Dobrá prax Odborné názory Tehotenstvo a pôrod

Nemocnica priateľská k matkám a deťom

Napísala Ženské kruhy

WHO, FIGO, WRA, ICM, IPA a partnerské organizácie podpísali Chartu všeobecných práv rodiacich žien. Na základe tohto rámca navrhli nasledujúce kritéria Mother-Baby Friendly pôrodníckych zariadení (Nemocnica priateľská k matkám a deťom). Cieľom tejto iniciatívy je rešpektujúca starostlivosť pri pôrode, založená na dôkazoch a podpora individuálnych potrieb a voľby žien pri pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach.


Kritériá k udeleniu titulu Nemocnica priateľská k matkám a deťom

 1. Poskytuje všetkým rodičkám možnosť jesť, piť, chodiť, stáť a voľne sa pohybovať v priebehu prvej doby pôrodnej. Zaručuje možnosť vlastného výberu polohy rodičky počas druhej a tretej doby pôrodnej, v prípade, že to nie je medicínsky kontraindikované.
 2. Má jasnú a nediskriminačnú politiku a usmernenia pre zaobchádzanie a starostlivosť o HIV pozitívne matky a ich novorodencov, ako aj politiku pre poradenstvo a poskytovanie popôrodného plánovania rodiny a poradenstvo pre mládež.
 3. Poskytuje všetkým rodičkám súkromie počas pôrodu.
 4. Umožňuje všetkým ženám prítomnosť aspoň jednej osoby podľa jej výberu (napr. otec dieťaťa, partner, rodinný príslušník, priateľ alebo tradičná sprievodkyňa pôrodom, ak je to kultúrne žiadané) počas celého pôrodu.
 5. Poskytuje kultúrne kompetentnú starostlivosť, ktorá rešpektuje zvyky jednotlivcov, nepoškodzujúce praktiky a ich vlastné hodnoty v oblasti pôrodu, vrátane vhodnej starostlivosti o ženy, ktoré majú skúsenosť s perinatálnou stratou.
 6. V žiadnom prípade neumožňuje fyzické, verbálne, emocionálne alebo finančné zneužívanie rodičiek, čerstvých matiek ani ich rodín.
 7. Poskytuje starostlivosť za prijateľnú cenu, v súlade s národnými smernicami a zabezpečuje finančnú zodpovednosť a transparentnosť. Rodiny sú vždy informované o tom aké poplatky môžu očakávať a ako môžu za služby platiť. V prípade dodatočných poplatkov za prípadné komplikácie, musia byť rodiny včas informované. Zdravotnícke zariadenie má k dispozícii možnosti platby, ktoré v žiadnom prípade neobsahujú zadržanie ženy či dieťaťa. Odmietnutie starostlivosti o matku alebo dieťa kvôli neschopnosti platiť, nie je povolené.
 8. Rutinne nepoužíva postupy alebo procedúry, ktoré nie sú založené na dôkazoch a nie sú v súlade s medzinárodnými smernicami a akčnými plánmi. Napríklad rutinná epiziotómia (nástrih hrádze), vyvolávanie pôrodu alebo oddeľovanie starostlivosti o matku a o dieťa atď. Pôrodnícke zariadenie má technickú i personálnu kapacitu, politiku a vybavenie, ktoré umožňuje resuscitáciu novorodencov i matiek. Minimalizuje riziko infekcie, umožňuje rýchle rozpoznanie a ošetrenie akútnych materských a novorodeneckých ťažkostí. Má zavedené linky pre konzultácie a vopred plánované opatrenia pre stabilizáciu a/alebo prepravu chorej matky alebo chorých/nedonosených detí.
 9. Vzdeláva, radí a povzbudzuje zamestnancov v poskytovaní úľavy od bolesti rodičkám bez využitia farmakologických prostriedkov, v prípade potreby s ich využitím.
 10. Podporuje okamžitý popôrodný kontakt matky a dieťaťa koža na kožu. Aktívne podporuje všetky matky v starostlivosti a vo výlučnom dojčení dieťaťa podľa jeho potrieb. Podľa potreby poskytuje kombinovanú starostlivosť o matku a dieťa.

Čo musí spĺňať Nemocnica priateľská k matkám a deťom?

Kritériá Ukazovatele
Podpora takej polohy pri pôrode, ktorú preferuje žena. Možnosť jesť a piť počas pôrodu.

Nediskriminujúca starostlivosť pre HIV pozitívne ženy, plánovanie rodiny, služby pre mladých, etnické minority a pod.

