Blog Dobrá prax

Papier znesie všetko: návrh nových personálnych normatívov MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo nové odporúčania personálnych normatívov pre nemocnice. V časti venovanej gynekologicko-pôrodníckym oddeleniam a oddeleniam šestonedelia, navrhuje nasledovné počty personálu pôrodných asistentiek a zdravotných sestier:

Na pôrodníckom oddelení by mala byť cez dennú službu jedna pôrodná asistentka na jednu rodiacu ženu. V nočnej službe jedna pôrodná asistentka na tri rodiace ženy.

Na oddelení šestonedelia v dennej službe jedna pôrodná asistentka na desať žien, v nočnej službe jedna pôrodná asistentka na osemnásť žien. Oddelenia šestonedelia by mali zabezpečiť jednu praktickú sestru na dvadsať žien v dennej službe a jednu praktickú sestru v nočnej službe až na štyridsať žien!

Sú to zmeny k horšiemu a dejú sa ako reakcia Ministerstva zdravotníctva na dlhodobo nedostatočné počty zdravotníckeho personálu. Inými slovami, Ministerstvo dáva papierovo „do poriadku“ stav, ktorý v poriadku nie je.

Naše poznámky k vyššie spomínaným počtom personálu na rodiace ženy a ženy po pôrode:

K pôrodným asistentkám pri pôrode:

Starostlivosť jednej pôrodnej asistentky o jednu ženu tzv. „jedna na jednu“ alebo „one to one care“ je základným predpokladom pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti ženám pri pôrode. Tento model je vedeckým výskumom overený ako najvhodnejší, vedie k zníženiu zbytočných zásahov do pôrodu a zvyšuje šance na normálny, vaginálny pôrod. Nie je žiadny racionálne obhájiteľný dôvod, pre ktorý by v nočnej službe mala byť pre tri rodiace ženy k dispozícii iba jedna pôrodná asistentka.

Naopak, obávame sa toho, že takýto model bude viesť k zníženiu kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej v nočných hodinách. Zároveň sa môže preniesť do snahy urýchľovať a medikalizovať pôrody prebiehajúce v dennej službe (aby žena „stihla“ porodiť, kým nastúpi nočná služba).

Pôrod je špecifický v tom, že sa neriadi hodinkami. Vo všeobecnosti prebieha viac pôrodov v noci (ak nie sú vyvolávané). Takýto model nie je dobrý pre rodiace ženy. Nie je dobrý ani pre pôrodné asistentky, ktoré budú v nočných službách preťažované. Nie je založený na žiadnych podkladoch k dobrej praxi a nie je ani vedecky odôvodniteľný. Ide proti trendom vyspelých krajín s dobrou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Napríklad odborné odporúčania Národného inštitútu pre zdravie a excelentnosť v starostlivosti (Anglicko), ktoré sú dôsledne vypracované a pravidelne prehodnocované na základe najnovšej úrovne vedeckého poznania, odporúčajú starostlivosť jedna na jednu ako štandard. Nemocniciam odporúčajú sledovať dostatočné personálne zabezpečenie pôrodnými asistentkami prostredníctvom systému „red flags“ (systém červených vlajok – v slovenskom význame skôr ako červené kontrolky). Do tohto systému nemocnica zaznačuje pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré sú následne v šesťmesačných intervaloch prehodnocované. Cieľom je vyhnúť sa rovnakým pochybeniam v budúcnosti. Ak počas služby nastane situácia, že pôrodná asistentka sa starala o viac ako jednu rodiacu ženu, táto udalosť sa zaznačí. Ak sa pri najbližšom prehodnocovaní ukáže, že takáto situácia sa vyskytovala opakovane, pre oddelenie je to signál, že je potrebné prijať ďalšiu odbornú pracovnú silu.

Pri normatíve navrhovanom Ministerstvom zdravotníctva pre pôrodné asistentky v nočnej službe (jedna pôrodná asistentka na tri ženy) by bola aj červená kontrolka málo červená.

