Blog O nás

Získali sme štipendium na vzdelávanie o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám

Napísala Ženské kruhy

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám (CEDAW) je medzinárodný dohovor, ktorý sa zameriava na ľudské práva zo špecifického pohľadu žitej skúsenosti žien. K CEDAW pripojila aj vtedajšia Československá socialistická republika. Dnes sa k nemu hlásia Slovenská a Česká republika zvlášť. 

V Ženských kruhoch vítame možnosť, podrobne sa počas desiatich týžňov intenzívneho štúdia, oboznámiť s CEDAW. Kurz sa bude venovať reportovacím a kontrolným mechanizmam, ktoré nám umožňujú – ako zástupkyniam žien, ktorých dôveru sme získali svojou činnosťou – podávať správy o porušovaní práv v kontexte pôrodnej starostlivosti na Slovensku. Program s medzinárodnou účasťou zástupkýň organizácií, ktoré sa venujú právam žien, zorganizovala naša spriatelená chorvátska organizácia RODA. Vzdelávací program odborne zastrešuje Women’s Human Rights Institute. Medzi lektorkami programu budú právničky, aktivistky zo ženských organizácií a ženy, ktoré priamo pôsobili vo výbore CEDAW.

Prečo je pre nás dôležité vzdelávať sa o CEDAW?

Žitá skúsenosť žien na celom svete je do rôznej miery ovplyvnená práve tým, že sú ženy. Prečo je tomu tak? To, či je postavenie žien v spoločnosti rovnoprávne, sa odvíja od mnohých faktorov. Napríklad kultúrne alebo nábožensky podmienené vnímanie a hodnota, ktorá je pripisovaná ženám a mužom, no tiež rôznym druhom prác a činností, na ktorých sa podieľajú v rôznej miere. Ďalej na postavenie žien vplývajú reálne možnosti zapojiť sa do verejného života a ovplyvňovať politiky, ochrana žien pred násilím, prístup ku zdrojom potrebným na prežitie a podobne.

Životy žien sú do veľkej miery ovplyvňované tým, ako je v rámci každej spoločnosti organizovaná sociálna reprodukcia – rodenie detí, denno-denná starostlivosť o deti. Sociálna reprodukcia je pre spoločnosť veľmi dôležitá, bez nej by zanikla. Žiaľ, vo väčšine spoločností ide o prácu, ktorá je oddeľovaná od takzvanej produktívnej práce, ktorá je odmeňovaná finančne. To je jeden z dôvodov, pre ktoré sú mnohé ženy postavené do finančne závislej pozície, a tiež sú vo väčšej miere ohrozené chudobou. V tejto pozícii sú ženy zraniteľnejšie voči rôznym druhom násilia, zneužívania a diskriminácie. Nejde pritom iba výlučne o násilie vo vzťahoch, rodinách či komunitách. Dôsledky môžeme vidieť aj v miere, v akej majú ženy reálnu možnosť zapájať sa do verejného života, prispievať k tvorbe politík a podieľať sa tak na riadení štátu a rôznych inštitúcií, ktorých nastavenie má dopady tak na mužov, ako aj na ženy a deti.

Čo je CEDAW?

Aby boli tieto nerovnosti pomenované a postupne odstraňované, vznikol CEDAW – ako ľudskoprávny dohovor, ktorý sa zameriava špeciálne na odstránenie diskriminácie voči ženám. Kladie si za cieľ odstraňovať diskrimináciu, ktorá je zabudovaná v usporiadaní spoločenských vzťahov, formovaných prevažne mužskou skúsenosťou, pre ktorú boli špecifické potreby žien neviditeľné. Jedným z príkladov prehliadania potrieb žien je priestorová organizácia pôrodníc, pri ktorej úplne vypadli zo zreteľa nároky na súkromie a pocity bezpečia pri pôrode.

V advokačnej činnosti Ženských kruhov sa tiež odvolávame na univerzálne ľudské práva. Slovenská republika sa zaviazala tieto práva napĺňať a chrániť. Ich nositeľkami sú aj ženy. CEDAW umožňuje upriamiť pozornosť aj na životné obdobia, ktorými mnohé ženy prechádzajú (ako napríklad tehotenstvo, pôrod, šestonedelie) a počas ktorých nemôžu byť pozbavené svojich ľudských práv.

Napríklad práva na život a práva na zdravie, na základe ktorých požadujeme kvalitnú zdravotnú starostlivosť v tehotenstve, pri pôrode a v období šestonedelia. Práva na súkromie a rodinný život, ktoré je porušené v prípade, ak sú ženy nútené rodiť osamotené, po pôrode sú oddeľované od svojich detí. Práva nebyť podrobená krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré vylučuje nerešpektujúce správanie voči ženám počas pôrodu, nútené a veľakrát bolestivé medicínske zásahy do telesnej integrity bez toho, aby takýmto zásahom predchádzal riadny informovaný súhlas žien.  

Dúfame, že absolvovaním tohto vzdelávania sa oboznámime s advokačnou činnosťou podobných organizácií ako Ženské kruhy, získame nové poznatky a zručnosti, vďaka ktorým budeme môcť vytvárať silnejší tlak na zodpovedné inštitúcie a na štát, aby si plnil záväzky, ku ktorým sa navonok Slovenská republika hrdo hlási.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.