Súkromie počas pôrodu/ voľba sprevádzajúcej osoby podľa preferencií ženy.

Kultúrne kompetentná starostlivosť.

Žiadne fyzické, slovné, emočné či finančné zneužívanie.

Finančne dostupná starostlivosť pri pôrode.

 Absencia rutinne používaných praktík.

Nefarmakologické a farmakologické prostriedky na tíšenie bolesti k dispozícii ženám počas pôrodu.

Kontakt koža na kožu medzi matkou a dieťaťom a podpora dojčenia.

Spísané pravidlá a ich uplatňovanie v praxi.

Uvedenie pravidiel starostlivosti o HIV pozitívne ženy, plánovanie rodiny, služby pre mladých a etnické minority do praxe.

Zásteny, samostatné pôrodné miestnosti atď. Ubytovanie partnerov, vrátane tradičných sprievodných osôb.

Školenia, plagáty, spísané pravidlá, priamy dohľad nad starostlivosťou.

Vnútorné predpisy, Charta ľudských práv na viditeľnom mieste, nepozorované zneužitie, dotazníky spokojnosti žien a ich rodín so starosltivosťou pri odchode.

Jasne zadefinované platby za jednotlivé úkony, v súlade s národnými smernicami.

Zásahy založené na evidencii v protokoloch a tiež počas vykonávanej praxe.

Tréning personálu v poskytovaní rôznych techník tíšenia bolesti a používanie v praxi.

Kombinovaná zdravotná starostlivosť pre matku a dieťa ako jednu jednotku, okamžité zahájenie dojčenia po pôrode v praxi, vypracované postupy a protokoly.

Zariadenia, ktoré dodržiavajú tieto kritéria a spĺňajú uvedené ukazovatele, budú ocenené organizáciami FIGO, ICM, WRA, IPA a WHO certifikátom “Mother and Newborn Friendly Birthing Facility” (Nemocnica priateľská k matkám a deťom). Toto osvedčenie bude zverejnené na webových stránkach jednotlivých organizácií a na webových stránkach organizácií, podporujúcich tento projekt.

 Ukazovatele

V posudzovacom procese (preskúmanie interných dokumentov zariadenia, rozhovorov so zamestnancami, priamym pozorovaním poskytovania starostlivosti v zariadení) sa zhodnotí, či zariadenie spĺňa vyššie uvedené kritéria, a to kontrolou nasledovných ukazovateľov:

 1. Nemocnica alebo pôrodnícke zariadenie sleduje národné predpisy týkajúce sa prevencie a liečby HIV v tehotenstve, vrátane prevencie prenosu a včasnej liečby HIV pozitívnych novorodencov. Zariadenie má v dokumente jasne definované zásady, ktoré zaisťujú ohľaduplné zaobchádzanie so všetkými ženami, bez ohľadu na HIV status. Akékoľvek testovanie žien/novorodencov na HIV musí byť dobrovoľné. Tento dokument je kedykoľvek k dispozícii na kontrolu zo strany posudzovateľov. Ženy a ich rodiny sú informované o týchto zásadách prostredníctvom plagátov s informáciami, ktoré ich graficky popisujú. Tie by mali byť vyvesené tak, aby na ne ženy a ich rodiny videli. Podobne má zariadenie vypracovaný dokument, ktorý preukazuje, že zariadenie ponúka poradenstvo v oblasti popôrodného plánovania rodiny a poradenstvo pre mládež.
 2. Zariadenie má vypracovaný dokument, ktorý zaručuje možnosť voľného pohybu a jedenia/pitia v prvej dobe pôrodnej a slobodnú voľbu polohy počas celého pôrodu. Tento dokument je kedykoľvek k dispozícií na kontrolu zo strany posudzovateľov. Ženy a rodiny sú o tomto práve informované prostredníctvom plagátov, informačných materiálov, komunitných aktivít atď. Materiály by mali byť jasne viditeľné a to tak, aby posudzovatelia mohli jednoznačne potvrdiť, že táto politika je aplikovaná v praxi počas celého pozorovania pôrodu.
 3. Zariadenie poskytuje súkromie počas pôrodu, o čom svedčia oddelené/individuálne pôrodné miestnosti. V prípade, že to nie je možné, tak sú tam steny či závesy zaisťujúce súkromie. Vynakladá všetko úsilie na to, aby boli matky a novorodenci po celú dobu spolu.
 4. Zdravotnícke zariadenie má vypracovaný dokument, ktorý ženám umožňuje mať pri pôrode aspoň jednu osobu podľa vlastného výberu (v prípade, že je to kultúrne zrozumiteľné). Tento dokument je k dispozícii na kontrolu posudzovateľom. Ženy sú informované o tomto práve prostredníctvom plagátov, informačných materiálov, komunitných aktivít atď. Malo by byť jasne napísané a zverejnené, že tradičné sprievodné osoby sú na sprevádzanie žien pri pôrode v zariadení vítané.
 5. Pôrodnícke zariadenie musí mať vypracovaný dokument zaisťujúci začlenenie sociálnych a kultúrnych hodnôt a prístup založený na právach, predchádzajúcim vylúčeniu marginalizovaných a sociálne či ekonomicky znevýhodnených, vrátane ochrany HIV pozitívnych žien a žien, ktoré majú skúsenosť s perinatálnou stratou. Zariadenie musí byť schopné preukázať, že túto politiku dodržiava. Tento dokument je k dispozícii na kontrolu posudzovateľom. Ženy sú informované o tejto politike prostredníctvom kultúrne zrozumiteľných plagátov, informačných materiálov, komunitných aktivít atď. Tieto informačné plagáty by mali mať kultúrne vhodnú grafiku, znázorňujúcu starostlivosť o matky a novorodencov. Posudzovatelia by mali vedieť jednoznačne potvrdiť, že pozorovaná starostlivosť túto politiku dodržiava.
 6. Zariadenie má vypracované postupy zaručujúce, že so ženami sa zaobchádza s dôstojnosťou a rešpektom bez fyzického, verbálneho, emočného alebo finančného zneužívania. Ženy sú informované o tejto politike prostredníctvom plagátov, informačných materiálov, komunitných aktivít. Rovnako je na mieste zaistený mechanizmus riešenia sťažností (schránka sťažností.. atď.). V zariadení by mala byť vyvesená Charta všeobecných práv rodiacich žien a zariadenie by malo mať informácie od klientiek kedykoľvek k dispozícií pre proces riešenia sťažnosti.
 7. Náklady na pôrod a starostlivosť o novorodencov sú v súlade s národnými smernicami. Sú jasné a transparentné a zahŕňajú tiež riziko nárastu nákladov pri komplikáciach (žiadne dodatočné poplatky za cisársky rez alebo iné komplikácie). Čierne platby sú v zariadení zakázané a toto pravidlo je neustále a nekompromisne uplatňované. Informačné plagáty/cedule s podrobnosťami o poplatkoch musia byť viditeľné a zrozumiteľné rodinám, ako na pôrodnom oddelení, tak aj pri vstupe do zariadenia a tiež pri pokladni. Plagáty musia rovnako obsahovať informácie o tom, ako môžu rodiny hlásiť nedodržiavanie tejto politiky a tiež žiadosti o úplatky.
 8. Všetky pôrodnícke a novorodenecké zákroky sú založené na dôkazoch a využívané v nevyhnutných prípadoch. Zásady zariadenia v tejto oblasti sú kedykoľvek k dispozícii na kontrolu. Sú zhodné s odporúčaniami FIGO, ICM, WRA, IPA v oblasti starostlivosti o matku a novorodencov, a s medzinárodnými smernicami. Predpisy týkajúce sa novorodencov zahŕňajú povinnosť mať za každých okolností k dispozícii aspoň jednu osobu vyškolenú v novorodeneckej resuscitácii. Taktiež je potrebné zaistiť kapacitu, personál a vybavenie na stabilizáciu chorých a predčasne narodených detí (poskytovaním tepla a kyslíka atď). Ak nie je možné poskytovať priebežnú starostlivosť v zázemí zariadenia, musí mať toto zariadenie možnosť kedykoľvek zariadiť bezpečnú prepravu dieťaťa do iného zariadenia. Štatistiky zákrokov sú v rámci prijateľných národných a medzinárodných noriem a musia byť kedykoľvek k dispozícii posudzovateľom. Hodnoty môžu byť porovnané s okresnou či štátnou úrovňou. Rôzne úrovne starostlivosti budú očakávané v závislosti od toho, či ide o špecializované alebo bežné pracovisko.
 9. Zdravotnícky personál je vyškolený v oblasti nefarmakologickej a farmakologickej úľavy od bolesti. Písomné protokoly z oblasti úľavy od bolesti, vrátane zvýšenej potreby monitorovania matky a novorodenca v prípade použitia farmakologickej úľavy od bolesti, sú kedykoľvek k dispozícii posudzovateľom. Zamestnancom môžu byť priamo na mieste kladené otázky o existencii protokolov, obsahu protokolov a termíne posledného školenia v metódach úľavy od bolesti. Priame pozorovanie môže byť vykonané i v prípade, že je úľava od bolesti práve podávaná/ponúknutá a je vykonávaný monitoring. Ďalšou z foriem kontroly môže byť tiež náhodné preskúmanie záznamov.
 10. Personál podporuje kontakt koža na kožu. Zabezpečuje matkám možnosť držať novorodencov ihneď po pôrode a dojčiť ich čo najskôr po narodení. Zariadenie poskytuje kombinovanú starostlivosť o matku a dieťa a zaručuje možnosť ubytovania matky spolu s novorodencom. Všetci zamestnanci sú pravidelne školení v oblasti novorodeneckej resuscitácie. Plagáty s informáciami o kontakte koža na kožu a dojčení sú v lokálnom jazyku a z väčšiny tvorené grafikou. Posudzovatelia majú možnosť priamo zhodnotiť priebeh pôrodu, popôrodnú starostlivosť a novorodeneckú starostlivosť a overiť tak, že v zariadení dochádza ku kontaktu koža na kožu a k včasnej iniciácii dojčenia.

