Naša vízia

Naša vízia, misia a hodnoty

<strong>Stručná história nášho združenia</strong>
Občianske združenie Ženské kruhy (ŽK) vzniklo v roku 2011 ako reakcia na systémové porušovanie práv žien a pretrvávajúcu škodlivú prax v pôrodniciach. Združenie založili a riadia ženy a má širokú podporovateľskú základňu predovšetkým z radov žien, ktorých sa priamo poskytovaná zdravotná starostlivosť týka. Od začiatku sa venujeme témam, ktoré súvisia s tehotenstvom, pôrodom a starostlivosťou o deti. Popritom upozorňujeme na nerovnovážne postavenie žien, ktoré sa dotýka rôznych oblastí života. Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností žien a presadzujeme, aby bolo ich hlas v spoločnosti počuť. Podporujeme ženy v  autentickom aktivizme, teda takej účasti žien na procese spoločenských zmien, ktorá vychádza z ich vlastných pohnútok a má im blízku formu.
<strong>Kým sme dnes?</strong>

Od nášho vzniku postupne nadobúdame autentické skúsenosti a znalosti z oblasti aktivizmu, identifikujeme systémové nedostatky a oblasti, ktorým chceme venovať energiu.

Uvedomili sme si, že informovanosť a aktivizmus sú dôležité nielen pre ženy, ale aj pre ich najbližšie okolie a širšiu verejnosť. Pre správne nastavenie zdravotného systému vnímame ako nevyhnutné, aby ženy dostali priestor vyjadriť svoje špecifické potreby a očakávania. Zmeny sa však nemôžu udiať bez podpory štátnych inštitúcií, lekárov, lekárok a pôrodných asistentiek.

Ženské kruhy sa nestavajú do pozície jediných zástupkýň záujmov žien. Naším cieľom je vytvoriť čo najširší priestor pre vyjadrenie rôznorodých potrieb čo najširšej skupiny žien, zohľadňujúc ich individuálne osobné skúsenosti, sociálnu a rodinnú situáciu.

Vznikli sme a vyvíjame aktivity v tejto oblasti, lebo nepovažujeme ženy za bezmocné prijímateľky zdravotnej starostlivosti, v podriadenej pozícii voči systémovým nastaveniam.

Od inštitúcií formujúcich podobu a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti požadujeme, aby zodpovedne plnili svoju úlohu v spolupráci so zástupkyňami a zástupcami tak odbornej, ako aj občianskej verejnosti a nezasahovali do kompetencií žien (rozhodovať o svojom reprodukčnom zdraví) spôsobom, ktorý im neprináleží.

<strong>Naša vízia zdravotného systému</strong>

Fungujúci systém je podľa našich zistení a mienky taký, ktorý:

 • je nenásilný, rešpektujúci, kultúrne citlivý a zameraný na potreby žien,
 • reflektuje najnovšie vedecké dôkazy a poznatky (Evidence based medicine) a predchádza poškodzovaniu zdravia,
 • nepoužíva praktiky zastaralej, zvykovej praxe a svojvôle, ktoré sa nezakladajú na vedeckých poznatkoch,
 • pristupuje k žene ako k tej, ktorá si volí okolnosti pôrodu a aktívne sa rozhoduje,
 • podporuje normálny pôrod, a to prostredníctvom nástrojov, ktoré poskytuje napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej model Mother-Baby Friendly Hospital
 • rozpoznáva a podporuje úlohu pôrodných asistentiek ako kľúčových poskytovateliek starostlivosti, a to pred, počas aj po pôrode (kontinuálna starostlivosť pôrodnej asistentky),
 • rozpoznáva podporu dojčenia ako dôležitú súčasť popôrodnej starostlivosti s dopadom na ďalšie zdravie žien a detí,
 • vníma, že potreby žien sú rôznorodé (ženy nie sú jednoliata skupina, vyžadujú individuálny prístup),
 • usiluje sa o takú starostlivosť, ktorá dokáže naplniť potreby špecifických skupín ( žien so skúsenosťou sexuálneho násilia, fyzického násilia, žien z minoritných a sociálne vylúčených skupín, žien so zdravotným znevýhodnením a pod.),
 • zabezpečuje široké spektrum starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane dostupnej antikoncepcie, bezpečných interrupcií, služieb asistovanej reprodukcie, starostlivosti v tehotenstve, pri pôrode, v období šestonedelia a služieb laktačného poradenstva,
 • je nediskriminujúca a finančne dostupná pre všetky ženy,
 • dokáže ponúknuť v prípade potreby adresnú pomoc a podporu pre konkrétne ženy (psychologickú, právnu a pod.),
 • vytvára inštitúcie, na ktoré sa ženy môžu obrátiť, ak boli porušené ich práva a zabezpečuje funkčnosť týchto inštitúcií v praxi.
<strong>Naša misia</strong>

