Ženské elipsy

Daňová reforma: Stop neproduktívnej práci!

Nasledujúci obsah je súčasťou projektu Ženské elipsy, v ktorom využívame humor a nadsázku k odľahčeniu tém, ktoré nás trápia

Predstavujeme vám komplexný návrh modernej daňovej reformy. Identifikovali sme, že množstvo občanov zneužíva štát, hoci vykonávajú prácu a tvoria hodnoty, bez ktorých fungujúca spoločnosť nie je možná – toto chceme zmeniť. Zároveň chceme zviditeľniť prácu, ktorú vykonávajú prevažne ženy-matky a priradiť jej fiškálnu hodnotu (zdaniť ju). Množstvo neplatených domácich prác (napríklad varenie, upratovanie, oprava odevov, technická udržba domácnosti a pod.) predstavuje obrovskú časť neviditeľného HDP. Ak by rodina išla do reštaurácie, najala by upratovacie služby, kúpila nové odevy alebo najala si firmu na údržbu, do štátnej kasy by pribudli dane z príjmu a DPH. Neplatená domáca práca je okrádaním štátu. V niektorých prípadoch sme zaznamenali aj zneužívanie maloletých občanov (budúcich daňových poplatníkov) na vykonávanie týchto prác.

Domácnosti, ktoré si zabezpečujú tieto činnosti vo vlastnej réžii tak robia na úkor majetnejších domácností, ktoré si za všetky služby riadne platia, čím výraznou mierou prispievajú k rastu HDP, a teda vyššou mierou prispievajú k spoločnému blahu. Neplatenú domácu prácu vnímame ako fenomén „čierneho pasažiera“, ktorý sa vezie zadarmo, zatiaľ čo ostatní – slušní, občania platiaci dane, znášajú s tým spojené náklady.

Chceme tiež podporiť zvýšenie pôrodnosti, a to najmä cielene podporiť sociálnu reprodukciu budúcich daňových poplatníkov. Viaceré navrhované úpravy v rámci daňovej reformy si preto kladú za cieľ motivovať reprodukciu v slušných rodinách, ktoré poctivo odvádzajú štátu dane (čím vyššie, tým lepšie).