Proces zaradenia do programu Nemocnica priateľská k matkám a deťom

Medzinárodné a národné agentúry by mali spolupracovať na výtvorení posudzovacej komisie, ktorá bude vykonávať prehliadky, certifikovať a monitorovať tento proces. ICM, FIGO, IPA v spolupráci s WHO sú ochotné spolupracovať vo vedení procesu s vládami jednotlivých krajín. Ukazovatele a metódy dokumentácie dodržiavania týchto pokynov budú vypracované. Certifikácia prichádza do úvahy len v prípade, že nemocnica dodržiava uvedené kritériá. Certifikát môže byť taktiež pridelený pôrodným centrám, ktoré spĺňajú navrhované kritéria. V prípade, že zariadenie dosiahlo väčšinu cieľov a súhlasí s implementáciou odporúčaní hodnotiaceho tímu v priebehu najbližšieho roka, môže mu byť udelená dočasná certifikácia (1 rok). Prehodnotenie sa vykonáva po ročnej perióde.

Aké opatrenia by mali vykonať nemocnice uchádzajúce sa o zaradenie do programu?

 • Zariadenie má podporujúcu politiku ľudských zdrojov pre zamestnávanie a udržanie všetkých zamestnancov a zaisťuje, že zamestnanci sú chránení a je im umožnené poskytovať kvalitnú starostlivosť. Táto politika zahŕňa pravidlo, ktoré chráni špecializovaný a skúsený pôrodnícky personál (pôrodné asistentky, zdravotné sestry a lekári) pred presunom na iné oddelenia. Dôkazy tejto politiky sú k dispozícii na vyžiadanie; zamestnanci môžu byť dotazovaní na dĺžku svojho pôsobenia na pôrodnej sále a na termín posledných personálnych presunov.
 • Ženy sú podporované v tom, aby mali taký normálny priebeh tehotenstva a pôrodu ako je len možné; s intervenciami založenými na dôkazoch odporúčanými iba vtedy, ak sú prínosom pre ženu či jej dieťa; a starostlivosť pôrodníka a/alebo pôrodnej asistentky je založená na zabezpečovaní dobrých klinických a fyziologických výsledkov.
 • Spomenuté základné zmeny sú zásadné pre zabezpečenie prostredia a zariadenia, ktoré je priateľské k matkám a deťom. Starostlivosť je poskytovaná v príjemnom, čistom a bezpečnom prostredí, ktoré podporuje zdravie žien, novorodencov, rodín i personálu; rešpektuje potreby, preferencie a súkromie žien; s fyzickým prostredím (vrátane nezávadnej vody a čistých hygienických zariadení), ktoré podporuje normálny pôrod pre ženu a dieťa.
 • Podpora a hlásenie sa k tejto iniciatíve sú umožnené; podpora je tiež vyhľadávaná vo všetkých organizáciach, ktoré pracujú na zlepšení starostlivosti o matky a novorodencov.

Originál a plné znenie dokumentu Nemocnica priateľská k matkám a deťom si môžete stiahnuť tu:

FIGO GUIDELINES: Motherbaby friendly birthing facilities, International Federation of Gynecology and Obstetrics, International Confederation of Midwives, White Ribbon Alliance, International Pediatric Association,World Health Organization, 2015

Preklad z anglického jazyka: Monika Medveďová

Jazyková korektúra: Alena Kolesárová

Foto: Flickr, Matt Johnson

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.