Ženské elipsy

O pomoci zaľúbeným snúbencom

Nasledujúci obsah je súčasťou projektu Ženské elipsy, v ktorom využívame humor a nadsázku k odľahčeniu tém, ktoré nás trápia

Všetci vieme, že zamilovanosť dokáže ľuďom riadne zatemniť myseľ. V dôsledku čoho ľudia nie sú schopní robiť racionálne rozhodnutia, a to ani v prípadoch, kedy to má na ich ďalšie životy ďalekosiahly dopad. Každoročne na Slovensku uzavrie manželstvo množstvo snúbencov, ktorí však neskôr toto rozhodnutie oľutujú. Rozvodom končí až každé tretie manželstvo. Preto prichádzame s návrhom zákona, ktorý sme nazvali „O pomoci zaľúbeným snúbencom“. Cieľom tohto zákona je vytvoriť na uzavretie manželstva také podmienky, kedy ľudia do tohto zväzku vstúpia po zrelom uvážení a ich manželstvo bude šťastné až do konca života.

NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

VIII. volebné obdobie

Návrh

ZÁKON

z … 2021,

O pomoci zaľúbeným snúbencom

Národná rada Slovenskej republiky,

zastupujúca vôľu občanov Slovenskej republiky tvoriacich spoločnosť, ktorá uznáva  hodnotu ľudského vzťahu a potrebu jeho ochrany,

vedomá si nutnosti pomoci zaľúbeným párom a ich rodinám,

vedomá si potreby ochrany manželstva a ľudského zdravia

sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 297/2005 Z. z., 615/2006 Z. z., 201/2008 Z. z., 217/2010 Z. z., 290/2011 Z. z., 290/2011 Z. z., 125/2013 Z. z., 124/2015 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo), 175/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 2/2017 Z. z.)sa dopĺňa takto:

sa dopĺňa takto:

  1.  V § 1 sa dopĺňa ods, 4, ktorý znie

Pred uzavretím manželstva sa vyžaduje povinná čakacia lehota pre snúbencov v trvaní 18 kalendárnych mesiacov, ak ide o prvé manželstvo a 12 kalendárnych mesiacov, ak ide o ďalšie manželstvo, ak prvé manželstvo skončilo smrťou jedného z manželov. V prípade ak prvé manželstvo jedného alebo oboch snúbencov skončilo rozvodom, povinná čakacia lehota sa predlžuje na 24 kalendárnych mesiacov. Čakacia lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o uzavretie manželstva na príslušnom obecnom úrade, podľa osobitného predpisu 6c).

Zdôvodnenie:

Návrh zmeny prináša dlhšiu čakaciu lehotu pre snúbencov, aby si mohli pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie uzavrieť manželstvo. Upravuje sa tiež začiatok plynutia lehoty, ktorý je viazaný na splnenie zákonných podmienok na uzavretie manželstva.

Už v súčasnom znení zákona o rodine sa ukladá snúbencom povinnosť „vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.“ Napriek tomu je rozvodovosť v SR alarmujúco vysoká. Podľa údajov štatistického úradu SR sa index rozvodovosti pohybuje okolo 30,7 %, čo znamená že zo 100 sobášov skončí vyše 30 rozvodom. Inými slovami, rozpadá sa každé tretie manželstvo.

Navrhované legislatívne znenie bude mať pozitívny vplyv na mieru rozvodovosti, keďže poskytne snúbencom dodatočný čas na premyslenie tak závažného životného rozhodnutia. Z výsledkov prieskumu totiž vyplýva, že množstvo ľudí vstupuje do manželského zväzku neuvážene. Slováci považujú za najčastejšie príčiny rozvodov neveru (69 %), alkoholizmus a problémy s drogami (60 %) či finančné ťažkosti (56 %). Druhú trojicu príčin kopírovali vzťahové problémy ako domáce násilie, neochota komunikovať a nedostatok času a pozornosti zo strany partnera.

V prípade ďalšieho uzavretia manželstva, ktoré uzatvárajú snúbenci, kde jeden alebo obaja z nich vstupujú do manželstva už po predchádzajúcom rozvode, navrhujeme čakaciu lehotu predĺžiť z 18 kalendárnych mesiacov na 24 kalendárnych mesiacov. Nakoľko je zrejmé, že úsudok takýchto jedincov sa už v minulosti neosvedčil a 18 kalendárnych mesiacov nemusí poskytovať dostatočný čas na tak závažné rozhodnutie s celoživotnými dopadmi.

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na mentálne zdravie populácie.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.