú spracovávané nanovo, keď sú k dispozícii nové štúdie. To znamená, že reviews sú aktualizované podľa dostupnosti zdrojov. Vo všeobecnosti sú reviews aktualizované každé dva roky, aby prinášali najnovšie poznatky a zahŕňali nové zistenia.

Tí, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o tom, ako robiť systematické review sa môžu prihlásiť na online kurz „Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analyses“, ktorý pripravila Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v spolupráci s platformou Coursera.[12] Kurz je bez poplatku a trvá 6 týždňov, predpokladaná pracovná záťaž je 3-4hodiny týždenne. Cochrane zároveň vytvorila príručku robenia systematických review, ktorá je dostupná online[13].

Okrem workshopov a tréningov poskytuje Cochrane pre svojich prispievateľov alebo budúcich autorov a posudzovateľov online zdroje, ktoré zahŕňajú prezentácie, webmináre, príručky a iné. Prvý z nich, Úvod do tvorby systematických review, je dostupný v angličtine bez registrácie[14].

Máte otázky ohľadom tehotenstva a pôrodu?  Odpovede môže priniesť Cochrane Pregnancy and Childbirth group

Ian Chalmers pracoval ako gynekológ. Prvá Cochrane skupina, ktorá bola založená bola práve tá, ktorá skúma otázky spojené s tehotenstvom a pôrodmi – Cochrane Pregnancy and Childbirth group[15]. Reviews tejto skupiny sú združené v sekcii Pregnancy and Childbirth[16]. Takže, ak váhate medzi rôznymi možnosťami liečby alebo intervencie, Cochrane Library vám môže poskytnúť najaktuálnejšie relevantné informácie a pomôcť vo vašom rozhodovaní.

Autorka textu: Hana Harenčárová, Jazyková korektorka: Alena Kolesárová, Obrázok: Wikipédia

Referencie:

[1] Zhrnutie publikácií dostupných na scicurve.com (cit. 18. 11. 2015)

[2] Viac informácií na www.cochrane.org

[3] Graf organizačnej štruktúry

[4] youtube.com

[5] Cochrane, A. L., 1972: Effectiveness and efficiency: Random reflections on health services. The Nuffield Provincial Hospitals Trust, 92 pp. Dostupné na www.nuffieldtrust.org.uk

[6] Randomizácia znamená náhodné rozdelenie účastníkov a účastníčok experimentu do experimentálnej a kontrolnej skupiny.

[7] Zoznam skupín

[8]  Viac informácií na ph.cochrane.org

[9] McDonald, S. J., Middleton, P., Dowswell, T., Morris, P. S., 2013: Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes (Review). The Cochrane Library, Issue 7. Wiley and sons, Ltd. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.pub3

[10]  Podcasty sú publikované na stránke www.cochrane.org/podcasts

[11] Viac info na apps.who.int/rhl/en/

[12] Viac informácií na www.coursera.org/course/systematicreview

[13] Higgins, J. P. T., Green, S. (eds.), 2011: Cochrane handbook for systematic reviews of interventions Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration. Dostupné na handbook.cochrane.org.

[14] training.cochrane.org

[15] Viac informácií na pregnancy.cochrane.org

[16] Viac informácií na www.cochranelibrary.com

O autorke

Hana Harenčárová

1 komentár

  • Dobry den, paci sa mi clanok, budete aj pokracovat a oboznamite nas s vysledkami niektorych metaanalyz v otazkach spojenych s tehotenstvom a porodom?