Ochrana osobných údajov

Ako chránime vaše osobné údaje?

Napísal/a Ženské kruhy

Ochrana osobných údajov. Prečítajte si ako chránime vaše súkromie.

Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách ochrany osobných údajov zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete spravovať.

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je informovanie o činnosti združenia, o témach, ktoré súvisia s činnosťou združenia, možnosť zapojiť sa do našich aktivít a o možnosti podporovať občianske združenie Ženské kruhy.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva občianske združenie Ženské kruhy, so sídlom Na hlinách 17, 917 01 Trnava (ďalej len “prevádzkovateľ”)

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vás mohli na základe vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Týmito údajmi sú:

meno a priezvisko, e-mailová adresa.

Ak ste nám poskytli dar vkladom na náš účet, máme k dispozícii vaše meno a číslo účtu.

Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a spracúvame ich na základe vášho súhlasu.

Doba spracovávania osobných  údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu.

Ak ste nám poskytli svoje údaje za účelom odberu newslettra, spracúvame vaše osobné údaje dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu newslettra.

V prípade poskytnutia daru vkladom na náš účet spracovávame vaše údaje v účtovných dokladoch najdlhšie po dobu 10 rokov.

Ak ste nás požiadali o zverejnenie Vášho príbehu, požiadali o radu v súvislosti s napĺňaním Vašich práv, spracúvame vaše údaje do odvolania vášho súhlasu so spracovávaním. Rovnako ak ste sa uchádzačom o vzdelávacie podujatie alebo ste nám poskytli fotografie na propagačné účely, vaše osobné údaje spracovávame do odvolania vášho súhlasu.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Prístup k vašim údajom majú len spolupracovníci prevádzkovateľa, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou týchto situácií:

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb – príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

V prípade darov cez portál darujme.sk spracováva vaše osobné údaje prevádzkovateľ portálu Ľudia ľuďom.

V prípade poskytnutia dvoch percent z vašich daní spracúva vaše osobné údaje daňový úrad a poskytuje nám ich len s vaším výslovným súhlasom.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
  • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
  • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
  • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
  • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Tieto práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na zenskekruhy@zenskekruhy.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na zenskekruhy@zenskekruhy.sk.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov Európskej únie.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.