Daň z neefektívnej reprodukcie
 • Nereproduktívna súlož (mimo plodných dní, s použitím antikoncepcie, prerušovaná súlož atď.) sa zdaňuje sadzbou 10 % z priemernej mzdy v hospodárstve. V prípade, že daňoví poplatníci už vyprodukovali aspoň dvoch budúcich daňových poplatníkov, sa sadzba dane znižuje pri každom ďalšom úspešne vyprodukovanom budúcom daňovom poplatníkovi o 1 %. Zoznam zdaňovaných a nezdaňovaných sexuálnych praktík podľa veku daňového poplatníka bude zverejnený vo vestníku Ministerstva zdravotníctva a na vývesnej tabuli na každom obecnom úrade.
 • V prípade súlože v manželskom zväzku, kde aspoň jeden z partnerov má riadny pracovný pomer (nie SZČO) sa 1 krát do mesiaca neproduktívna súlož oslobodzuje od dane.
Daň z výživy
 • Výživa budúcich daňových poplatníkov dojčením bude zdaňovaná sadzbou 19 % DPH, ktorá bude vypočítavaná z priemernej spotreby mlieka budúcim daňovým poplatníkom v závislosti od jeho veku. Národný štatistický úrad SR bude v pravidelných mesačných intervaloch zverejňovať priemerné ceny náhrad detskej výživy (umelého mlieka), ktoré budú tvoriť podklad pre výpočet DPH z dojčenia.
 • Navrhujeme upraviť tiež systém zavedenia DPH z prípravy jedla pre celú domácnosť vo výške 19 % z priemernej ceny obedových menu podľa jednotlivých krajov. Tieto údaje budú v pravidelných mesačných intervaloch zvrejňovať jednotlivé Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Daňový základ bude vychádzať zo súčtu kilogramov hmotnosti všetkých členov domácnosti (násobené koeficientom veku druhej odmocniny), meranej vždy v prvú nedeľu v mesiaci pred rannou stolicou (navrhujeme zaokrúhlovať 100g  nahor). Ak rodina prekročí pásmo obezity nad 30 BMI, tak sadzba DPH sa zvyšuje na 25 %. Predpokladáme, že týmto opatrením zvýšime zdravie národa a tým zároveň znížime čerpanie PN a jej vyplácanie zo spoločných verejných zdrojov nezodpovedným stravníkom.
 • Od dane z výživy je oslobodená tehotná daňová poplatníčka od ukončeného trinásteho týždňa tehotenstva až po dobu pôrodu. V prípade, že pôrod neskončí narodením daňového poplatníka, daň z výživy sa doplatí spätne jednorázovou platbou. Jej výšku určí etická komisia Ministerstva spravodlivosti.
Daň z domácich prác
 • Upratovacie, údržbárske, zahradnícke práce, úprava a šitie odevov a úžitkového textilu (vyšívanie obrusu, skracovanie záclon, štopkanie ponožiek a pod.) v domácnosti sa budú zdaňovať sadzbou 20 %, ktorá sa bude vypočítavať z minimálnej mzdy. Je možné uplatniť si daňový bonus 50 eur na každého budúceho daňového poplatníka, ktorý žije v domácnosti. Domácnosti, ktoré za upratovacie služby riadne platia budú od dane oslobodené, avšak musia daňovému úradu v pravidelných kvartálnych intervaloch preukazovať platenie tejto služby. Týmto opatrením zároveň zamedzíme nelegálnej práci v domácnosti a efektívne zvýšime výber daní za upratovacie, údržbárske, zahradnícke a iné služby v domácnosti.
 • Detská práca v domácnostiach sa zakazuje, nakoľko je veľmi neefektívna a má neuspokojivé výsledky. Aby sme však podporili zdravé pracovné návyky v populácii budúcich daňových poplatníkov, od dosiahnutého piateho roku života sa budú hlásiť na miestnom obecnom úrade, kde budú zaradení do programu verejno-prospešných prác, ktoré budú organizované pod pedagogickým dozorom skúsených úradníckych pracovníkov. Edukácia budúcich daňových poplatníkov bude zaradená aj do sylabov školských osnov, v rámci ktorých sa posilnia konkrétne zručnosti budúcich daňových poplatníkov – napríklad výpočet dane, vypĺňanie daňového priznania a vedenie výkazov prác.
 • Mužská práca v domácnosti a starostlivosť o budúcich daňových poplatníkov bude oslobodená od dane a bude odmeňovaná daňovým bonusom 21.67 eur mesačne. Týmto opatrením chceme prispieť k zrovnoprávneniu žien a mužov. Chceme vyprovokovať mužov k denno-dennej starostlivosti o budúcich daňových poplatníkov a o domácnosť. Chceme ich povzbudiť k tomu, že rodinný život nie je iba o chodení do zamestnania.
Daň z neproduktívnych prác
 • Čítanie, denné snívanie, čas na sociálnych sieťach, rozhovory, ponocovanie a iné neproduktívne záhaľky (celý zoznam bude tvoriť prílohu č. 3 novely Zákona o daniach) budú individuálne obmedzené na daný počet hodín do mesiaca vo forme paušálu. Výšku paušálu bude schvaľovať miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v závislosti od výšky daní, ktoré domácnosť odvedie v ročných intervaloch. Výkaz výkonu neproduktívnych prác bude vo forme denníka povinnou prílohou ročného daňového zúčtovania. Jeho konkrétnu podobu každý rok zverejní finančná správa.
 • Zoznam kníh, filmov a tém rozhovorov, ktoré budú vyňaté zo zoznamu neproduktívnych prác bude každý rok schvaľovať komisia pod vedením Ministerstva kultúry. Členov budú tvoriť zástupcovia vládnych politických strán, združenia miest a obcí Slovenska, cirkví registrovaných na Slovensku a zástupcov verejnosti a domácností. Los každý rok určí dvoch zástupcov: jedného z radov občianskej verejnosti, ktorí budú vyberaní zo zoznamu 50 občanov, ktorí odviedli štátu v predchádzajúcom roku najviac na daniach a druhého zo zonamu 50 domácností, ktoré vyprodukovali najviac budúcich daňových poplatníkov (do zoznamu sa dostanú iba kompletné rodiny). Čerpanie neproduktívnych prác nad rámec určeného paušálu bude zdanené spotrebnou daňou 32,14 %.
 • Športovanie bude od dane oslobodené (okrem jogy a bojových umení). Zdaňovanie bicyklovania a chôdze si vyžaduje zvláštnu kapitolu v daňovej reforme, ktorej bude predchádzať odborná diskusia v gescii Ministerstva dopravy.

Dúfame, že navrhovaná daňová reforma nájde širokú podporovateľskú základňu tak v radoch koalície, opozície aj verejnosti. Parazitovanie na poctivých daňových poplatníkoch a producentoch budúcich daňových poplatníkov neproduktívnymi členmi spoločnosti musí skončiť. Naša vízia spoločnosti je víziou spravodlivej spoločnosti. Občania, ktorí vykonávaním neplatenej domácej práce alebo neproduktívnymi činnosťami doteraz znižovali svoje daňové odvody, vo svojej podstate okrádali štát a poctivých daňových poplatníkov.

Chceme, aby za rovnakú prácu v domácnosti (či už ju vykonáva upratovacia firma, upratovačka alebo žena v domácnosti) boli odvedené do štátneho rozpočtu rovnaké dane. Ďalšie detaily komplexnej daňovej reformy budú predstavené verejnosti o dva týždne.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.

1 komentár