O priebehu zdravotnej starostlivosti by mali mať možnosť rozhodovať v potrebnej miere ženy samy. Súčasné nastavenie systému nezabezpečuje dodržiavanie práv žien tak, ako to vyplýva z medzinárodných dohovorov a dohôd o ľudských právach. Občianske združenie Ženské kruhy si kladie za úlohu predovšetkým posilňovať úlohu žien v systéme, a to najmä podporou ich kompetencií a povzbudzovaním k autentickému aktivizmu.

Chceme dosiahnuť, aby sa k ženám pristupovalo ako ku kompetentným osobám, ktorých skúsenosť má v spoločnosti váhu. Zodpovednosť za správanie personálu nie je na pleciach žien. Odmietame obviňovanie založené na predpoklade, že ak by si žena zvolila iné zariadenie, okolnosti pôrodu, sprevádzajúcu osobu alebo asertívne správanie, tak jej skúsenosť mohla byť iná, lepšia.

Napriek tomu nevnímame ženy, ktoré zažili násilné správanie, nerešpekt alebo stratu dôstojnosti, ako bezmocné obete. Snažíme sa ich posilňovať v autentickom aktivizme a v takých stratégiách zastávania vlastných práv, ktoré ony samé považujú za vhodné, a v takej miere, ktorá je pre ne únosná.

Jedným z našich dlhodobých cieľov je tiež dopomôcť k tomu, aby ženy dostali adekvátnu a adresnú podporu a pomoc.  

<strong>Viac o našich primárnych aktivitách</strong>

Osveta o ľudských právach žien a dobrej praxi

Šírime informácie o dobrej praxi a právach žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to prostredníctvom webových stránok www.zenskekruhy.sk a www.spolusmevbezpeci.sk. Na šírenie informácií využívame tiež náš newsletter a sociálne siete.

Publikujeme autorské články na blogu Denníka N, poskytujeme rozhovory a vyjadrenia médiám. Vydávame publikácie, organizujeme besedy a workshopy. Samy sa zúčastňujeme na odborných konferenciách s aktívnymi príspevkami.

Pracujeme na zmene diskurzu – podarilo sa nám zarámcovať tému pôrodov ako ľudskoprávnu, podarilo sa nám poukázať na škodlivosť niektorých bežných praktík v slovenských pôrodniciach (rutinný nástrih hrádze, šitie pôrodných poranení bez adekvátneho tíšenia bolesti, Kristellerova expresia). Prispeli sme tiež k medializácii zlyhania programu BFHI.

Vytváranie bezpečného priestoru na zdieľanie skúseností

Vytvorili sme a udržiavame neustále sa rozširujúcu komunitu žien na našom Facebooku. Vyžadujeme, aby vzájomná komunikácia v tomto priestore prebiehala nenásilnou a rešpektujúcou formou. Presadzujeme nulovú toleranciu voči obviňovaniu obete (victim blaming) a jasne pomenúvame také správanie a prax, ktoré obsahujú prvky násilia a nerešpektu. Do centra záujmu kladieme individuálne skúsenosti žien, ktoré boli dlhodobo opomínané, marginalizované a vysmievané.

