Výročné správy

Záverečná správa zbierky DMS

Napísala

Názov zbierky: „BONDING“
Organizátor: Ženské kruhy
IČO:42286905
Na hlinách 17
Trnava
Webové sídlo: www.zenskekruhy.sk

Účel: ochrana zdravia
Správny orgán: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy
Dátum zápisu zbierky: 17.08.2015
Dátum platnosti zbierky: 19.7.2017
Registrové číslo zbierky: 000-2015-021082
Dátum vyhotovenia predbežnej správy zbierky: k 30.9.2017
Dátum vyhotovenia záverečnej správy zbierky: 11.1.2018
Prehľad nákladov zbierky – s realizáciou zbierky neboli spojené žiadne náklady, ktorých preplatenie by sme si chceli nárokovať. Náklady zbierky predstavujú 0,- Eur.
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel – keďže neuvádzame náklady zbierky, čistý výnos zbierky je rovnaký ako hrubý výnos zbierky, tj. 706,56 Eur. Výnos zo zbierky bol použitý najmä na šírenie informácií o zdravotných pozitívach kontaktu koža na kožu a o význame a formách podpory dojčenia v pôrodniciach medzi laickou aj odbornou verejnosťou. Informácie vo forme článkov a videí sme zverejnili na našej webovej a facebookovej stránke a na priamych stretnutiach s predstaviteľmi/kami laickej aj odbornej verejnosti. Konkrétne išlo články a videá spojené s návštevou popredného odborníka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), neurovedca a neonatológa Dr. Nilsa Bermana na Slovensku v novembri 2016.

Doklady preukazujúce náklady zbierky – nie sú, keďže si nenárokujeme preplatenie žiadnych nákladov.
Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky – dve faktúry:
1/ faktúra vo výške 400 Eur – za realizáciu osvetového videa na podporu kontaktu koža na kožu s neurovedcom Dr. Nilsom Bermanom (nakrúcanie a postprodukcia videa).
2/ faktúra vo výške 303, 56 Eur – za 30 prístupov k edukačným videám z konferencie o bondingu (s účasťou Nilsa Bergmana). Tieto videá sú určené najmä pre osoby, ktoré pracujú s rodiacimi a dojčiacimi ženami (pomáhajúce profesie, vrátane zdravotníckeho personálu) a ich cieľom je osveta a šírenie informácií o podpore zdravia formou kontaktu koža na kožu.
______________________
Ing. Zuzana Krišková, PhD
predsedníčka
Ženské kruhy

Záverečná správa DMS

O autorke