Témy Tlačové správy Výskum

Zaujíma štát, čo sa deje ženám pri pôrode?

Napísala Ženské kruhy

Konferencia REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien, ktorú organizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s našim združením dňa 29. 10. 2014 , sa venovala výskumným zisteniam týkajúcim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a na ich slobodu. Druhým veľkým tematickým okruhom boli ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä ich porušovanie pri pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku.  Niekoľko záberov z konferencie sme umiestnili  na stránke ODZ na Facebooku.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 50 osôb z rozličných sfér a najrôznejších profesií: odborníčky a odborníci z praxe (lekárky a lekári, pôrodné asistentky, psychologičky, sociologičky a i.). Napríklad zo Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej pôrodnícko-gynekologickej spoločnosti, z akademických inštitúcií, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, zástupkyne nórskej a holandskej ambasády, UNICEF, Americkej obchodnej komory, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, SNSLP, troch ministerstiev, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli na tom, že diskutované okruhy sú vážnym problémom zdravotníctva a celej spoločnosti na Slovensku, ktorému sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Otázky, za akých podmienok a okolností rodia ženy v zdravotníckych zariadeniach a čo sa deje ženám pri pôrode pritom zďaleka nie sú iba medicínskymi otázkami, ale aj dôležitými témami ľudských práv žien. Ľudia zúčastnení na konferencii vyslovili vôľu viesť ďalej otvorenú diskusiu, vzájomne sa informovať a spoločne pracovať na riešení problémov pomenovaných v diskusii a potvrdených zisteniami z monitoringu. Mnohí zároveň konštatovali potrebu vyvíjať tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby v praxi reálne napĺňalo svoje poslanie, nevyhýbalo sa zodpovednosti za zlyhania v dodržiavaní práv žien pri pôrodoch a urýchlene prikročilo k náprave systémových chýb v tejto oblasti.

Dokumenty

Ľudské práva žien pri pôrode (štandardy) Skúsenosti žien (zistenia z kvalitatívneho výskumu) Informovanie žien pôrodnicami (výsledky monitoringu) Odporúčania k informovanému súhlasu (výbor FIGO)

Tlačová správa:

Konferencia Reprodukcia versus Produkcia

Šarlota Pufflerová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.