Pomáhame vytvárať komunity žien s podobnou skúsenosťou a povzbudzujeme ich k vzájomnej podpore. Do našich aktivít zapájame ženy – dobrovoľníčky, vzdelávame ich a podporujeme v činnosti.

Výskum s dôrazom na skúsenosti žien, dodržiavanie ľudských práv a medzinárodných odborných štandardov

Spoločne so združením Občan, demokracia a zodpovednosť sme vydali dve publikácie s názvom Ženy-Matky-Telá I. a II., ktoré prinášajú výsledky kvalitatívneho výskumu (hĺbkové rozhovory s personálom a ženami) a ľudskoprávneho monitoringu.

Spoločne s občianskym združením MAMILA zbierame dáta o dodržiavaní zásad BFHI v nemocniciach, pričom výsledky pravidelne zverejňujeme. Realizovali sme tiež prieskum skúseností žien so šitím pôrodných poranení. Ako konzultantky sme pracovali na viacerých domácich a zahraničných výskumoch v oblasti nášho pôsobenia.

Advokačné aktivity na regionálnej, celoštátnej aj nadnárodnej úrovni

Identifikujeme a skúmame systémové prvky potrebné pre vytvorenie funkčného systému zdravotnej starostlivosti (pre oblasť tehotenstva, pôrodu a šestonedelia), ktorá je pre ženy akceptovateľná a kultúrne citlivá, a podnikáme patričné kroky na presadenie týchto prvkov.

Aktívne vstupujeme do legislatívnych procesov (napríklad formou hromadných pripomienok).

Komunikujeme s relevantnými inštitúciami, ako je ministerstvo zdravotníctva, poisťovne, nemocnice. Spolupracujeme s rôznymi občianskymi, ženskými a ľudskoprávnymi organizáciami, podávame tieňové a iné typy správ medzinárodným inštitúciám (napr. v‎ýboru CEDAW), zapájame sa do tvorby verejných politík.

Kontinuálne vzdelávanie

Vzdelávame sa neustále a vedieme k tomu aj naše aktivistky a dobrovoľníčky. Predovšetkým ide o vzdelávanie formou samoštúdia a rešerše, ale aj formou absolvovania rôznych seminárov, konferencií, workshopov a diskusií. V neposlednom rade tvoríme výstupy a analýzy z vlastných zdrojov a materiálov.

Networking

Medzi naše priority patrí aj sieťovanie sa s inými organizáciami, ako aj jednotlivcami a jednotlivkyňami, v prospech práce pre oblasť nášho vplyvu. Vytvárame neformálne platformy pre spoluprácu, prípadne sa zapájame do už vzniknutých zoskupení. Medzi organizácie, s ktorými spolupracujeme, patria napríklad MAMILA o.z., Poradňa pre občianske a ľudské práva, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Iniciatíva Žien Prešov, Human Rights in childbirth, RODA. Dlhodobo tiež spolupracujeme s režisérkami Maiou Martiniak a Zuzanou Límovou.

