Hromadné pripomienky Tlačové správy

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode

Napísala Ženské kruhy

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosťPoradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy, predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Táto novela by tak postihovala každú ženu a jej dieťa, ktorá by chcela opustiť zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to nielen bezprostredne po pôrode,  ale aj v priebehu nasledujúcich dní,  počas ktorých bude žene odporučené zotrvať v nemocnici.  Takáto novela predstavuje hrubý zásah do základných práv a slobôd každej ženy, ktorá na základe slobodného rozhodnutia uprednostní stráviť čas po pôrode so zdravým novorodencom vo svojom domácom prostredí a so svojimi blízkymi ľuďmi. Navrhovaná novela tak obmedzuje právo žien a ich narodených detí na ochranu súkromného a rodinného života a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe slobodného a informovaného súhlasu. Tým, že nepriamo núti ženy zotrvať v pôrodnici, je v tiež rozpore s ich právom na slobodu pohybu.

Navrhovaná právna úprava teda hrozbou intervencie štátnych orgánov starostlivosti o deti vytvára nátlak na ženy a núti ich podrobiť sa zdravotnej starostlivosti v prostredí a spôsobom, ako si ju neželajú. Je to v rozpore s právom žien slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu (a logicky teda aj o zdravotnej starostlivosti bezprostredne nadväzujúcej na pôrod), ktoré potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Zároveň je navrhovaná právna úprava diskriminačná voči ženám – keďže služby zdravotnej starostlivosti týkajúce sa pôrodov potrebujú výlučne ženy.

Zaujímavosťou je, že v Čechách sa v týchto dňoch pracuje na úprave pravidiel pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín. Takýto postup by bol namieste aj v SR – a namiesto zastrašovania žien by bolo potrebné vytvoriť mechanizmus, ako ženám prakticky umožniť možnosť voľby pri pôrode a zabezpečiť jej kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj v domácom prostredí.

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Naším cieľom je, aby ženy mohli slobodne zvoliť okolnosti pôrodu, medzi ktoré platí aj rozhodnutie, kde strávi čas bezprostredne nadväzujúci na pôrod.

Ako môžete podporiť hromadnú pripomienku?

TERMÍN: Najneskôr do 3. januára 2014

Ministerstvu zdravotníctva musíme do 3. januára 2014 predložiť najmenej 500 podpisov. Budeme ich však ďalej zbierať aj po tomto termíne, keďže rokovať s ministerstvom budeme až neskôr.

  • Hromadná pripomienka skupiny mimovládnych organizácií k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Podpisový formulár

Ďakujeme, podpisy sme vyzbierali.

Pozrite sa, kto podpísal >>

Vyberáme z textu hromadnej pripomienky:

Navrhovaná právna úprava predstavuje porušovanie práv žien a detí a ako taká je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred vnútroštátnou legislatívou.

Každá žena a dieťa má v zmysle platných právnych predpisov právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.6 Žiaden právny predpis neukladá žene povinnosť po pôrode byť s dieťaťom hospitalizovaná určitý čas v nemocnici (a aj keby jej takúto povinnosť ukladal, bola by v rozpore s ústavným poriadkom SR a medzinárodným právom). Navyše na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas. V zmysle platných právnych predpisov informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie poskytnuté zdravotníckym pracovníkom/čkou zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť, pričom je zároveň povinný informovať okrem iného o povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti.7

Navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy byť hospitalizované po pôrode v nemocnici spoločne s novorodencom bez ohľadu na to, či by si to priali alebo nie (v opačnom prípade sa vystavujú riziku, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a možným rizikám z toho vyplývajúcich). Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Právo ženy slobodne rozhodovať o okolnostiach pôrodu už judikoval aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v ním vydanom rozhodnutí v prípade Ternovszky proti Maďarsku zo dňa 14.12.20103, kde zároveň zdôraznil, že právo voľby v záležitostiach pôrodu dieťaťa zahŕňa právnu istotu, že táto voľba je zákonná a nie je predmetom sankcií – priamych či nepriamych4.

Európsky súd pre ľudské práva v uvedenom prípade jasne potvrdil, že súkromný život je veľmi široký pojem, ktorý okrem iného zahŕňa aj právo na rešpektovanie rozhodnutia stať alebo nestať sa rodičom – v ktorom je obsiahnuté aj právo zvoliť si okolnosti, za ktorých sa pôrod udeje. Súd osobitne zdôraznil, že toto rozhodnutie je otázkou osobného rozhodnutia matky.5

Okrem vyššie konkretizovaných porušení práv žien predstavuje navrhovaná právna úprava aj porušenie práv detí, ktoré sú hospitalizované spoločne s matkami po pôrode v zdravotníckych zariadeniach. Na základe Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa Slovenská republika zaviazala urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny a sledovať plné uskutočňovanie práva dieťaťa na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a robiť opatrenia potrebné na poskytnutie zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred aj po pôrode.16

Navrhovaná právna úprava je v rozpore s všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. Napr. Česká republika v týchto dňoch ruší právnu úpravu o povinnosti pôrodníc hlásiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odchod žien z pôrodníc pred uplynutím 72 hodín od pôrodu a upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín.

Namiesto zastrašovania, volania úradu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo polície budú mať teda lekári/ky povinnosť poučiť ženu o starostlivosti o novorodenca a odporúčaných vyšetreniach, ktoré by malo dieťa absolvovať, a rešpektovať jej rozhodnutie o mieste poskytovanej zdravotnej starostlivosti po pôrode. Ide o jasný signál, že ČR sa chce pridať k časti Európy, kde je možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania zdravotnej starostlivosti po pôrode aj v domácom prostredí štandardom. Ako príklad môžeme ďalej uviesť krajiny ako sú Nórsko, Nemecko alebo Holandsko.

Máme za to, že je povinnosťou štátu, aby namiesto zastrašovania žien a držania ich proti ich vôli po pôrode dieťaťa v nemocnici prijímal opatrenia podporujúce právo ženy rozhodovať sa o okolnostiach narodenia detí, právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť tak, aby sa ženám zabezpečila čo najlepšia možnosť voľby. Súčasťou tohto práva by mala byť možnosť absolvovať ambulantný pôrod s následnou zdravotnou starostlivosťou o ženu aj novorodenca v domácom prostredí (hradenou z verejného zdravotného poistenia) – a to nielen počas troch dní, ale počas celého šestonedelia. Okrem toho by štát mal v súvislosti s pôrodom zaviesť aj adekvátne sociálne služby – napr. pomoc s domácnosťou a ďalšími deťmi v prvých týždňoch života dieťaťa (tak, ako je to tiež bežné vo viacerých civilizovaných krajinách – napr. Francúzsku či Kanade).

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Hromadnú pripomienku môžete podporiť aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní)

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

1 komentár