Tlačové správy

Výsledky prieskumu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ženy z Ukrajiny

Napísala Ženské kruhy

Bratislava, 3. mája 2023. Utečenky z Ukrajiny sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku stretávajú s viacerými bariérami. Podľa správy z prieskumu občianskeho združenia Ženské kruhy medzi najčastejšie prekážky patrili nedostatok informácií, jazyková bariéra, diskriminácia a finančná nedostupnosť.

Online prieskum Skúsenosť žien, dievčat a rodičov so zdravotnou starostlivosťou na Slovensku prebiehal v období od 10.11.2022 do 10.12.2022 v ukrajinskom jazyku. Zapojilo sa doň 101 žien z Ukrajiny so statusom dočasné útočisko. Prieskum bol zameraný na skúsenosti predovšetkým pri poskytovaní gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti a starostlivosti o deti. Najviac odpovedí pochádzalo od žien, ktoré sa na Slovensku zdržiavajú v Bratislavskom kraji a Košickom kraji, zastúpené však boli odpovede zo všetkých krajov na Slovensku. 

Respondentky mohli súbežne označiť viacero oblastí, ktorých sa týka ich skúsenosť. Najpočetnejšiu skupinu tvorili odpovede, ktoré sa týkali poskytovania pediatrickej zdravotnej starostlivosti, riešenia gynekologických ťažkostí, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, prehliadok v tehotenstve a pôrodu. Prieskum identifikoval nasledovné bariéry, s ktorými sa utečenky z Ukrajiny stretli: nedostatok informácií, diskriminácia, jazyková bariéra a finančná nedostupnosť. „Ženám chýbali informácie o tom, na akú zdravotnú starostlivosť majú nárok bezplatne a kde im bude poskytnutá. Orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme navyše sťažovali obmedzené možnosti dorozumievania so zdravotníckym personálom a inštitúciami.“, vysvetľuje spoluatorka správy Zuzana Krišková.

Vyskytli sa aj prípady, v ktorých došlo k diskriminácii a odmietnutiu zdravotnej starostlivosti alebo služieb s ňou spojenými. V takýchto situáciách sa viaceré respondentky rozhodli vyhľadať súkromného poskytovateľa a za zdravotnú starostlivosť platili z vlastných prostriedkov. V iných prípadoch pomohlo, ak sa do riešenia problému zapojili ďalšie osoby, ktoré poznali slovenský jazyk a miestny zdravotný systém. Išlo napríklad o príbuzných, známych alebo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Niektoré respondentky však zostali bez pomoci a nebola im poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú potrebovali. „Bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa tak ukázali byť vzájomne prepojené. Čím viac prekážok sa v konkrétnom prípade nazbieralo, tým náročnejšie bolo dostať sa k zdravotnej starostlivosti.“ hovorí Liudmyla Kovalchuk, ktorá analyzovala odpovede v ukrajinskom jazyku.

Odpovede v dotazníku priniesli aj pozitívne skúsenosti utečenkýň v rámci systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ženy vyzdvihovali ochotu zdravotníckych zariadení prekonávať jazykovú bariéru, zapojenie ukrajinsky hovoriaceho personálu a celkovú ochotu pomôcť a empatický prístup. „Dostupnosť zdravotnej starostlivosti a profesionálny prístup by nemali byť otázkou šťastia a náhody, ale potrebná zdravotná starostlivosť by mala byť dostupná pre všetkých ľudí, ktorí na Slovensko utiekli pred vojnou na Ukrajine.“ dodáva Liudmyla Kovalchuk.

Občianske združenie Ženské kruhy na základe informácií z prieskumu vypracovalo konkrétne odporúčania pre orgány verejnej správy, aby zabezpečili dostupnosť zdravotnej starostlivosti na systémovej úrovni. „Skúsenosť prijímateliek zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktoré sa nachádzajú vo zvlášť zraniteľnej situácii, vnímame ako mimoriadne dôležitú pre nastavenie verejných politík a systému poskytovania zdravotnej starostlivosti takým spôsobom, ktorý bude zohľadňovať ich reálne potreby.“ uzatvára Zuzana Krišková.

Zistenia spoločne s odporúčaniami si môžete prečítať v správe Bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti: Výsledky prieskumu skúseností žien, dievčat a rodičov z Ukrajiny s dočasným útočiskom so zdravotnou starostlivosťou na Slovensku. Správa obsahuje vybrané citáty žien, ktoré sa do prieskumu zapojili.

Kontaktné osoby:

Zuzana Krišková, zenskekruhy@zenskekruhy.sk

Liudmyla Kovalchuk, ukrainewoman.sk@gmail.com

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.