<strong>Naše hodnoty</strong>
 • Neposudzujeme rozhodnutia jednotlivých žien.
 • Vnímame ženy ako osoby kompetentné robiť rozhodnutia vo vlastnom záujme.
 • Ctíme variabilitu rozhodnutí.
 • Presadzujeme nulovú toleranciu voči prejavom, ktoré nepriznávajú rovnakú hodnotu, dôstojnosť a práva všetkým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, národnosti, náboženského či filozofického presvedčenia, sociálneho postavenia v spoločnosti a pod.
 • Neprijímame finančné dary  od firiem, ktoré porušujú Medzinárodný etický kódex marketingu náhrad materského mlieka a/alebo všeobecne spochybňujú schopnosť žien zdravo a normálne porodiť bez použitia špeciálnych pomôcok pri pôrode, ani s takýmito firmami nijakým spôsobom nespolupracujeme.
 • Nespolupracujeme s médiami, ktoré podkopávajú demokratické princípy, zámerne širia nenávisť a neznášanlivosť, neseriózny, klamlivý alebo propagandistický obsah.
 • Kladieme dôraz na kvalitu vzťahov a záleží nám na dobrej fyzickej aj psychickej kondícii našich aktivistiek. Snažíme sa predchádzať vyhoreniu a vyčerpaniu.
<strong>Výsledky našej práce</strong>
 • V spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť sme uskutočnili a publikovali výskum dodržiavania ľudských práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Naše zistenia boli sprístupnené verejnosti v publikáciách Ženy-Matky-Telá I a II. Jedná sa o prvý výskum v tejto oblasti na Slovensku, ktorý okrem iného pomohol rozprúdiť diskusiu o stave pôrodníctva. Zistenia výskumu boli prezentované odborným spoločnostiam na konferenciách a v médiách. Ako podklady boli použité aj pre správu Výboru Organizácie spojených národov o dodržiavaní reprodukčných práv žien a nutnosti urobiť štrukturálne opatrenia pre odstránenie pôrodníckeho násilia.
 • Vďaka vypracovaným správam občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, na ktorých sa podieľali aj Ženské kruhy, sa k situácii na Slovensku vyjadril napríklad aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW). Ten odporučil slovenskej vláde, aby bolo ženám garantované dodržiavanie adekvátnych štandardov starostlivosti v súvislosti s pôrodmi, rešpektovanie ich autonómie, ako aj požiadavky slobodného a informovaného súhlasu so všetkým, čo sa pri pôrode deje. V roku 2019 téme pôrodníctva a ochrany reprodukčných práv venovala výraznú pozornosť aj verejná ochrankyňa práv (ombudsmanka) Mária Patakyová. Niektoré svoje návrhy na riešenie situácie adresovala priamo Ministerstvu spravodlivosti SR.
 • Spoločne s občianskym združením MAMILA sme vytvorili a vyhodnotili internetový prieskum venovaný skúsenostiam žien s podporou dojčenia v slovenských nemocniciach v súlade so štandardmi programu Nemocnica priateľská k deťom (BFHI). Zistenia o nedostatkoch sme odprezentovali Slovenskej pediatrickej spoločnosti a ministerstvu zdravotníctva. Aj vďaka tomu a vďaka následnému mediálnemu tlaku bol program na Slovensku prehodnotený a pôrodniciam, ktoré sa neoprávnene chválili titulom „Nemocnica priateľská k deťom“, boli tituly odobrané. Prieskum stále beží a priebežne z neho dáta vyhodnocujeme.
 • Pripravili sme kampaň na zvýšenie povedomia o dôležitosti kontaktu koža na kožu po pôrode, ktorej súčasťou je aj brožúra Bonding – matkina náruč po pôrode. Aj vďaka týmto aktivitám sa z podpory kontaktu koža na kožu stala dôležitá téma a ženy sa tejto podpory dožadujú v oveľa väčšej miere.
 • Aktívne vstupujeme do legislatívnych procesov a prispievame k tvorbe verejných politík. Podali sme niekoľko hromadných pripomienok k návrhom zákonov, ktoré sa dotýkali reprodukčných práv žien. Hromadná pripomienka k zákonu o matrikách, ktorý ukladal ženám, ktoré porodili mimo zdravotníckeho zariadenia, povinnosť absolvovať gynekologické vyšetrenie, bola úspešná. Ženy nemusia túto ponižujúcu praktiku ako podmienku získania rodného listu pre svoje dieťa absolvovať.
