Domáci pôrod

Diskusia o domácich pôrodoch nie je férová

Napísala Ženské kruhy

Vo februári sme uverejnili našu reakciu na kapitolu v knihe „Lovci šarlatánov: Príručka zdravého rozumu“ o domácich pôrodoch. Téma domácich pôrodov je opakovane na Slovensku vedená ideologicky, preto sme jej v minulosti venovali sériu blogov, kde ju rozoberáme podrobne. 

Kritickú reakciu sme zaslali priamo Lovcom šarlatánov a tiež vedeniu stredných škôl. Práve tie mali získať od autorského kolektívu výtlačky tejto publikácie.

Niekoľko dní po zverejnení nášho kritického blogu prišla reakcia Lovcov šarlatánov. Bola rozsiahlym textom, ale na našu kritiku prakticky nereagovali. V diskusii, ktorú sme s Lovcami šarlatánov viedli pod ich reakciou na Facebooku, nám chýbali informácie o tom,  ako fungujú krajiny, v ktorých je pôrod doma zaradený‎ do systému zdravotnej starostlivosti. Práve tento kontext je veľmi dôležitý pre porozumenie téme domácich pôrodov.

To nás viedlo k nahratiu podcastu, ktorý si môžete vypočuť tu:

Zhrnutie kritickej reakcie na Lovcov šarlatánov:

Na blogu Denníka N sme rozoberali dva príklady, kde autorka kapitoly MUDr. Zuzana  Turcsányiová nesprávne narába so zdrojmi. Prvý príklad sa týka miery cisárskych rezov pri pôrodoch doma: 

“V niektorých štúdiách sa dočítame, že percento zásahov, ako je nástrih hrádze, cisársky rez či inak operačne ukončený pôrod – kliešťami či vákuumextraktorom – je vyššie pri pôrodoch v nemocničných zariadeniach. [Zielinski a kol.] Je to úplne samozrejmé, keďže tieto výkony vyžadujú nemocničnú zdravotnú starostlivosť. Predsa cisársky rez asi nevykonáte na kuchynskom stole v domácom prostredí. Do týchto štúdií sú zahrnuté aj pacientky, ktoré počas neúspešného či komplikovaného pôrodu boli pre riziko komplikácie transportované do nemocnice.”

Naše námietky v bodoch:

  1.  Cisársky rez sa na kuchynskom stole samozrejme nevykonáva. Aby výskumníci dokázali porovnať riziko intervencií pri domácich a nemocničných pôrodoch, rozdeľujú ženy do skupín na základe tzv. plánovaného miesta pôrodu. Znamená to, že žena, ktorá plánuje pôrod doma, no porodí nakoniec v nemocnici, zostáva v štúdii sledovaná pod kolonkou plánovaný domáci pôrod.
  2. Nízka miera zásahov do pôrodu nie je výsledok len niektorých štúdii. Ako uvádza aj štúdia Zielinsky a kol: “Naprieč všetkými štúdiami ženy, ktoré plánujú domáci pôrod, podstupujú vo výrazne nižšej miere ďalšie zásahy do pôrodu, akými sú epidurálna anestézia, kliešťový, vákuumextrakčný pôrod, vyvolanie pôrodu alebo nástrih hrádze, a to bez ohľadu na to, či pôrod nakoniec prebehne doma.”

Druhý príklad sa týkal novorodeneckej úmrtnosti:

„Výsledky štúdií, ktoré porovnávajú popôrodnú adaptáciu novorodenca pri plánovanom domácom pôrode a nemocničné pôrody, sa rôznia. Je to dané rôznou metodikou štúdií. Veľká metaanalýza, publikovaná v roku 2010, zozbierala údaje z dvanástich štúdií zahŕňajúcich 342 000 plánovaných domácich pôrodov a 207 500 tisíc plánovaných nemocničných pôrodov. Napriek tomu, že perinatálna chorobnosť bola v oboch prípadoch podobná, úmrtnosť novorodencov bola vyššia pri plánovaných domácich pôrodoch (0,20% verzus 0,09%). Väčšina údajov v tejto metaanalýze pochádza z holandských štúdií. [Wax a kol.]

POZN.: Je zrejmé, že „207 500 tisíc“ je nesprávne napísaný údaj, no je to presný citát prebratý z knihy Lovci šarlatánov – príručka kritického myslenia.

Naše námietky v bodoch:

  1. Metaanalýza Wax a kol. obsahovala množstvo metodologických chýb: manipuláciu s dátami, zlé výpočty a kalkulácie, logické chyby a nesprávne interpretácie.
  2. Ukazovatele chorobnosti nie sú podobné. Nájdete medzi nimi štatisticky významné rozdiely.
  3. Autorka vytvorila zdanie, že novorodencká úmrtnosť bola vypočítaná z 342 000 plánovaných domácich pôrodov. Neuviedla skutočnosť, že štúdia z Holandska nebola do tohto ukazovateľa zaradená a skutočný počet plánovaných domácich pôrodov predstavoval iba 16 500.
  4.  Ani jeden z ukazovateľov, ktorý prezentovala MUDr. Turcsániová nezahŕňal údaje z Holandskej štúdie. Tá tvorí viac ako 90 % dát z metaanalýzy Wax a kol., ktorými budí dojem robustnosti. Zvyšných 11 štúdii z metaanalýzy je rozsahom niekoľkonásobne menších a spolu tvoria necelých 10 % objemu analyzovaných dát.

Spôsob ako reagovali Lovci šarlatánov na kritický blog nás veľmi sklamal. Vo svojej odpovedi uviedli citáty z nášho textu. Po pozornom prečítaní sme si všimli, že nejde o originálne texty, ale že s nimi Lovci šarlatánov manipulovali. Pri písaní si dávame mimoriadne záležať na každom slove. Preto nás popudilo, že k tejto manipulácii došlo a niektoré citáty vyznievajú inak, než sme ich napísali my. V jednom prípade vypustili celú vetu, čím došlo k zmene významu celého citátu.

Redakciu Lovcov šarlatánov sme na manipuláciu s citátmi upozornili, no neúspešne. Ich argumentácia je, že nechcú, aby bolo meno MUDr. Turcsániovej spájané s našou kritikou. Nepomohli ani opakované výzvy, aby citáty uviedli, tak ako boli napísané, alebo, aby ich anonymizovali štandardným spôsobom.

Pri písaní blogu bolo našou motiváciou viesť vecnú a faktickú diskusiu. Manipulácia s textom oponenta je hrubým porušením profesionálnej etiky a takúto diskusiu vopred vylučuje. Znižuje tiež dôveru v lekárov a lekárky, ktorí túto knihu napísali. Čerešničkou na pomyselnej torte je, že sa pod svoj vlastný text ani nechú podpísať.


O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.