K oddeleniam šestonedelia:

Vyššie spomínané počty žien na jednu pôrodnú asistentku a praktickú sestru v denných a nočných službách sú vysoké. Odhliadnuc od zabezpečenia zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa popôrodných ťažkostí žien na oddeleniach šestonedelia, sú tieto oddelenia miestom, kde sa ženám poskytuje hlavne pomoc a podpora pri dojčení.

Na oddeleniach sú hospitalizované ženy po normálnych, nekomplikovaných pôrodoch, ale aj s poraneniami po ťažkých pôrodoch a po pôrodoch cisárskym rezom. Tieto ženy si vyžadujú ešte väčšiu mieru asistencie pri dojčení z dôvodu bolestivosti rany po cisárskom reze a obmedzených možností pohybu.

Každá žena, ktorá už porodila dieťa vie, že dojčenie sa vždy „neudeje“ po pôrode prirodzene a samo. Každá žena, no hlavne ženy, ktoré pred tým ešte nedojčili, potrebujú skontrolovať či sa bábätko prisáva správne. Potrebujú dostať informácie o tom, ako spoznajú či dieťa na prsníku skutočne saje, základné informácie o tom, aby dieťa v dojčení neobmedzovali a podobne.

Okrem týchto základných informácií sú ženy, ktoré potrebujú odbornú pomoc pri dojčení. Napríklad, ak sa bábätko neprisáva, nesaje správne, dojčenie je bolestivé a podobne.

dotazníka podpory dojčenia, ktorý sme vypracovali spoločne s občianskym združením MAMILA, a ktorý vyplnilo už viac ako 6 600 žien z celého Slovenska, vyplynulo, že už v minulosti mali ženy problém s dostupnosťou účinnej pomoci pri dojčení na oddeleniach šestonedelia (dotazník je stále možné vyplniť). Jedným z dôvodov bolo aj vyťaženie personálu. Navrhované normatívy ešte viac navyšujú počet žien na jednu pôrodnú asistentku a praktickú sestru.

Je teda na mieste otázka, ako mieni Ministerstvo zdravotníctva pri súčasnom návrhu zabezpečiť odbornú starostlivosť na oddeleniach šestonedelia, keď už aj tak nevyhovujúci stav ide ešte zhoršovať?

Slovenská republika sa zaviazala poskytovať ženám v rámci zdravotníckeho systému podporu dojčenia prostredníctvom programu nemocníc priateľských k deťom (BFHI). Tento program bol vypracovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou a Unicef-om a predstavuje súhrn vedecky overených ošetrovateľských postupov pri pomoci s dojčením. Naše združenie opakovane upozorňovalo Ministerstvo zdravotníctva, že tieto štandardy nie sú dodržiavané a žiadali sme nápravu. Výsledkom bolo odobranie titulov Baby-friendly nemocniciam a vágny prísľub (citujeme) „revitalizácie programu„.

Prvé dni po pôrode sú pre dojčenie kľúčové. Úplne prvým predpokladom podpory dojčenia, je dostatočné personálne zabezpečenie oddelení šestonedelia. (Následne samozrejme odborná zaškolenosť personálu).

Pýtame sa, ako chce Ministerstvo zdravotníctva napĺňať záväzok, ktorý má voči ženám a deťom, ak nevie zabezpečiť túto základnú podmienku?Z návrhu, ktorý Ministerstvo vypracovalo nám vychádza, že prísľuby, ktoré boli dané pri odoberaní Baby-friendly titulov nemocniciam, boli iba prázdne reči na upokojenie situácie.

V najbližších dňoch zašleme na Ministerstvo naše nesúhlasné stanovisko s navrhovanými zmenami. Zároveň vyjadrujeme týmto verejne podporu organizáciám akými sú Lekárske odborové združenie a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktoré s navrhovanými zmenami tiež vyjadrujú ostrý nesúhlas. Oprávnene žiadajú od Ministerstva zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok pre zdravotnícky personál. Je to základná podmienka toho, aby mohli poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom a pacientkam.

Tlačová správa LOZ k normatívom

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.