 • Vytvorili sme živú facebookovú komunitu, v rámci ktorej ženy zdieľajú svoje skúsenosti, názory a potreby v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou. Na stránkach sme vytvorili bezpečný priestor pre zdieľanie výpovedí žien.
 • Spoločenská diskusia ohľadom pôrodnej starostlivosti na Slovensku zaznamenala od nášho vzniku mnohé pozitívne zmeny. Aj naším prispením je pôrod ako taký a jeho okolnosti čoraz viac vnímaný ako záležitosť ľudských práv. Podarilo sa tiež docieliť, aby niektoré bežne používané zastaralé praktiky verejnosť začala vnímať ako problematické až škodlivé (napríklad rutinné nástrihy hrádze, Kristellerova expresia).
 • Podarilo sa nám zvýšiť povedomie o rôznych možnostiach pri výbere miesta pôrodu a v prípade pôrodu doma sme prispeli k zmene spoločenského povedomia. V časoch nášho vzniku bolo bežné, že médiá domáci pôrod označovali za nelegálny. Pripravili sme sériu blogov, ktorá zmapovala situáciu vo vybraných krajinách a poukázali sme na skutočnosť, že ak je pôrod doma zaradený do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak pre určitú skupinu žien patrí medzi odporúčané miesta pôrodu a je pre ne rovnako bezpečný alebo dokonca bezpečnejší ako pôrod v nemocnici.
 • Postupným publikovaním príkladov dobrej praxe sme prispeli k vyššej informovanosti žien o svojich právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o variabilite možností. Pri popisoch dobrej praxe vychádzame z odporúčaní medzinárodne rešpektovaných odborných spoločností a organizácií a tiež z modelov, ktoré sa osvedčili v iných vyspelých krajinách s dobrými výsledkami. Uvádzame zdroje, z ktorých vychádzame, a to spôsobom, aby bolo možné jasne rozlíšiť overiteľné tvrdenia od našich osobných názorov.
 • Do aktivizmu sme zapojili už niekoľko tisíc žien: prostredníctvom otvorených listov, hromadných pripomienok, výskumu, osobných stretnutí či zdieľania svojich skúseností.
 • Podporujeme zapájanie sa do dobrovoľníctva či autentického aktivizmu menších skupín žien.
 • Ženské kruhy sú v súčasnosti vnímané ako dôležitý „poradný hlas“ pre ľudskoprávnu stránku celej problematiky. Pravidelne sa zúčastňujeme dôležitých rokovaní, konferencií a odborných podujatí. Dlhodobo tiež vedieme dialóg s odbornými združeniami (komorami), s ministerstvom zdravotníctva, s jednotlivými nemocnicami. Šírime príklady dobrej praxe, školíme personál v oblasti dodržiavania ľudských práv žien a detí aktívnou účasťou na konferenciách.
 • Médiá nás prizývajú do diskusie a zverejňujú naše stanoviská, prípadne čerpajú materiály z našich webových stránok. Nadviazali sme spoluprácu s odborníkmi a odborníčkami, ktorí/ktoré majú záujem zdieľať svoju expertízu so ženami.
<strong>Ako sa môžete zapojiť</strong><strong> vy?</strong>

Budeme vďačné a poctené, ak:

 • sa prihlásite sa na odber noviniek cez e-mail
 • budete sledovať našu facebookovú stránku
 • budete šíriť informácie a dobré meno združenia
 • sa zúčastníte na vzdelávacej aktivite organizovanej Ženskými kruhmi
 • nás podporíte finančne prostredníctvom jednorazových či pravidelných darov, venovaním 2% z daní, sprostredkovaním zamestnaneckých grantov, informovaním o projektoch
 • sa k nám pripojíte aktívnou účasťou na našej činnosti ako dobrovoľníčka (napríklad v oblasti korektúr, písaním textov, zháňaním finančných príspevkov pre združenie, prekladateľskou činnosťou a podobne). V prípade záujmu nám napíšte o sebe na zenskekruhy@zenskekruhy.sk a pripojte informácie o Vašich zručnostiach a motivácii, ktorá Vás vedie k našej podpore.

Každú formu pomoci si vážime a ďakujeme za ňu!