Práva detského pacienta

Často kladené otázky: sprievod dieťaťa pri hospitalizácii

Napísala Ženské kruhy

Opakovane sa na nás obraciate s otázkou či máte ako rodičia právo byť so svojim hospitalizovaným dieťaťom počas celého pobytu v nemocnici a z akých zákonov toto právo vyplýva. Prinášame odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás obraciate:

Mám právo byť so svojim hospitalizovaným dieťaťom počas celej doby hospitalizácie?
Áno, už teraz máte vy a vaše dieťa právo byť spolu počas celej doby hospitalizácie a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na aké zákony sa môžem odvolať?
Ústava Slovenskej republiky a Dohovor o právach dieťaťa prísne vymedzujú, že dieťa môže byť od rodičov oddelené proti vôli rodičov iba na základe súdneho rozhodnutia a v súlade so zákonom. Ďalej je to § 28 ods. 1 písmeno a) Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý hovorí, že súčasťou rodičovských práv a povinností je okrem iného aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Tiež § 6 ods. 6 Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý určuje, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu (s výnimkou neodkladnej zdravotnej starostlivosti).
Prečo sa teda rodičia neustále stretávajú s prekážkami pri spoločnej hospitalizácii s dieťaťom?

Dôvodov je viac:

  • nedôstojné podmienky v nemocniciach (nedostatok lôžok, stiesnené priestory)
  • poplatky vyberané napríklad za stravu alebo samotný pobyt v nemocnici
  • nedodržiavanie zákonov zo strany zdravotníckeho zariadenia alebo personálu
  • slabé právne povedomie na strane rodičov
  • osobné prekážky na strane rodičov (napríklad zlý zdravotný stav, opatrovanie ďalších členov rodiny, strata príjmu a podobne)
Čo je potrebné na odstránenie týchto prekážok?
  • finančné investície na nákup lôžok, do stavebných úprav oddelení
  • zahrnutie nákladov na pobyt v nemocnici pre sprievod detského pacienta napríklad do systému verejného zdravotného poistenia
  • vzdelávanie zdravotníckeho personálu o pacientskych právach, reorganizácia práce na oddeleniach a postihovanie porušení pacientskych práv
  • zvyšovanie všeobecného povedomia a právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vyššie zapojenie rodičov vo využívaní prostriedkov nápravy
  • rôznorodé opatrenia napríklad z oblasti sociálnych služieb, finančnej výpomoci, rozšírenie poskytovania zdravotných služieb v domácom prostredí.
V nemocnici pre mňa nemajú lôžko a povedali mi, že svoje dieťa môžem prísť navštíviť iba v čase návštevných hodín. Aké sú moje možnosti byť s dieťaťom?
Rodičia nie sú návšteva a nevzťahujú sa na nich návštevné hodiny. Máte právo byť so svojim hospitalizovaným dieťaťom nepretržite aj v prípade, že pre vás nemajú lôžko. Za takýchto podmienok môže byť samozrejme veľmi náročné byť nepretržite s dieťaťom, najmä ak ste napríklad po ťažkom alebo operačnom pôrode. V prípade, že vám v nemocnici zamedzujú kontakt s dieťaťom, môžete sa obrátiť na políciu a zároveň podať sťažnosť vedeniu nemocnice a/alebo návrh na neodkladné opatrenie,. Z právneho hľadiska vás od vášho dieťaťa proti vašej vôli môžu oddeliť iba na základe súdneho rozhodnutia.
Nedávno bol v parlamente návrh zákona, ktorý upravoval právo dieťaťa na prítomnosť sprievodnej osoby. Zabezpečil by tento zákon, aby mali deti pri sebe počas hospitalizácie rodičov?
Návrh zákona poslankyne Marcinkovej neodstraňoval vyššie spomínané bariéry: neukladal nemocniciam povinnosť robiť stavebné úpravy alebo zabezpečiť lôžka na oddeleniach, neukladal štátu povinnosť vyhradiť finančné prostriedky pre nemocnice alebo na pokrytie nákladov na stravu a pobyt rodičov v nemocnici (predkladateľka zákona uvádza, že zákon nebude mať žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy a ani na podnikateľské prostredie), neukladal žiadne postihy pre zdravotnícke zariadenia za porušovanie práv detí. Navyše dával právomoc „ošetrujúcemu lekárovi“ svojvoľne obmedziť prítomnosť sprievodnej osoby a to bez povinnosti vytvoriť o tom písomný záznam, v ktorom by svoje rozhodnutie zdôvodnil. V súčasnosti má právomoc deti od rodičov proti ich vôli oddeliť iba súd.
Majú právo byť pri dieťati v nemocnici alebo na vyšetrení na pohotovosti obaja rodičia ? 
Áno, rovnaké práva majú obaja rodičia, pokiaľ ich iným spôsobom neupravil súd. Stále však zostávajú možné obmedzenia v zmysle vytvorenia dôstojných podmienok pre prítomnosť oboch rodičov, napríklad počas hospitalizácie.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.